Р Е Ш Е Н И Е

 

  46

 

гр. Кубрат, 19.06.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на деветнадесети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                     

и  при участие  на  секретаря  В.Д. и в присъствието на прокурора ………………….., като разгледа АНД № 97 по описа за 2012 година, докладвано от Председателя,

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1-КОС/25.08.2011 год. на Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Кубрат, с което на Ц. М.Ц., ЕГН **********,***, на основание чл.193, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), за нарушение по чл.98, ал.1, във вр. с чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева, като  законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните, пред Административен съд - гр. Разград.

 

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/Д. Петрова - Енева

 

 

 

 

 

МОТИВИ към Решение № 46/ 19.06.2012 год. по АНД  № 97/ 2012 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С  Наказателно постановление № 1-КОС/25.08.2011 год. на Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Кубрат на Ц. М.Ц., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание  глоба в размер на 500.00 лв., на основание чл.193, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), за нарушение по чл.98, ал.1, във вр. с чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ, за това че на  06.08.2011 год. в 12.30 часа в с. Каменово, на улица „Етър” № 2 в дома на М. Ц. Б. – негов баща, като собственик на ловна гладкостенна пушка – „ИЖ” 27, кал.12, № Л – 7598, е съхранявал същото и не е изпълнил изискванията на закона – съхранението се извършва в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо устройство, по постоянния си адрес.

         Недоволен от така издаденото НП е останал Ц. М.Ц., който го обжалва  и моли за отмяната му. НП било издадено срещу него при нарушение на процесуалните правила, тъй като на него не му станало ясно в какво се изразявало нарушението на изискванията за съхраняване на ловно оръжие. Не бил извършил нарушение, тъй като в дома на баща си не съхранявал ловното си оръжие, а го оставил временно – до тръгването си за град Кубрат.  В съдебно заседание поддържа  жалбата .

         Въззиваемата страна поддържа издаденото срещу жалбоподателя наказателно постановление и счита същото за правилно и законосъобразно.

         Р Прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител.

         Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното:

         Безспорно се установи, че на посочената дата, време и място в дома на родителите на жалбоподателя е намерено собственото му, надлежно регистрирано ловно оръжие - т в дома на  е  е употребил законно притежаваното си ловно оръжие – „ИЖ” 27, кал.12, № Л – 7598, както е отразено в съставения срещу него Акт за установяване на административно нарушение  серия А № 953072 от 19.08.2011 год.,  с рег. № 1-КОС/ 22.08.2011 г. на Е.Г., в качеството му на Мл. ПИ в РУП на МВР – гр. Кубрат - актосъставител,  и в присъствието на свидетеля по акта В.П.. 

          Извършването на нарушението било констатирано по повод получено съобщение за извършено престъпление от общ характер, получено в 12.30 часа на 06.08.2011 год. за простреляно лице на адреса в с. Каменово, ул. „Етър” № 2. На местопроизшествието – пред и в дома на посочения адм.адрес, собственост на М. Ц. Б. – баща на жалбоподателя, бил извършен оглед и видно от приложения към административнонаказателната преписка Протокол от 06.08.2011 год., в стая от избеното ниво на жилищната сграда  на полица на изградената в него камина разследващия полицай М.Х., в присъствието на поемни лица, намерил подредени в редица 6 бр. ловни патрони, 12 калибър, а в следващата стая на същото ниво намерил закачена на закачалка, монтирана на стената, да виси на ремък ловна пушка „ИЖ 12”, кал.12, № Л 7598 – в сглобено състояние, без патрони. В длъжностното си качество, установявайки фактите, разсл.полицай уведомил отговарящото за служба КОС длъжностно лице -  Е.Г., Мл. ПИ в РУП на МВР – гр. Кубрат, който  от своя страна призовал жалбоподателя след изписването му от болнично заведение, да обясни защо ловното му оръжие не е в метална каса в дома му в гр. Кубрат, а е намерено в дома на баща му.   Ц. Ц. обяснил, че след лов отишъл с ловното си оръжие в дома на баща си за обяд, след което възнамерявал да се прибере в град Кубрат и да го прибере в касата за оръжието. Св. Г. разяснил на Ц., че е нарушил правилата за съхранение и употреба на разрешеното му ловно оръжие и съставил цитирания по –горе  Акт за установяване на административно нарушение, в  който описвайки конкретните действия на Ц., приел, че той е извършил нарушение по чл.98, ал.1, във вр. с чл.56, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Жалбоподателят вписал в акта, че „че ще направи допълнителни обяснения”, но не изложил в какво се изразяват те. Не е депозирал писмени възражения пред административния орган, поради което актосъставителя докладвал на Началника на РПУ – гр. Кубрат съставения АУАН за произнасяне, в резултат на което сезиране последния е издал атакуваното в настоящото производство НП № 1 - КОС/ 29.08.2012 г., връчен на нарушителя и жалбоподател на 08.05.2012 год. Видно от НП, е приел въз основа на изложената в АУАН фактическа обстановка, че извършените от жалбоподателя Ц. действия са виновно нарушение на  разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, относно реда за  съхранението на огнестрелно оръжие и боеприпаси, като е оставил ловното си оръжие в дома на баща си в с. Каменово, а не в касата за съхранение, както е регистрирано в даденото му разрешение – по пост.му адрес в град Кубрат, и  му наложил административно наказание “глоба” в размер на предвидения с разпоредбата на чл. 193, ал.1  ЗОБВВПИ  минимум  от 500.00  лв. .

