Мотиви към решение № 50/11.07.2012г. по АНД № 139 по описа на Районен съдгр.Кубрат за 2012 г.

 

 

Постъпила е полицейска преписка рег. № кт-11291/11.07.2012г. по описа на Районно управлениеПолициягр.Кубрат, ведно с Акт за констатирана проява на дребно хулиганство по УБДХ от 11.07.2012г. на РУ “Полиция”гр.Кубрат.

Нарушител е:    С.А.С. - роден на *** г. в гр. Кубрат, с постоянен адрес в гр. Кубрат, ул. Цар Освободител № 44, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи в комплексНерон” – гр. Кубрат.

Актосъставителят П.С.С. – главен полицай при Районно управлениеПолиция”гр.Кубрат, УП гр. Завет, поддържа акта, както е съставен и предявен. 

В съдебно заседание нарушителят С.А.С. се признава за виновен в извършване на деянието, за което е обвинен и изразява съжаление за стореното, като заявява, че противоправната му постъпка била резултат от състоянието на силно раздразнение от незаслуженото и безпочвено обвинение от страна на пострадалата свидетелка, която го обвинила, че е взел подадените от нея 20.00 лева, без да й върне рестото.    

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, както и доводите на нарушителя, намира следното:

От фактическа страна:

На 11.07.2012 год. около 13:30 часа в град Кубрат, в комплексНерон” С.А.С. е извършил непристойна проява изразила се в скарване на обществено място с Г.И.О., както и отправяне на закани за физическа саморазправа и хващане за шията на същата на публично място и пред служителите на Районно управлениеПолиция” – гр. Кубрат – П. С. и Н.Н..

Тази фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото писмени доказателства, свидетелски показания и обясненията на нарушителя.

По доказателствата:

Съдът прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, по реда на НПК.

Съдът кредитира показанията на свидетелката, относно датата, мястото и начина на извършване на противообществената проява от нарушителя С.А.С., които потвърждават установената фактическа обстановка по делото.

Съдът намира, че показанията на тази свидетелка са преки и непосредствено отразяват личното й възприятие, относно случилото се.

Съдът кредитира и обясненията на нарушителя, тъй като същите се подкрепят от останалите доказателства по делото.

От правна страна:

Съдът счита, че С.А.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение хулиганство.

От обективна страна, нарушителят  С. е осъществил признаците на изпълнителното деяние, като на процесната дата и място е извършил непристойна проява, изразяваща се  в скарване на обществено място с Г.И.О., както и отправяне на закани за физическа саморазправа и хващане за шията на същата на публично място и скандалът, поради своя интензитет, е станал достояние  на намиращите се на мястото на инцидента граждани. Съдът отчита, че тази проява нарушителят извършил след като е бил провокиран от свидетелката с неоснователните си обвинения, че е взел парите й, без да й върне ресто.

От субективна страна, деянието е извършено от нарушителя при форма на вината пряк умисъл. Деецът е предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им.

Съдът счита, че така извършената противообществена проява води до нарушаване на обществения ред и спокойствие.

По наказанието:

Съдът намира, че извършената от нарушителя С.А.С. проява се отличава със значително по-ниска степен на обществена опасност и не осъществява признаците на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, както и не е с висока степен на обществена опасност за деяние, квалифицирано като дребно хулиганство. При определяне на наказанието, съдът взе предвид отегчаващите и смекчаващите обстоятелства. Като отегчаващи обстоятелства съдът констатира засягането на физическата неприкосновеност на пострадалия. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема чистото съдебно минало на нарушителя, признанието за виновност, изразеното съжаление и критично отношение, оказаното съдействие на разследващите органи. Съдът отчете също като смекчаващо вината обстоятелство и фактът, че нарушителят е извършил тази непристойна проява, след като е бил обвенен несправедливо от свидетелката, поради което и бил в състояние на раздразнение. Но въпреки това следва да бъде санкциониран, тъй като не е избрал законоустановения начин да защити своите правасигнализирайки полицейските служители, а е решил да се саморазправи с пострадалата.

При определяне на наказанието, съдът взе предвид баланса между смекчаващите и отегчаващите обстоятелства, като определи наказанието при изключителния превес на смекчаващите такива, а именноГлоба”, на минимума -  в размер на 100.00 лева. Определеното му така наказание съдът е убеден, че ще постигне целта да се поправи и превъзпита  С.А.С. към спазване на законите, административния ред и добрите нрави, както и ще въздейства предупредително по отношение на него и на останалите членове на обществото. 

Водим от изложените мотиви съдът постанови решението си.                

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова