Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 19

 

гр. Кубрат, 20.07.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 20 по описа за 2012 година, докладвано от съдия Великова, на основание чл.50от Семейния кодекс,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Д.Н.И., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кубрат, обл. Разград, ул. Пенчо Славейков № 7 и Н.И.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кубрат, обл. Разград, ул. Пенчо Славейков № 7, с Акт № 115/17.12.1989 год. на Община - Кубрат, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото на 06.07.2012 год., на основание чл.51 от СК, между страните споразумение, по силата на което:

          1. Страните имат родено от брака дете Й., родена на *** год., което е навършило пълнолетие и не следва да уреждат отношенията си за упражняване на родителски права, режим на лични контакти и издръжка.

          2. Придобитият по време на брака недвижим имот, описан в НА № 14, том І, рег.№ 122, дело № 11 от 2005 год. на Нотариус Невена Стоянова, с рег. № 291 в регистъра на НК – апартамент, който е семейна имуществена общност, ще се ползва от съпругата Д.Н.И..

          3. Страните са уредили отношенията си относно ползване на семейното жилище, като съпругът няма претенции то да се ползва от съпругата.

          4. Страните са разделили придобитото по време на брака имущество – движими и лични вещи, извънсъдебно и нямат претенции по отношение на вещите, които при разпределянето им са останали в собственост на другия съпруг.

          5. След прекратяване на брака бившите съпрузи не си дължат издръжка.

          6. Страните нямат претенции един към друг по отношение на паричните влогове придобити по време на брака.

          7. След прекратяване на брака съпругата Д.Н.И. ще продължи да носи брачното фамилно име – И..

          8. Разноските страните са си поделили по равно.

          Държавната такса по бракоразводния иск в размер на 40.00 (четиридесет) лева е платена изцяло при завеждане на молбата.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова

 

 

 

МОТИВИ  по  Решение № 19/ 20.07.2012 год. по брачно дело20  по описа на РС – Кубрат за 2012 година

 

Производството е по чл.50  СК.

Постъпила е молба от Д.Н.И., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кубрат, обл. Разград, ул. Пенчо Славейков № 7 и Н.И.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кубрат, обл. Разград, ул. Пенчо Славейков № 7, с която молят съда да прекрати бракът им с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по реда за това.

Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двама им, на 17.12.1989  год., за което е съставен с Акт № 115/17.12.1989 год. на Община – Кубрат. От брака си имат родено едно навършило пълнолетие дете – Й., род. на ***г. Към молбата си са приложили подписаното между тях на 06.07.2012 год. Споразумение, поддържано и в съдебно заседание, с което уреждат личните и имуществените си отношения към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл.51 СК.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 СК:  Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяването му. Постигнатото между тях споразумение урежда напълно имуществените и личните им отношения. Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

Молителите са заплатили следващата се окончателна държавна такса  при завеждане на бракоразводното дело. 

Мотивиран от изложеното, съдът постанови своя акт.          

                                

               

                      

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова