Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 № 137

 

гр. Кубрат, 19.12.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

           Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на единадесети декември,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря В. Д. и в присъствието на прокурора ............, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 426 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК – съдебна делба на наследствени  недвижими имоти  във фазата по допускането  й, и приет за разглеждане предявен насрещно инцидентен установителен иск за собственост по отношение на част от претендираните за делба недвижими имоти на основание чл.79, ал.1 ЗС.

          А.М.Х., ЕГН **********, С.М.С., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН ********** и С.М. ***, чрез процесуалните си представители по пълномощие адв. Жоро Чобанов и адв. Бахтишен Назми, двамата от АК – гр. Разград, със съдебен адрес в гр. Кубрат, пл. „Възраждане” № 5, ет.2, ст.2, молят съда да допусне  до делба между тях и ответниците, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Бисерци, община Кубратска, ЕКАТТЕ 04131:

1. Поземлен имот – ЛОЗЕ, в местността „Коджа мезерлък” с площ от 1,824 дка, трета категория, съставляваща имот № 078130 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 078129 – лозе на н-ци на С.Х.П., имот № 000078 – полски път на Община-Кубрат, имот № 000508 – полски път на Община – гр. Кубрат, имот № 000078 – полски път на Община Кубрат, при ограничения при ползване на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

2. Поземлен имот – НИВА, в местността „Чалъ алтъ” с площ от 29.999 дка, трета категория, съставляваща имот № 353002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000152 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 353003 – нива на „Елана фонд за земеделска земя” - АДСИ, имот № 353001 – нива на ДПФ;

3. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама Алмалъ” с площ от 8.304 дка, трета категория, съставляваща имот № 360009 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 360008 – нива на н-ци на Б.А.Т., имот № 000202 – полски път на Община – Кубрат, имот № 360010 – нива на н-ци на Ш.Д.Х.И., имот № 360003 – нива на н-ци на Е. З. Д., при ограничения при ползване на имота: поради наличие на главна водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения;

4. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама” с площ от 5,001 дка, трета категория, съставляваща имот № 362006 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000058 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 362005 – нива на н-ци на Ф.Т.Х., имот № 362007 - нива на н-ци на Ю.О.Ш., имот № 000202 – полски път на Община Кубрат, при ограничения при ползване на имота: поради наличие на главна водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения;

5. Поземлен имот – НИВА, в местността „А. гьоз” с площ от 26.542 дка, 24.943 - трета категория, 1.598 – четвърта категория, съставляваща имот № 394002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 394001 – нива на Джамийско настоятелство, имот № 000090 – полски път на Община – Кубрат, имот № 394003 – нива на Х.С.И. и др., имот № 000090 – полски път на Община – гр. Кубрат;

6. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама” с площ от 37,611 дка, трета категория, съставляваща имот № 517001 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000279 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 000284 – полски път на Община – гр. Кубрат, имот № 517002 - нива на Община – гр. Кубрат;

за които твърдят, че са им останали в наследство от общия наследодател Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци, поч. на 05.12.1973 год. в с.с, за което в Община – Кубрат, Кметство – с. Бисерци, е съставен  Акт за смърт № 56/ 06.12.1973 год., при права, изчислени в обстоятелствената част – по колена.

          Ответниците А.З.А., ЕГН **********, М.З.А., ЕГН **********, Ю.З.А., ЕГН **********, М.З.А., ЕГН род.на *** год.в Р България, с пост.адрес в Р Турция, Е.З.Щ., ЕГН **********,***, на които са връчени редовно съобщения, ведно с преписи от исковата молба и приложенията, са дали писмен отговор в срок и са ангажирали писмени и гласни доказателства. Заявяват становище относно допустимост и основателност на исковата молба за делба относно конституираните като съделители страни, вс. като наследници на общия им наследодател Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци, както и относно посочените в исковата молба недвижими имоти. Молят за включване в наследствената маса и делбата на възстановените на наследниците на общия наследодател с Решения №№ и0383/ 27.08.1993 год. и и0383/ 27.08.1993 год. на Поземлена комисия – гр. Кубрат, поземлени имоти - ниви, находящи се в землището на село Бисерци, община Кубратска, ЕКАТТЕ 04131:

1. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Баламата” с площ от 1.091 дка, трета категория, съставляваща имот № 208002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 208001 – нива на н-ците на Ю.А.И., имот № 208003- нива на н-ците на А.М.И., имот № 208006 – нива на Р.Р.А., имот № 000073 – жилищна територия на с. Бисерци; 

2. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Баламата” с площ от 2.842 дка, 0.973 дка - трета категория, 1.868 – четвърта категория, съставляваща имот № 208005 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000048 – пасище, мера на Община – гр. Кубрат, имот № 000069 – пасище, мера на Община – гр. Кубрат, имот № 208018 -  нива на н-ци на С.Ю.К., имот № 208004 – нива на н-ците на С.Я.У.;

3. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Балама” с площ от 0,807 дка, трета категория, съставляваща имот № 208013 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 208015 – нива на н-ците на Р.А.Ю., имот № 208014 – нива на н-ците на С.Ф.Я., имот № 000048 – пасище,  мера на Община – гр.Кубрат, имот № 208012 – нива на н-ци на Ю.М.Я., имот № 000073 – жилищна територия на с. Бисерци, имот № 208017 – нива на н-ците на З.А.К., имот № 208016 – нива на О.Я. А.;

4. Поземлен имот – НИВА, в местността „А. гьоз” с площ от 23.356 дка, трета категория, съставляваща имот № 381012 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 381011 – нива на С.Ю.Т., имот № 381006 – нива на М. Ю.П., имот № 381007 – нива на А.М.М., имот № 381013 – нива на Р.С.И., имот № 000485 -  полски път на Община – гр. Кубрат.

            Ответницата В.А.Х., ЕГН ********** ***, на която са връчени редовно съобщение, ведно с препис от исковата молба и приложенията, е  дала писмен отговор,  с който като оспорва  фактите по иск.молба, заявява становище за допустимост, но неоснователност на исковата претенция за делба. Претендира правото на собственост върху имотите, върху които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на село Бисерци, ЕКАТТЕ 04131, община Кубрат, описани в исковата молба в 6 точки, съответни на описаните в Решение № и0244а/ 29.08.2012 год. на Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат на наследниците на Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци – общ наследодател на страните,  да е придобила по давност, тъй като в продължение на почти 20 години тя и съпругът й са ги обработвали и владели – непрекъснато и необезпокоявано, като собственици. Моли за изключването им от делбената маса. В съдебно заседание заявява становище, че делба следва да се допусне по отношение на заявените за делба от ответниците А.З.А. и М.З.А., имоти, възстановени на наследниците на общия наследодател с Решения №№ и0383/ 27.08.1993 год. и и0383/ 27.08.1993 год. на Поземлена комисия – гр. Кубрат.

         В.А.Х. предявява срещу ищците и останалите ответници по исковата молба инцидентен установителен иск за установяване на изключителното й право на собственост по отношение на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти – земеделска земя, което е придобила по давност.

         Ответниците Ф.М.Х. и В.А.М., на които са  връчени редовно съобщения, ведно с преписи от исковата молба и приложенията, не са  дали  писмен отговор в срок. 

         Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са съответно  внуци и пра-внуци на починалия на 05.12.1973 год. в с. Бисерци Х.А.М., за чиято смърт  Кметство – с. Бисерци, Община – гр. Кубрат, е съставило Акт за смърт № 56/ 06.12.1973 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 270/ 23.08.2012 год. на Община – Кубрат, Кметство – с. Бисерци. Към момента на смъртта си е оставил съпруга – Х.А. М., починала на 16.01.1977 год., видно от цитираното Удостоверение, и три деца – М.Х. А., М. Х. А. и З.Х.М..

             Видно от Удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № 299/ 18.09.2012 год.на Община – гр. Кубрат, името на Х.А.М., род. на *** год. и името Х. Х. М., са имена на едно и също лице. 

             М.Х. А. е починал на 02.10.1977 год. в с. Бисерци, и от представеното Удостоверение за наследници се установява, че ищците А.М.Х., С.М.С., З.М.М. и С.М.Е. са негови деца и наследници по закон. 

             М. Х. А. е починал на 09.08.2008 год. в с. Бисерци, и от представеното Удостоверение за наследници се установява, че първите три ответници са негови дете – Ф.М.Х., и внуци – В. и В. А.и, деца на починалия преди М. Х. А. негов син – А.М. Х., поч.на 19.12.1994 год. в с. Бисерци.

             З.Х.М. е починала на 04.12.1975 год. в с. Бисерци, и видно от съдържанието на представеното У-ние за наследниците е оставила за свои наследници шестте свои децата - А.З.А., Ахмед З.А.,  М.З.А., Ю.З.А., М.З.А. и Е.З.Щ.. Едно от тях -  Ахмед З.А., е починало след нея, но преди завеждането на исковата молба за делба,  е починал  - на 04.07.1982 год. с Акт за смърт № 77/ 05.07.1982 год., и видно от представеното Удостоверение за наследници № 281/ 03.09.2012 год. е оставил за свои наследници по закон четирите си братя и една сестра – ответниците  А.З.А., М.З.А., Ю.З.А., М.З.А. и Е.З.Щ..

           С влязло в сила на 25.09.2012 год. Решение № и0244а/ 29.08.2012 год., по чл.14, ал.7а, във вр. с чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ и чл.27 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на влязло в законна сила  Решение № 349/ 13.12.1994 год. по гр.дело № 366/ 1994 год. по описа на Районен съд – гр. Кубрат, Поземлена комисия  – гр. Кубрат е възстановила право на собственост на наследниците на Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци, общ. Кубрат, съгласно план за земеразделяне в землището на село Бисерци, върху описаните подробно в исковата молба недвижими имоти - пет ниви и едно лозе, идентични с имотите по приетите като доказателство Скици №№ к00161 до к00166, вс. от 30.08.2012 год.  на ОбщС по земеделие – гр. Кубрат.

           Правото на собственост по отношение на пет от процесните недвижими имоти е  декларирано пред Данъчно подразделение “Местни данъци и такси” – община Кубрат,  видно от приетите като доказателство Удостоверения за данъчна оценка  изх. № № 6703003275 до 670300279/ 31.08.2012 год., от ответницата В.А. Ю., а, видно от  Удостоверение за данъчна оценка  изх.№ 6703003280, по отношение на описания в т. 2. от исковата молба Поземлен имот – НИВА, в местността „Чалъ алтъ” с площ от 29.999 дка, трета категория, съставляваща имот № 353002 е декларирано право на собственост от „Зов – 92 – комерс”, ЕИК 118581911. За всички имоти е удостоверено, че собствениците нямат непогасени данъчни задължения, както и че  данъчната им оценка е общо в размер на  16 405.60 лева.

            Видно от приложеното към писмения отговор на отв.В. Ю. Решение № и 0244/ 27.08.1993 год. на Поземлена комисия – гр. Кубрат, на М. Х. А. – син на общия наследодател, и баща на нейния баща, е възстановено право на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част и петитума на исковата молба недвижими имоти – пет ниви и едно лозе, в землището на село Бисерци.  Същото е било отменено с Решение № 349/ 13.12.1994 год. по гр.дело № 336/ 1994 год., и в изпълнение на което е издадено актуалното, приложено по делото Решение № и0244а/ 29.08.2012 год., по чл.14, ал.7а, във вр. с чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ и чл.27 от ППЗСПЗЗ.

            Също по инициатива на ответницата В. Ю. е представено по делото и заверено копие от необявено по реда за това Завещание, изходящо от Х. Х.А., по силата на което той завещава на сина си М. Х. Х.А. собствеността върху шест ниви с обща площ от 108.5 дка,  и съдържащо изявление на М. Х. Х.А., че се съгласява напълно с завещанието и се задължава да отчете държавните доставки и данъците за тези ниви. Документа носи подписите на цитирания като завещател  Х. Х.А. и подписите на двама свидетели. Не е датиран; не се твърди и не се установява от кого е съхранявано и дали е обявявяно по реда за това след смъртта на Х. Х.А., настъпила на 05.12.1973 год. в с. Бисерци, общ. Кубрат.

            С Договор за доброволна делба от 30.05.2012 год., нотариално заверен с рег. № 03516/ 30.05.2012 год. на Нотариус С.Садък, вписана в регистъра на НК с № 004, вписан с вх. № 112/2012 год., вх.рег. № 1639/ 31.05.2012 год., парт.кн.18104-18112 в Служба по вписванията при РС – гр. Кубрат,  сключен межу ответниците Ф.М.Х., В.А.Х. и В.А.М., като съсобственици на наследствени недвижими имоти – земеделски земи, останали в наследство от М. ***, цитираните са извършили делбата им помежду си, като В.Х. получила в дял и станала собственик на четири от претендираните с исковата молба за делба недвижими имоти – т.6, т.5, т.3 и т.1, Ф.М.Х.  получила в дял и станала собственик на един от имотите – описания в т.2, а В.А.М. получила в дял и станала собственик на описания в т.4 имот.

            С Решения №№ и0383/ 27.08.1993 год. и и0383/ 27.08.1993 год. на Поземлена комисия – гр. Кубрат, на наследниците на Х. Х. А. в съществуващи стари реални граници и с план за земеразделяне е възстановено право на собственост върху пертендираните за включване недвижими имоти, описани подробно в писмения отговор на ответниците З..

            От събраните по делото гласни доказателства се установява, че от 1994 година до 2012 год. ответницата В.Х. с личен, и на съпруга й, труд и техника обработва и ползва, претендираните с исковата молба за делба недвижими имоти – четири ниви и едно лозе, а на св. А.Б.С. – син на ищцата З.А., е предала преди години ползването на нива с площ от 5.001 дка – описаната в т.4 от исковата молба, поставена в дял на отв. В.Х. с цитирания по – горе договор за доброволна делба. Свидетелите, доведени от отв.В.Х., дават показания, че дядо й М. Х.М. й е дал нивите, защото живеели заедно в едно домакинство, а на другата си внучка – В.Х., оставил къщата си в селото. Св.Н.Р. не е чувал за спорове между В. и роднините на М. М. относно правото на собственост върху имотите, а св. М.Х. преди няколко месеца чул, че В. „дала” една от нивите на  леля си – ответницата Ф.М.Х. – описаната в т.2 от исковата молба нива с площ от 29.99 дка в местността „Чалъ алтъ”.  Доведените от ищците свидетели дават показания, че ищците по делото не са се отказали от правата си от наследството на Х.А.М., но оставили В.Х. да ги обработва и ползва докато е жив дядо й М., за да не се карат с него и за да не скарат внучките му с него.

           Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Искът за допускане на съдебна делба и включване в делбената маса на посочените от ответниците З. поземлени имоти е основателен и доказан.

             Неоснователно и недоказано е възражението на ответниците В. и В. А.и, че претендираните с исковата молба поземлен имот, описани в шест пункта, са единствено тяхна собственост.

              Неоснователен и недоказан е предявения от ответницата В.А.Х. инцидентен установителен иск за установяване на изключителното й право на собственост по отношение на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти – земеделска земя, което е придобила по давност.

           Предмет на делбата са земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения  на Общинска служба по земеделие /Общинска поземлена комисия – гр. Кубрат, Поземлена комисия – гр. Кубрат в предходни години/, както следва: 1/  Решение № и0244а/ 29.08.2012 год., по чл.14, ал.7а, във вр. с чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ и чл.27 от ППЗСПЗЗ – по отношение на описаните в исковата молба имоти; и 2/ Решения №№ и0383/ 27.08.1993 год. и и0383/ 27.08.1993 год. – по отношение на поисканите за включване в делбената маса с писмения отговор на ответниците З. имоти.

             Към момента на откриване на наследството - 05.12.1973 год., в с. Бисерци, общ. Кубрат, тези земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониума на наследодателя Х.А.М., род. на *** год., ползвал приживе и името Х. Х. М.,  поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал тяхната същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството /ЗН/ като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на Х.А.М. е открито на 05.12.1973 год. в с. Бисерци, общ. Кубрат и правото да получат имотите се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи – децата му Мехмед Х.М., М. Х. А. и З.Х.М., и преживялата го негова съпруга – Х.А. М..  Последната е починала четири години по – късно, поради което полагащата й се от откритото наследство ¼  част е преминала в наследство на общите й с наследодателя деца – изброените по – горе, отново при равни права между тях. 

           Наследството на Мехмед Х.М. е открито на 02.10.1977 год. в с.с., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Х.А.М. собственост върху земеделски земи в размер на 1/3 част, се признава на децата му – ищците по делото, по силата на чл.5, ал.1 от ЗН, разпределена между тях по равно.

           Наследството на М. Х. А. е открито на 09.08.2008 год. в с.с., т.е. след възстановяването на собственостт, и правото да получат имотите му, включващи и частта от възстановената на наследниците на баща му Х.А.М. собственост върху земеделски земи в размер на 1/3, се признава на дъщеря му  Ф.М.Х., по силата на чл.5, ал.1 от ЗН, за ½ част; и по право на заместване на починалия преди наследодателя негов син А.М. Х., поч.на 19.12.1994 год. в с. Бисерци - децата му В.А.Х. и В.А.М., по силата на чл.10, ал.1 от ЗН, които делят помежду си при равни права  полагащата се на баща им ½ част от наследството на неговия баща.                                         

            Наследството на З.Х.М. е открито на 04.07.1982 год. в с.с. и правото да получат имотите й, включващи и частта от възстановената на наследниците на баща й Х.А.М. собственост върху земеделски земи в размер на 1/ 3, се признава на децата й  – ответниците А., Ю., М. и М. З. и сестра им Е.З.Щ., по силата на чл.5, ал.1 от ЗН за низходящите, разпределена между тях по равно.

             ЗСПЗЗ е специален закон по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната ОбщС “ЗГ”. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент на влизането им в сила възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на “новооткритото” наследство и от този момент то произвежда своето действие към призованите да наследяват.

             Закона за собствеността допуска възможността правото на собственост да се придобива по давност, съгласно разпоредбата на чл.79, и това да доведе до изгубването му от предишните собственици, съгласно разпоредбата на чл.99, но възразилите ответници не доказаха, че едната от тях – В.А.Х., е придобила ид.части на останалите съсобственици от правото на собственост по отношение на описаните подробно в шест пункта от обстоятелствената част и от петитума на исковата молба недвижими имот по давност. Ищците и ответниците З. оспорват в полза на В.Х. да се е осъществила придобивна давност, защото непосредствено след възстановяването на право на собственост върху земеделски земи в полза на нейния дядо М. Х. А., през 1994 год. по предявен за разглеждане по реда на чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ спор за материално право издаденото в негова полза Решение № и 0244/ 27.08.1993 год. на Поземлена комисия – гр. Кубрат е било отменено и съдът е приел, че не той по време на отнемане на собствеността, условие за реституцията на имотите, а баща му е бил носител и субект на правото на собственост по отношение на внесените от М. Х. А. в ТКЗС – с. Бисерци земеделски земи. Решението на съда е изпълнено с издаването на влязлото в сила, необжалвано от тях,  Решение № и0244а/ 29.08.2012 год. на Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат.

             Направени приживе – до датата на смъртта 05.12.1973 год., завети по отношение на недвижимо имущество, което завещателят Х. ХА. не е притежавал към момента на смъртта си в полза на сина му М. Х. Х.А., не могат да имат действие по отношение на нововъзникнали права в патримониума на наследодателя, съгласно разпоредбата на чл.90а от ЗН. При това представения от отв.В.Х. документ, за който твърди, че е изходящо от общия наследодател завещание в полза на нейния дядо и праводател, несъмнено не отговаря на изискванията за форма на  нотариално или саморъчно завещание – макар и подписано от свидетели, то не е извършено от нотариус, съгласно разпоредбата на чл.24 ЗН; не е написано саморъчно от завещателя и не съдържа означение на датата, когато е съставено, съгласно изискванията на чл.25, ал.1 ЗН; не е поискано обявяването му, съгласно изискванията на чл.27 ЗН, поради което като нищожно, не е произвело правно действие нито към момента на откриване на наследството, нито по – късно при реституцията на отнетото на наследодателя право на собственост върху земеделски земи.

  Поради това, на годно правно основание, М. Х.М. не би могъл да  предаде собствеността или владението на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти на законните си наследници или на една от тях – отв.В.Х..

 От показанията на разпитаните по инициатива на ответниците свидетели се установява по несъмнен начин, макар и до смъртта на дядо си В.Х. със свой личен и на съпруга си труд и техника да е обработвал възстановените на наследниците на общия наследодател имоти, и да е събирала плодовете от това, то е било позволено от ищците и ответниците, заради молбите на М. М. към тях и обещанието им, че докато той е жив ще ги оставят за ползване на внучката му.

 Едва от момента на смъртта на М. М., настъпила на 09.08.2008 год., отв. В.Х. би могла да установи своя фактическа власт и намерение за своене на наследствените имоти, предмет на претендирана делба. Упражняваното от нея владение не може да бъде определено от несмущавано, тъй като видно от показанията на св. А.Б.С. – син на ищцата З.А., по нейно искане, В.Х. му е предала преди години, но след смъртта на дядо й, ползването на нива с площ от 5.001 дка – описаната в т.4 от исковата молба.  

На следващо място, между страните не се спори, че друга част от наследствените имоти – поискани за включване в делбената маса от отв.З., се е ползвала от друга група наследници, поради което съдът приема, че между страните, за времето от възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи до завеждане на делото за делба, е било фактически, макар и не равностойно, разпределено ползването на собствеността. 

На трето място, самия акт на сключване и подписване между нея и отв.В.М. и отв. Ф.М.Х.,*** на договор за доброволна делба на наследствени недвижими имоти – описаните в исковата молба, останали след смъртта на М. М., изключва заявените от нея твърдения да е единствена упражнявала фактическа власт върху тях, с намерение за своене, което, ако е действително отпочнало от м.09.1993 год. и продължило в следващите десет години, би довело до придобиването им в собственост по давност не по – късно от м.09.2003 год. – преди смъртта на общия наследодател.

Тези несъмнено установени факти изключват напълно верността на твърдяното от отв. В.Х. с насрещна искова молба, че от възстановяването на собствеността през  1993 год.от ПК – гр. Кубрат е установила фактическа власт върху имотите, описани в исковата молба, която е упражнявала като собственик – явно, спокойно и непрекъснато, повече от 15 години. 

По отношение на всички останали страни по делото ответницата В.Х. не установи, с годни доказателствени средства – свидетелски показания или писмени изявления изходящи от нея и връчени на останалите съсобственици,  за времето от постановяване на влизането в сила на Решение № и0244/ 27.08.1993 год.на ПК – гр. Кубрат, отменено с влязло в законна сила Решение № 349/ 13.12.1994 год. по гр.дело № 336/ 1994 год. на РС – гр. Кубрат, да е демонстрирала поведение на единствен собственик на останалите след смъртта на пра-дядо й - наследодателя Х.А.М., недвижими имоти, съставляващи негово новооткрито наследство. Едва след смъртта на своя дядо М. М., настъпила на 09.08.2008 год., тя би могла да установи своя фактическа власт върху имотите, каквато не е обективирала, видно от участието й в сключването на Договор за доброволна делба от 30.05.2012 год., нотариално заверен с рег. № 03516/ 30.05.2012 год. на Нотариус С.Садък, вписана в регистъра на НК с № 004, вписан с вх. № 112/2012 год., вх.рег. № 1639/ 31.05.2012 год., парт.кн.18104-18112 в Служба по вписванията при РС – гр. Кубрат, по отношение на неговото наследство. Едва от датата на вписването на този договор ответниците биха могли да узнаят за и са узнали за владелческите и собственически претенции на ответниците Ф.М.Х. и В. и В. А.и по отношение на това, останало след смъртта на общия наследодател имущество, както и по отношение на тези части, собствени на останалите съсобственици.

         Съгласно разпоредбата на чл.68 от ЗС, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. От събраните по делото писмени доказателства се установи по несъмнен начин, че и други внуци на наследодателя, призовани непосредствено към наследяване са ползвали частите от възстановените имоти, както и че те лично или наследниците им не са извършвали помежду си делба или актове на разпореждане с правата си от наследството по отношение на М. М. или В.Х.. Дори и да е упражнявала фактическа власт върху част от имота, съответстваща на правата на цялото коляно – низходящия М. М., в размер на 1/ 3 от недвижимите имоти, каквито права има той като съсобственик по наследство, не ангажира и липсват  доказателства да е афиширали пред останалите съсобственици, че е отпочнала да упражняват фактическа власт единствено за себе си.

          За да се признае на ответницата В. Х. правото на изключителна собственост по отношение на наследствените  недвижими имоти, разпоредбата на закона – чл.79 ЗС, установява, че те следва да са упражнявали в период по-дълъг от 10 години фактическата власт по отношение на конкретните вещи, без противопоставяне от страна на останалите титуляри на правото на собственост, както и да са демонстрирали по отношение на невладеещите съсобственици на същите поведение на пълноправен собственик, т. е. поведение, което безсъмнено да сочи за намерението им, че упражнява собственическите правомощия в пълен обем,  единствено за себе си. Само доколкото елементите на фактическия състав на чл. 79, ал. 1 ЗС са налице по отношение на претендиращата собствеността ответница и то установени при едно пълно и пряко доказване в хода на процеса, установителния иск  за изтекла придобивна давност на конкретните недвижими имоти, може да бъде уважено.

Такова – пълно и пряко доказване, ответницата не успя да проведе.

Сочените от нея свидетели не установяват годно фактите от състава на чл.79, ал.1 ЗС. Всеки от тях свидетелства, че В.Х. лично повече от 15 години обработва всички ниви, без да сочат за намеренията й, но сочат като причини за това че са и дадени от дядо й М. М., въпреки че съгласно представените официални диспозитивни и удостоверителни документи – решения на органа по поземлена собственост и на РС – гр. Кубрат, удостоверения за наследници, установяващи годно, че наследственото правоприемство е настъпило по отношение на 4 лица, заменени, също по наследство, от страните по делото една от които е ищцата по насрещната установителна претенция В.Х., т.е. тя не установява годно, че е единствен наследник на регистрирания собственик, видно от издадените от Община – гр. Кубрат документи.

           Свидетелските им показания не установяват осъществяването на факти, от които съда, може да направи изводи за наличието на владение по см. на чл.68, ал.1 от ЗС  - че ответницата е упражнявали фактическа власт върху имотите, държейки ги като свои, както и че е противопоставила същата и намеренията си да свои ид. части на останалите съсобственици. Твърдението, че фактическата й  власт е била непрекъсната и необезпокоявана, няма отношение към въпроса за нейната явност и несъмнителност. Намерението за своене се предполага съгласно чл. 69 ЗС, но за да се осъществи фактическия състав на чл. 79, ал. 1 ЗС, е нужно още това владение да е несъмнително, т.е. осъществявано по начин, който да разкрива ясно желанието на владелеца да държи  вещта като своя, и явно -    т. е. намерението на владелеца да свои  вещта за себе си да е противопоставено на съсобствениците; това намерение да се упражнява така, че всеки заинтересован да може да научи за него, като такова да е достигнало до тях. Точно тези признаци на владението ответницата В.Х., които носи тежестта да докаже, чрез пълно главно доказване, не установи.

            Обратното се установява с факта на завеждане на настоящата искова молба на 31.08.2012 год. – ищците претендират делба на наследството на покойния наследодател,  след като след 31.05.2012 год. са могли и са узнали за собственическите претенции на наследниците от коляното на М. Х.М.,  обективирани в подписания между тях Договор за доброволната делба на имотите от 30.05.2012 год. Ответниците наследници от коляното на З.Х.М. също претендират делба. А от 31.05.2012 год. – когато е вписан договора за доброволна делба, до завеждането на исковата претенция – 31.08.2012 год., също не е изтекъл 10 – годишния довностен срок.

 Предвид изложеното съдът приема възражението на ответниците В.А.М. и В.А.Х., че имотите, описани в исковата молба, са собствени единствено на техния наследодател - М. Х.М., която е поделена между неговите наследници, за неоснователно и недоказано.

Подписаният между ответниците Ф.М.Х., В.А.М. и В.А.Х.,***, Договор за доброволна делба от 30.05.2012 год., нотариално заверен с рег. № 03516/ 30.05.2012 год. на Нотариус С.Садък, вписана в регистъра на НК с № 004, вписан с вх. № 112/2012 год., вх.рег. № 1639/ 31.05.2012 год., парт.кн.18104-18112 в Служба по вписванията при РС – гр. Кубрат, е нищожен, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл.75, ал.2 от Закона за наследството.

Предвид изложеното, неоснователен и недоказан е и предявения от ответницата В.А.Х. срещу останалите страни по делото положителен установителен иск за собственост по отношение на описаните в исковата молба недвижими имоти – тя не е придобила правото на собственост върху тях процесния  по давност.

           Ответницата Ф.М.Х. не е придобила правото на собственост по отношение на поставения й в дял с нищожната доброволна делба поземлен имот - НИВА, в местността „Чалъ алтъ” с площ от 29.999 дка, трета категория, съставляваща имот № 353002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000152 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 353003 – нива на „Елана фонд за земеделска земя” - АДСИ, имот № 353001 – нива на ДПФ, поради което и не би могла да го прехвърли другимо. Подписания между нея и 3-то лице – „Зов – 92 – комерс” – ЕООД, ЕИК 118581911, гр. Тутракан, ул. „Силистра” № 61, с цитирания в Скица на имота № к00162/ 30.08.2012 год. НА за продажба № 47/ 30.05.2012 год., том 4, рег. № 3522, дело 466, вписан в Служба по вписванията – гр. Кубрат, вх. Рег. №1640/ 31.05.2012 год., Акт № 133, том 6, дело 1159, парт.кн.том 181111, с който тя е продала на цитираното търговско дружество този, е недействителен по право – той не е предизвикал вещноправен ефект, тъй като Ф.М.Х. не е могла да прехвърли правото на собственост върху наследствения между нея и останалите съделители недвижим имот.  Този договор не може да бъде противопоставен на установените собственици на продадания имот.

          Разпоредбата на чл.344, ал.1 ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник.Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба и писмен отговор на ответниците З. недвижимо имущество при права, съобразени с ЗН, както следва: по 5/60 ид.части за А.М.Х., С.М.С., З.М.М. и С.М.Е.,  съответстващи на 1/ 3 част от наследството; 10/ 60 ид.части за Ф.М.Х. и по 5/ 60 ид.части за В.А.Х. и В.А.М., съответстващи на 1/ 3 част от наследството; и по 4/ 60 ид.части за А.З.А., М.З.А., Ю.З.А., М.З.А. и Е.З.Щ.,  съответстващи на 1/ 3 част от наследството.

          Водим от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш    И:

 

            ДОПУСКА  ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между А.М.Х., ЕГН **********, С.М.С., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН ********** и С.М. ***, чрез процесуалните си представители по пълномощие адв. Жоро Чобанов и адв. Бахтишен Назми, двамата от АК – гр. Разград, със съдебен адрес в гр. Кубрат, пл. „Възраждане” № 5, ет.2, ст.2, Ф.М.Х., ЕГН **********, В.А.Х., ЕГН **********,***, В.А.М., ЕГН ********** ***, А.З.А., ЕГН **********, М.З.А., ЕГН **********, Ю.З.А., ЕГН **********, М.З.А., ЕГН род.на *** год.в Р България, с пост.адрес в Р Турция, Е.З.Щ., ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, останали в наследство от общия наследодател Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци, поч. на 05.12.1973 год. в с.с., находящи се в землището на село Бисерци, община Кубрат, ЕКАТТЕ 04131:

