МОТИВИ

КЪМ  ПРИСЪДА № 24

 ПО НОХД № 132/2012г. НА РС – КУБРАТ

 

 

         Кубратска районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу:

         С.М.Ч. ***, за това, че на 03.07.2012 год. в с Острово, обл. Разград, по ул. „Лудогорие”, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Жон Вай АА”, с рег. №РР0862С, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.41 на хиляда, установено по надлежния ред, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Представителят на Кубратска районна прокуратура поддържа обвинението, така както е  било повдигнато с обвинителния акт. Заявява, че от събраните доказателства по безспорен начин се установяват извършеното престъпление и авторството на подсъдимия. Пледира на подсъдимия да се наложи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца , чието изтърпяване да бъде отложено на основание чл.66,ал.1 от НК с три годишен изпитателен срок.

         Подсъдимият С.М.Ч. се  призна за виновен по повдигнатото обвинение и даде подробни обяснения. Изрази съжаление за стореното. Моли за налагане на минимално наказание.

        След като обсъди заедно и поотделно събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

        С.М.Ч. е роден на *** ***, с постоянен адрес в с. Острово, обл. Разград, ул. Васил Левски № 23, български гражданин, женен, осъждан - реабилитиран, със средно образование, работи като гледач - работник, ЕГН **********.

        За времето от 16.00 часа до 24.00 часа на 03.07.2012г. свидетелите Владимир Атанасов и Димитър Митев - служители на РУ „Полиция”- гр.Кубрат, били назначени наряд и осъществявали контрол на пътното движение в селата Брестовене и Острово, и двете в Община Завет.

        Около 22:00 часа на 03.07.2012г. в с.Острово спрели за проверка движещ се по ул.”Лудогорие” мотопед, марка „Жон Вай АА” с рег.№ РР0862 С, управляван от подс.С.Ч.. Полицейските служители поискали от водача свидетелството му за управление на МПС и документите на мотопеда, след което изпробвали подсъдимия за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7510 с фабр.№ ARBA0174. Цифровата индикация на устройството отчела 1.41 промила алкохол. За констатираното нарушение св.Митев в присъствието на св.Атанасов съставил на подсъдимия АУАН №061814/03.07.2012г. и му издал талон за изпращане на медицинско изследване. Подсъдимият не е давал кръв за изследване.

Селим Ч. притежава валидно свидетелство за управление на МПС №244680797, издадено на 29.08.2008г. от ОД на МВР - Разград. Със заповед № 309-А от 04.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” свидетелството му е отнето като принудителна административна мярка, считано от 03.07.2012г..

По доказателствата:

Изложената фактическа обстановка се доказва по непротиворечив и безспорен начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.14 НПК, писмени и гласни доказателства: обясненията на подсъдимия,  показанията на свидетелите Атанасов и Митев, както и писмените доказателства находящи се в приобщеното НП №165/2012г. на РУ „Полиция” – Кубрат - Акт за установяване на административно нарушение № 379-А/04.07.2012г. – л.12 от НП, Заповед № 309-А/04.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Кубрат – л.23 от БП, талон за медицинско изследване на кръвта – л.14 от НП, справка за съдимост – л.6 от НП, справка от Сектор „КАТ-ПП” при ОДП – гр. Разград – л.16 от БП, копие на СУ на МПС и контролен талон към него.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Атанасов, и Митев, както и  обясненията на подсъдимия Ч.. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства, които са в съгласие с останалия събран доказателствен материал.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият  С.Ч. с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

От обективна страна е привел в движение и управлявал МПС- мотопед марка „Жон Вай АА”, с рег. № РР 0862 С”, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила – 1.41 на хиляда. Концентрацията на алкохол в кръвта е надлежно установена с техническо средство  -  „Алкотест Дрегер” 7510 с фабр.№ ARBA 0174.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл. Съзнавал е обществената опасност на деянието си, неговия общественоопасен характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

С оглед на изложеното, съдът приема, че подсъдимият Ч. следва да понесе отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

При индивидуализацията на наказанието съдът отчете смекчаващите отговорността обстоятелства – признанието му за виновност, чистито му съдебно минало (подсъдимият е реабилитиран), поради което наложи минимално наказание – три месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три години.

На основание чл.343Г от НК съдът наложи на подс. Венелин Селим Ч.  и кумулативно предвиденото за това престъпление наказание лишаване от право да управлява МПС, което въз основа на изложеното по горе определи за срок от една година , като на основание чл.59 ал.4 от НК  приспадна времето, през което е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 309-А/04.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Кубрат, считано от 03.07.2012г..

По незабавното производство не са направени разноски, поради което подсъдимият С.Ч. не дължи възстановяване на такива по реда на чл.189 ал.3 от НПК.

 Ръководен  от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

     Районен  съдия: