Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 80  

 

гр. Кубрат, 09.07.2012 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и осми юни,  две хиляди и дванадесета година, в състав:  

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело771 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК–съдебна делба на наследствени  недвижими имоти-земеделска земя, във фазата по допускането  й.

 Х.Р.М., ЕГН ********** ***, чрез процесуален представител   адв. Димо Борисов от АК гр. Разград със съдебен адрес: гр.Разград, ул. Марица № 1, офис 15, моли  съда да допусне  до делба между него и ответниците  Р.Р.М., роден на ***г., без регистриран постоянен адрес в Р България, понастоящем в Р Турция на неизвестен адрес, Р.А.Р., ЕГН ********** ***, М.А.Р., ЕГН ********** ***, Р.А.Р., ЕГН ********** с постоянен адрес ***,  Б.М.Х., ЕГН ********** ***, Х.Б.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Е.Б.К., ЕГН ********** без регистриран постоянен адрес в Р България, с настоящ адрес в Р Турция – неизвестен, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684/10.03.1992г. и Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684А/10.03.1992г., и двете на Поземлена комисия гр. Завет /сега Общинска служба по земеделие/ в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1.                            Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 43.668 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на Д.С.Д., имот № ****** – нива на насл. на И.К.С.; имот № ****** - нива на насл. на В.Р.М.; имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на Н.И.К.;

2.                            Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 33.097 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на Ц.В.Д., Землищна граница,  имот № ****** – нива на насл. на Р. Х.Д.; имот № ****** - нива на И.Н.К.; имот № ****** – нива на насл. на М.С. М.;

3.                            Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 13.244 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на Р. М. М., имот № ****** – нива на насл. на И.К.С.; имот № ****** - нива на насл. на И.К.Н.; имот № ****** – нива на насл. на Ф.И.Е.,

които им останали в наследство от общити им наследодатели Р. М. М.,***,  поч. на 15.10.1957 год. в с.с. и В.Р.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 16.07.1982 год. в с.с. и които имоти доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответните квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответниците Р.Р.М. и Е.Б.К., редовно уведомени по реда на чл.48 от ГПК за постъпилата искова претенция, не се явяват в съдебно заседание и не ангажират писмен отговор. Назначеният им особен представител адв. Сезгин Вели от АК гр. Разград заявява становище да се допусне съдебната делба на останалите наследствени съсобствени имоти между конституираните съделители.

Ответникът Р.А.Р., редовно призован, не ангажира писмен отговор  в срок. В съдебно заседание се явява лично и изразява съгласие да се допусне съдебната делба на имотите, описани в исковата молба между всички наследници на общите наследодатели.

Ответниците М.А.Р., Р.А.Р., Б.М.Х. и Х.Б.К., редовно уведомени, не ангажират писмен отговор в срок и не се явяват в съдебно заседание.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищцата, приема за установено от фактическа страна следното: Страните  са  наследници на починалия на 15.10.1957 год. в село Острово Р. М. М., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт № 46/16.10.1957 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 661/02.11.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си Р. М. М. е оставил свои наследници преживяла съпруга – В.М.М. и тримата си синове  М. Р.М., Х.Р.М. и Р.Р.М..

Страните са наследници и на починалата на 16.07.1982 год.  в село Острово съпруга на Р.Р.М. – В.М.М., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт за смърт № 30/16.07.1982г., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 662/02.11.2011г., изд. от същото кметство. След смъртта си общата наследодателка е оставила свои наследници тримата си сина - М. Р.М., Х.Р.М. и Р.Р.М..

Видно от представеното Удостоверение за наследници № 663/03.11.2011г. изд. от Кметство с. Острово, синът на общите наследодатели М. Р.М. е починал на 10.04.1989г. в гр. Разград, за което е съставен Акт за смърт № 192/11.04.1989г. от Община гр. Разград, като след смъртта си той е оставил свои наследници втората си съпруга – Ф.М.З. и дъщеря от първия брак – Ф.М.Р.. Последната е починала на 22.08.1980г., видно от Удостоверение за наследници № 663/03.11.2011г. изд. от Кметство с. Острово и от препис-извлечение от Акт за смърт № 351/23.08.1980г., изд. от Община гр. Разград, като след смъртта си оставила свои наследници съпруг – Б.М.Х. и синове – Х.Б.К. и Е.Б.К.. Преживялата втора съпруга на наследодателя М. Р.М. /съгласно представения Акт за граждански брак № 22/22.08.1986г. на Кметство с. Острово/ Ф.М.З., видно от удостоверение за наследници № 692/ 24.11.2011г. изд. от Кметство с. Острово е починала на 10.06.2006г. в с. Острово и оставила свои законни наследници синовете  си от предходен брак – Р.А.Р., М.А.Р. и Р.А.Р..  

Всички наследници на общите наследодатели Р. М. М. и В.М.М. са конституирани като страни в делбеното производство.   

            С влезли в законна сила Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684/10.03.1992г.  на ПК гр. Завет е възстановено правото на собственост на Р. М. М. върху описаните в обстоятелствената част на исковата молба две ниви и с Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684А/10.03.1992г. на ПК – гр. Завет на В.Р.М., е възстановено правото на собственост върху описаната подробно в обстоятелствената част на исковата молба нива. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверения за данъчна оценка на същия по чл.264 от ДОПК с 942/ 11.11.2011 год. и № 943/11.11.2011г. на отдел “МДТ” при Община – Завет.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба  на описания подробно в  исковата молба недвижим имот е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадени на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1994 година. Към момента на откриване на наследствата, 15.10.1957 год.  и 16.07.1982 год., тази земя не се е намирала като обособен и самостоятелен обект на собственост в патримониума на наследодателите, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията му, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване. 

В случая наследството на Р. М. М.  е открито на 15.10.1957 год. в с. Острово и правото да получат имотите се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи – три деца и преживяла съпруга. Последната е починала, оставяйки след смъртта си свои наследници по закон трите си деца, поради което нейният дял следва да се разпредели по равно между тях. Единият от синовете й – М. Р.М., към настоящия момент е починал, поради което правото му е преминало в наследство върху неговите наследници по закон – втора съпруга и дете от първи брак, които също са починали и по право на заместване се наследяват от техните наследници, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници. В случая обаче дъщерята от първи брак на М. Р.М. – Ф.М.Р. е починала на 22.08.1980г., т.е. преди баща си, поради което и съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Закона за наследството, наследници по право на заместване се явяват само нейните низходящи – две деца Х.Б.К. и Е.Б.К., без преживелия я съпруг Б.М.Х.. Другият наследник на М. Р.М. – втората му съпруга Ф.М.З. е починала на 10.06.2006г., поради което в нейните права встъпват наследниците й по закон – низходящите й, родени от предходен брак три деца - Р.А.Р., М.А.Р. и Р.А.Р..  

Наследството на В.М.М. е открито на 16.07.1982 год. в с. Острово и право да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент нейни низходящи – три деца. Частите на децата на покойния общ наследодател от неговото наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството. Както се посочи по-горе едно от трите деца – М. Р.М. е починал на 10.04.1989г., поради което негови наследници се явяват преживялата го съпруга Ф.М.З. и дъщеря от първия му брак - Ф.М.Р.. И двете са починали, поради което се заместват от техните низходящи, но както се посочи и по-горе, без преживелия съпруг Б.М.Х..

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия, а след смъртта му и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищеца и ответниците. Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество, останало в наследство от Р. М. Р., б.ж. на с. Острово,  при следните  квоти:  48/144 ид. части за Х.Р.М., 48/144 ид. части за Р.Р.М.,  8/144 ид. части за Р.А.Р.,  8/144 ид. части за М.А.Р., 8/144 ид. части за  Р.А.Р., 12/144 ид. части за Х.Б.К. и 12/144 ид. части за Е.Б.К..  По отношение на нивата, останала в наследство от общата наследодателка В.М.М., б.ж. на с. Острово, делбата следва да се допусне при следните права: 12/36 ид. части за Х.Р.М., 12/36 ид. части за Р.Р.М.,  2/36 ид. части за Р.А.Р.,  2/36 ид. части за М.А.Р., 2/36 ид. части за  Р.А.Р., 3/36 ид. части за Х.Б.К. и 3/36 ид. части за Е.Б.К.. 

Делбеното производство по отношение на конституирания като съделител Б.М.Х. следва да бъде прекратено, поради това, че лицето няма качеството наследник на общите наследодатели.

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Х.Р.М., ЕГН ********** ***, Р.Р.М., роден на ***г., без регистриран постоянен адрес в Р България, понастоящем в Р Турция на неизвестен адрес, Р.А.Р., ЕГН ********** ***, М.А.Р., ЕГН ********** ***, Р.А.Р., ЕГН ********** с постоянен адрес ***,  Х.Б.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Е.Б.К., ЕГН ********** без регистриран постоянен адрес в Р България, с настоящ адрес в Р Турция – неизвестен, следните, останали в наследство от Р. М. М.,***,  поч. на 15.10.1957 год. в с.с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684/10.03.1992г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1. Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 43.668 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на Д.С.Д., имот № ****** – нива на насл. на И.К.С.; имот № ****** - нива на насл. на В.Р.М.; имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на Н.И.К.;

2.      Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 33.097 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на Ц.В.Д., Землищна граница,  имот № ****** – нива на насл. на Р. Х.Д.; имот № ****** - нива на И.Н.К.; имот № ****** – нива на насл. на М.С. М.;

ПРИ ПРАВА:    48/144 ид. части за Х.Р.М., 48/144 ид. части за Р.Р.М.,  8/144 ид. части за Р.А.Р.,  8/144 ид. части за М.А.Р., 8/144 ид. части за  Р.А.Р., 12/144 ид. части за Х.Б.К. и 12/144 ид. части за Е.Б.К.. 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Х.Р.М., ЕГН ********** ***, Р.Р.М., роден на ***г., без регистриран постоянен адрес в Р България, понастоящем в Р Турция на неизвестен адрес, Р.А.Р., ЕГН ********** ***, М.А.Р., ЕГН ********** ***, Р.А.Р., ЕГН ********** с постоянен адрес ***,  Х.Б.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Е.Б.К., ЕГН ********** без регистриран постоянен адрес в Р България, с настоящ адрес в Р Турция – неизвестен, следния, останал в наследство от В.М.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 16.07.1982 год. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г. по заявление № О-684А/10.03.1992г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 13.244 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на Р. М. М., имот № ****** – нива на насл. на И.К.С.; имот № ****** - нива на насл. на И.К.Н.; имот № ****** – нива на насл. на Ф.И.Е.,

ПРИ ПРАВА: 12/36 ид. части за Х.Р.М., 12/36 ид. части за Р.Р.М.,  2/36 ид. части за Р.А.Р.,  2/36 ид. части за М.А.Р., 2/36 ид. части за  Р.А.Р., 3/36 ид. части за Х.Б.К. и 3/36 ид. части за Е.Б.К.. 

ПРЕКРАТЯВА делбеното производство по отношение на конституирания като съделител Б.М.Х., ЕГН ********** *** поради недопустимост.

Решението в частта му, с която е прекратено производството, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС гр. Разград, а в частта по допускане на делбата -  в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                                               Районен съдия: /П/ Ал.Великова