Р Е Ш Е Н И Е

 

  136

 

гр. Кубрат, 18.12.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на осемнадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и в присъствието на прокурора ……………… , като разгледа гр. дело № 496 по описа за 2012 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

 

ДОПУСКА до съдебна делба между С.М.М., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 69, представлявана в съдебното производство от адв. Бахтишен Назми от АК – гр. Разград, Н.В.З., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бреница, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. Трета № 39, В.В.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. Толбухин № 15, М.А.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 61, З. А.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 61, А.З.И., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Баба Тонка № 6, И.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Розова долина № 30, А.И.Ю., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Мартен, обл. Русе, ул. България № 79, ет.5, ап.17, И.И.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Гео Милев № 7, А.И.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Мартен, обл. Русе, ул. България № 79, ет.5, ап.17, А.М.З., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци,  общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Средна гора № 36, Р.М.О., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Юрий Гагарин № 26, следните недвижими имоти, останали в наследство след смъртта на общия наследодател А. И.А., б.ж. на с. Бисерци, починал на 13.05.1955 год.:

 

1. Поземлен имот - НИВА, находяща се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, с ЕКАТТЕ 04131, в местността „Сийдалъ”, с площ 27.412 (двадесет и седем декара, четиристотин и дванадесет кв.м.) декара, трета категория, съставляващ имот № 416002 по плана за земеразделяне на село Бисерци, при граници и съседи:

          - имот № 416001 – нива на Х.Р.П.;

- имот № 000124 – полски път на Община Кубрат;

- имот № 416003 – нива на Х.Х.М.;

- имот № 416017 – нива на Н.А.К..

Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.    

                                      

2. Поземлен имот - НИВА, находяща се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, с ЕКАТТЕ 04131, в местността „Али Гьоз”, с площ 10.630 (десет декара, шестстотин и тридесет кв.м.) декара, трета категория, съставляващ имот № 390014 по плана за земеразделяне на село Бисерци, при граници и съседи:

          - имот № 390013 – нива на З.А.Р.;

- имот № 000090 – полски път на Община Кубрат;

- имот № 390015 – нива на  насл. на Т.Д.Х.И.;

- имот № 000475 – полски път на Община Кубрат.

Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.    

 

3. Поземлен имот - НИВА, находяща се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, с ЕКАТТЕ 04131, в местността „Чалъ Алтъ”, с площ 20.761 (двадесет декара, седемстотин шестдесет и един кв.м.) декара, трета категория, съставляващ имот № 351007 по плана за земеразделяне на село Бисерци, при граници и съседи:

          - имот № 351006 – нива на насл. на Ф.А.А.;

- имот № 351009 – нива на насл. на Т.И.Х.К.;

- имот № 351008 – нива на  насл. на Т.Б.С.;

- имот № 000282 – полски път на Община Кубрат.

при ПРАВА между съделителите, както следва:

С.М.М. – 8/72 ид. части; Н.В.З. – 3/72 ид. части; В.В.А. – 3/72 ид. части, М.А.Х. -3/72 ид. части; З. А.Х. – 3/72 ид. части; А.З.И. – 6/72 ид. части; И.З.А. – 6/72 ид. части; А.И.Ю. – 8/72 ид. части; И.И.А. – 8/72 ид. части; А.И.А. – 8/72 ид. части; А.М.З. – 8/72 ид. части; Р.М.О. – 8/72 ид. части.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – гр. Разград.

 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова – Енева

 

 

 

 

 

МОТИВИ към Решение № 136/ 18.12.2012 год. по гр.д. № 496 по описа на Районен съд – гр. Кубрат за 2012 година

 

            Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

           С.М.М., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 69, представлявана в съдебното производство от адв. Бахтишен Назми от АК – гр. Разград, моли съда да допусне  до делба между нея и ответниците описаните подробно в исковата молба три недвижими имота – земеделска земя в землището на село Бисерци, общ. Кубрат,  за които твърди, че са останали в наследство от А. И.А., б.ж. на с. Бисерци, починал на 13.05.1955 год. при  права, съгласно ЗН.  между страните.

            Ответниците Н.В.З., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бреница, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. Трета № 39, В.В.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. Толбухин № 15, М.А.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 61, З. А.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Бисер № 61, А.З.И., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Баба Тонка № 6, И.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Розова долина № 30, А.И.Ю., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Мартен, обл. Русе, ул. България № 79, ет.5, ап.17, И.И.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Гео Милев № 7, А.И.А., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Мартен, обл. Русе, ул. България № 79, ет.5, ап.17, А.М.З., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци,  общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Средна гора № 36, Р.М.О., ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Юрий Гагарин № 26, редовно уведомени не изпращат писмени отговори, явилите се в съдебно заседание признават иска за делба, както е предявен. 

             Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са съответно внуци и пра-внуци на починалия на 13.05.1955 год. в с. Бисерци, общ. Кубрат А. И.А., за чиято смърт Кметство – с. Бисерци, Община – гр.Кубрат, е издало Акт № 10/ 14.05.1955 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 307/ 24.09.2012 год. на Кметство – гр.Кубрат. След смъртта си е оставил три деца, вс. починали след наследодателя, чийто наследници са конституирани като страни по делото, и съпруга – З. М. А., починала на 03.05.1982 год.. Видно от цитираното удостоверение за наследници, след смъртта си тя е оставила за свои наследници общите със съпруга й деца – наследодателите на страните по делото.

            С влязло в законна сила Решение № и0816/ 13.01.1999 год. на ПК – гр. Кубрат на наследниците на А. И.А. е възстановено правото на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част на исковата молба ниви. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверение за данъчна оценка на същите по чл.264 от ДОПК № 6703003755 до 57/  05.10.2012 год. на Община – Кубрат.

             Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в т. 1, 2 и 3  от исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

              Предмет на делбата са земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено по силата на влязло в законна сила Решение на ОбщС “ЗГ” – гр. Завет, издадено на основание чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ през 1999 година. Към момента на откриване на наследствата, съответно 13.05.1955 год. за А. И.А. и 03.05.1982 год. за съпругата му З. М. А., земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониумите на съответните наследодатели, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал тяхната същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на А. И.А. е открито на 13.05.1955 год. в с.Бисерци и правото да получат имотите се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи –  синовете му З.А.И. и И.А. И., и дъщеря Шефие А.М., и преживялата го негова съпруга З. А.. Наследството на последната  е открито на 03.05.1982 год. в с.с. и правото да получат имотите й, включващи и частта й от възстановената на наследниците на съпругът й А. Ахмедов собственост върху земеделски земи, се признава на децата им – наследодатели на страните по делото, по силата на чл.5, ал.1 от ЗН, при равни между тях права – по 1/ 3 ид. част.

Низходящите на наследодателя са починали след него, поради което правата им са преминали на основание чл.5, ал.1 ЗН, към техните наследници по закон – децата им, при равни права между тях.

              ЗСПЗЗ е специален закон по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната ОбщС “ЗГ”. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на “новооткритото” наследство и от този момент то произвежда своето действие към призованите да наследяват  - деца, чийто части от това наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството.

        Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при части, както следва:  С.М.М. – 8/72 ид. части; Н.В.З. – 3/72 ид. части; В.В.А. – 3/72 ид. части, М.А.Х. -3/72 ид. части; З. А.Х. – 3/72 ид. части; А.З.И. – 6/72 ид. части; И.З.А. – 6/72 ид. части; А.И.Ю. – 8/72 ид. части; И.И.А. – 8/72 ид. части; А.И.А. – 8/72 ид. части; А.М.З. – 8/72 ид. части; Р.М.О. – 8/72 ид. част.

        Водим от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова - Енева