             Между страните не се спори, че жалбоподателят е регистриран ловец, притежаващ собствено ловно оръжие, за съхранението и ползването на което има издадено по реда на ЗОБВВПИ . 

             Тази фактическа обстановка се потвърди и от разпитаните по делото свидетели, чийто показания съдът кредитира като обективни, безпристрастни и логически последователни.

              Въз основа на изложените факти, съдът направи следните правни изводи:

           Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано лице, пред местно компетентния съд, поради което е допустима. Съдът дължи произнасяне по същество, проверявайки атакувания административен акт изцяло за законосъобразност.

               Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

               Атакуваното Наказателно постановление е правилно и законосъобразно. Изпълнена е точно процедурата по установяване на административното нарушение – компетентно длъжностно лице е констатирало извършването на действия в разрез с предписания специален ред за съхранение и употреба на ловно оръжие и боеприпаси за него, в разрез с установените със специалния закон правила – чл.98, ал.1, във вр. с чл.56, ал.1  ЗОБВВПИ, съставило е АУАН, който е бил предявен лично на нарушителя. При спазване на процедурата, административно наказващият орган е ангажирал отговорността му и е определил наказание от вида и в границите на предвиденото в чл. 193, ал.1  ЗОБВВПИ  от 500 до 1500 лв., отмервайки  размер от  500.00 лева

              Нарушителят Ц. оспорва фактическата обстановка, изложена в АУАН , но в изпълнение на задълженията си административнонаказващият орган в рамките на административнонаказателното производство и в производството по обжалване на НП пред съда е ангажирал допустими доказателствени средства – писмени доказателства, установяващи по несъмнен начин къде и как е намерено ловното му оръжие,  и са установили действията му  в разрез със специалните правила за съхранение на огнестрелно оръжие. Обясненията на нарушителя са действително средство за защитата му, но съдържащите се в тях факти и обстоятелства също подлежат на доказване. В настоящото производство фактите са установени годно и несъмнено от доказателствата, сочени от административнонаказващия орган, а оспорването им остана недоказано.

            Не се установи наличие на факти и обстоятелства,  изключващи отговорността на придобилия правоспособност „Любител ловец”, в следствие на което е получил разрешение за придобиване, съхранение и употреба на ловно оръжие жалбоподател Ц.. Неоснователни са оплакванията му за допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административното нарушение съдържа точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които той го е извършил, посочената е и законовата разпоредба, с която всяко действие в разрез или противоречие със специалния режим за съхранение и на огнестрелно оръжие и боеприпаси, е обявено за наказуемо. Не е нарушено правото му на защита. АУАН му е бил предявен и той е разполагал с възможността да възрази срещу него, както в частта съдържаща изложение на установените факти, така и относно квалифицирането на извършените действия като нарушения на установения специален административен ред за съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Правото на защита срещу констатациите на полицейския служител  не е било накърнено и е било надлежно упражнено в производството по съдебно обжалване на издаденото въз основа на АУАН, атакувано НП.

             Законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание цитираната законова разпоредба. Жалбоподателят, преди да придобие правоспособност, позволяваща му любителски лов, както и да получи разрешение за придобиване, съхранение и употреба на ловно оръжие е бил подготвян за тази си дейност на специализирани курсове, той е знаел, че няма право да оставя  ловното си оръжие без контрол в нерегистрирано и необезопасено помещение, различно от пост.му адрес. В този ден и в този час на денонощието ловното му оръжие е следвало да бъде заключено в дома му, в нарочна за целта каса или шкаф. Поради това съдът в този си състав приема, че жалбоподателят виновно, от субективна страна, при пряк умисъл, е нарушил установения административен ред. Деянието му представлява сериозна обществена опасност, поради което административния орган е определил наказание за извършването му над установения от закона минимален размер, като се е съобразил и останалите обстоятелства, визирани в разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН – подбудите за извършване на нарушението, както и имотното състояние на нарушителя. Наказанието глоба, макар и в минималния размер ще доведе до осъществяване на целите на административнонаказателната отговорност – да се предупреди и превъзпита жалбоподателя Ц. към спазване на установения правен ред, както и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. 

            Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова - Енева