МОТИВИ  КЪМ ПРИСЪДА № 21/ 11.06.2012 год. ПО НОХД  № 113/ 2012 год. по описа на РС – Кубрат.

 

         Кубратска районна прокуратура е обвинила подсъдимия С.В.Д. - роден на *** год. в гр. Кубрат, с постоянен адрес в гр. Шумен, ул. Добри Войников № 7, български гражданин, неженен, не осъждан, с висше образование, работи като журналист в Радио „Шумен”, ЕГН **********, че на 26.05.2012 год. в гр. Кубрат, Разградска област, по ул. „Цар Освободител” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Типо”, с рег. № В 6965 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 1.92 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление  по чл. 343б, ал.1 от НК.

     Прокурорът поддържа предявеното обвинение.  Предлага на подсъдимия да се определи наказание лишаване от свобода  за срок от три месеца, и тъй като е не осъждан, да бъде отложено изтърпяването на наказанието за тригодишен изпитателен срок. Наред с това, на основание чл.343г от НК, предлага да бъде лишен подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК да бъде приспаднато времето, през което е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред със заповед на началника на Районно управление „Полиция” – гр. Кубрат, считано от 26.05.2012 год.

   Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – гласни и писмени приема за установено от фактическа страна следното: На 26.05.2012 год., около обяд,  подс. Д. употребил алкохол в дома на сестра си в гр. Кубрат, в който от известно време живеела и възрастната им майка. Тъй като тя искала да посети къщата си в града настояла подс. Д. да я откара до там с колата си. Въпреки че бил употребил алкохол с обяда, подсъдимият откликнал на молбата й и заедно с нея се качил в автомобила.Около 12.20 часа, като управлявал автомобила си „Фиат Типо”, с рег. № В 6965 РВ по улица „Иван Вазов”, навлязъл по ул. „Цар Освободител”, пресичайки пътя на авто- патрулния автомобил на РУП – гр. Кубрат, в който били свидетелите С. и А. – служители на цитираното управление на МВР. Поведението на подсъдимия съставлявало нарушение на ЗДвП и ППЗДвП, поради което патрулиращите го последвали и спрели за проверка. Установили самоличността и правоспособността на подсъдимия. Св.А. изпробвал водача Д. за алкохол с уред „Алкотест Дрегер 7510” с фабр. №   ARBA 0174, чиято цифрова индикация отчела 1,92 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Предявили показанията на уреда на подсъдимия и го поканили в сградата на управлението. Свидетелят А. съставил по отношение на Д. АУАН № 309 – А/ 2012 год. Подс. подписал съставеният му АУАН, без възражения, и получил издадения му Талон за медицинско изследване, но не се явил за даване на кръвна проба.

      Видно от приложената по делото Справка за съдимостта на подс., изд. с рег. № 187/ 28.05.2012 год. от БС при РС – гр. Кубрат, подс. Д. не е осъждан.

       Използваните доказателства са изцяло без противоречиви и  взаимно се допълват, поради което съдът ги намира за достоверни и въз основа на тях установи фактическата обстановка по делото.

       Въз основа на изложеното от фактическа страна, от правна страна съдът намира следното:  С действията си подсъдимият Д. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, което безспорно се доказва от събраните по делото доказателства. Същият на 26.05.2012 год. в гр. Кубрат, Разградска област, по ул. „Цар Освободител” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Типо”, с рег. № В 6965 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 1.92 на хиляда, установено по надлежния ред.

         Деянието е съставомерно и от субективна страна – подсъдимият е  съзнавал общественоопасния му характер, знаел е  че няма право да управлява МПС след като е употребил алкохол в количества, надхвърлящи допустимите граници по ЗДвП ред, тъй като е правоспосочен водач, но е предприел  управление на лек автомобил под предлог да заведе възрастната си майка в къщата й, т.е. действал е при пряк умисъл.

          Съставомерността на деянието от обективна и субективна страна обуславя и ангажирането на наказателната отговорност на подсъдимият, тъй като същият е  наказателноотговорно лице, можещо да разбира свойството и значението на извършеното от него  и да ръководи  постъпките си.

           При индивидуализацията на  наказанието съдът прецени като смекчаващо отговорността обстоятелство признанието за виновност на предварителното производство, подпомогнало разкриване на обективната истина.  Въз основа на изложеното, съдът намира, че на подсъдимият следва да бъде  наложено наказание, ориентирано към минималния размер, предвиден от закона, а именно -  три месеца лишаване от свобода.  За подс.   намира, че са налице условията на чл.66 НК, както е поискано от РП,  и отложи изтърпяването на определеното му наказание за изпитателен срок от три  години.На основание чл.343г НК постанови лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК  -  подсъдимия да управлява МПС за срок от една година и два месеца. Определено по този начин наказанието ще постигне преследваните от закона цели, както по отношение на обществото, така и по отношение на Д..

          Водим от изложеното съдът постанови присъдата си.

 

                                              Председател: /П/ Д. Петрова - Енева