1. Поземлен имот – ЛОЗЕ, в местността „Коджа мезерлък” с площ от 1,824 дка, трета категория, съставляваща имот № 078130 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 078129 – лозе на н-ци на С.Х.П., имот № 000078 – полски път на Община-Кубрат, имот № 000508 – полски път на Община – гр. Кубрат, имот № 000078 – полски път на Община Кубрат, при ограничения при ползване на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

2. Поземлен имот – НИВА, в местността „Чалъ алтъ” с площ от 29.999 дка, трета категория, съставляваща имот № 353002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000152 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 353003 – нива на „Елана фонд за земеделска земя” - АДСИ, имот № 353001 – нива на ДПФ;

3. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама Алмалъ” с площ от 8.304 дка, трета категория, съставляваща имот № 360009 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 360008 – нива на н-ци на Б.А.Т., имот № 000202 – полски път на Община – Кубрат, имот № 360010 – нива на н-ци на Ш.Д.Х.И., имот № 360003 – нива на н-ци на Е. З. Д., при ограничения при ползване на имота: поради наличие на главна водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения;

4. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама” с площ от 5,001 дка, трета категория, съставляваща имот № 362006 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000058 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 362005 – нива на н-ци на Ф.Т.Х., имот № 362007 - нива на н-ци на Ю.О.Ш., имот № 000202 – полски път на Община Кубрат, при ограничения при ползване на имота: поради наличие на главна водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения;

5. Поземлен имот – НИВА, в местността „А. гьоз” с площ от 26.542 дка, 24.943 - трета категория, 1.598 – четвърта категория, съставляваща имот № 394002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 394001 – нива на Джамийско настоятелство, имот № 000090 – полски път на Община – Кубрат, имот № 394003 – нива на Х.С.И. и др., имот № 000090 – полски път на Община – гр. Кубрат;

6. Поземлен имот – НИВА, в местността „Балама” с площ от 37,611 дка, трета категория, съставляваща имот № 517001 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000279 – полски път на Община – гр.Кубрат, имот № 000284 – полски път на Община – гр. Кубрат, имот № 517002 - нива на Община – гр. Кубрат;

 7. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Баламата” с площ от 1.091 дка, трета категория, съставляваща имот № 208002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 208001 – нива на н-ците на Ю.А.И., имот № 208003- нива на н-ците на А.М.И., имот № 208006 – нива на Р.Р.А., имот № 000073 – жилищна територия на с. Бисерци; 

8. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Баламата” с площ от 2.842 дка, 0.973 дка - трета категория, 1.868 – четвърта категория, съставляваща имот № 208005 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000048 – пасище, мера на Община – гр. Кубрат, имот № 000069 – пасище, мера на Община – гр. Кубрат, имот № 208018 -  нива на н-ци на С.Ю.К., имот № 208004 – нива на н-ците на С.Я.У.;

9. Поземлен имот – НИВА, в местността „Срещу Балама” с площ от 0,807 дка, трета категория, съставляваща имот № 208013 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 208015 – нива на н-ците на Р.А.Ю., имот № 208014 – нива на н-ците на С.Ф.Я., имот № 000048 – пасище,  мера на Община – гр.Кубрат, имот № 208012 – нива на н-ци на Ю.М.Я., имот № 000073 – жилищна територия на с. Бисерци, имот № 208017 – нива на н-ците на З.А.К., имот № 208016 – нива на О.Я. А.;

10. Поземлен имот – НИВА, в местността „А. гьоз” с площ от 23.356 дка, трета категория, съставляваща имот № 381012 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 381011 – нива на С.Ю.Т., имот № 381006 – нива на М. Ю.П., имот № 381007 – нива на А.М.М., имот № 381013 – нива на Р.С.И., имот № 000485 -  полски път на Община – гр. Кубрат, ПРИ ПРАВА: по 5/60 ид.части за А.М.Х., С.М.С., З.М.М. и С.М.Е.,  съответстващи на 1/ 3 част от наследството; 10/ 60 ид.части за Ф.М.Х. и по 5/ 60 ид.части за В.А.Х. и В.А.М., съответстващи на 1/ 3 част от наследството; и по 4/ 60 ид.части за А.З.А., М.З.А., Ю.З.А., М.З.А. и Е.З.Щ.,  съответстващи на 1/ 3 част от наследството.

             ОТХВЪРЛЯ  предявеният на основание чл.79 ЗС от В.А.Х., ЕГН ********** ***, срещу страните по делото, установителен иск за собственост на имотите, по отношение на които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на село Бисерци, ЕКАТТЕ 04131, община Кубрат, описани в исковата молба в 6 точки, съответни на описаните в Решение № и0244а/ 29.08.2012 год. на Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат на наследниците на Х.А.М., б.ж. на с. Бисерци, като неоснователен и недоказан.

             Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                              Председател: /П/ Д. Петрова - Енева