Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

гр.Кубрат,05.12.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        Кубратски районен съд, трети състав, в публичното заседание на осми ноември  две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД №159 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

        Г.Б.Х. *** с ЕГН - **********, обжалва Наказателно постановление № 1053/31.10.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция”- гр.Кубрат, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева,  и за нарушение на  чл.140,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

       Жалбоподателят твърди че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, т.к. АУАН и НП не отговаряли на формалните изисквания на ЗАНН досежно тяхното съдържание. Освен това наказателното постановление било издадено от орган, който не е компетентен за това. По същество жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка , но твърди , че наложените му административни наказания са прекомерни, несъобразени с обществената опасност на деянието и дееца.   

        Въззиваемото РУ „Полиция” – гр.Кубрат  не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

       Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:           

        На 15.10.2011г.  служителите на РУ на МВР – гр.Кубрат –П.С. и Х. Х., изпълнявали съвместно наряд по контрол на  пътното движение по републикански път ІІ-23, свързващ гр.Кубрат със с.Медовене. Около 15.00 часа, на посочения пътен участък, спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген голф”, който се движел с поставени транзитни регистрационни номера.  След извършена проверка на документите на водача и автомобила свидетелите установили, че превозното средство е собственост на А.Д.С. от с.Делчево и се управлява от жалбоподателя Г.Б.Х. ***. Констатирали че автомобила се управлява без за него да е заплатен винетен стикер, т.к. такъв не бил залепен на предното панорамно стъкло и че поставените на него регистрационни номера за издадени за друго превозно средство.

          За констатираните нарушения  -  управление на МПС, за което не е платена винетна такса и е без регистрационен номер, съответно не е регистрирано по надлежен ред, свидетелят С. съставил срещу жалбоподателя  АУАН с бланков №599116, серия В, от 15.10.2011г., за нарушение на чл.139,ал.5 и чл.140,ал.1 от  ЗДвП. Предявил акта на нарушителя, който го подписал без възражения.

         В последствие въз основа на така съставения акт, в рамките на местната и материалната си компетентност, Началникът на група „ОП” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат,  издал атакуваното НП №1053/ 31.10.2011г..

         Изложената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя. Тя се потвърждава и от събраните по делото гласни доказателства (показанията на свидетелите –С. и Х.) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка - Акт за установяване на административно нарушение №1053/17.10.2011г.;   НП №1053 /31.10.2011г.; Заповед №Із-1687/2010г. на Министъра на вътрешните работи /л.18 от делото/. Истинността на посочените писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни, непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

            Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

            Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП  и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима.

            Разгледана по същество тя е частично  основателна, поради следното:

            Съгласно чл.139,ал.5 от ЗДвП, движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Неспазването на тази разпоредба се санкционира по чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП, според който водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата,  се наказва с „глоба” от 300.00 лева.

        Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер.

          Безспорно установено е, че нарушителят Г.Х. е осъществил от обективна страна състава на вмененото му нарушение по чл.139,ал.5 от ЗДвП. Управлявал е МПС за което не е заплатена винетна такса, по участък от републиканската пътна мрежа – път ІІ-23. Същият фигурира в Решение № 945 от 1.12.2004 г. на МС за утвърждаване на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.   Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер, т.е незалепването на съответната част от стикера сочи на неизпълнение на задължението за плащане на винетната такса.

        С оглед това правилно АНО е определил като санкционна разпоредба  чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП и е наложил на жалбоподателя глоба в размер на 300.00 лева.        

        Както актосъставителя , така и АНО са допуснали опущение като са посочили чл.10,ал. 2 от ЗП като основание за заплащане на винетна такса. Към този член е препращала предходна редакцията на чл.139,ал.5 от ЗДвП . С ДВ бр.39 от 2011г. тази разпоредба е изменена и препраща към  чл.10,ал.1,т.1 от ЗДвП. Новата редакция е била в сила към момента на извършване на процесната проверка, поради което както актосъставителят , така и АНО, е следвало да се съобразят с нея. Съдът, в настоящия си състрав счита , че това разминаване не е довело неяснота в Акта и НП и до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Закона за пътищата изчерпателно изброява таксите които могат да се въвеждат от МС за преминаване по републиканската пътна мрежа . Това са винетна такса и такса за изминато разстояние - ТОЛ такса. В акта и НП изрично е посочено, че не е заплатена винетна такса, което в достатъчна степен конкретизира нарушението, за да бъде то разбрано от нарушителя.

            Законодателят е определил административното наказание в абсолютен размер , поради което то не може да бъде намалявано, поради прекомерност.

Наказателното постановление , в тази му част, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. 

Съобразно чл. 140,ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Движението на МПС-та , които не са регистрирани, както и на регистрирани , но  без регистрационни табели се санкционира по чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвП. Съгласно това изпълнителното деяние може да се изразява в три  форми – управление на нерегистрирано превозно средство ,  управление на регистрирано превозно средство на което обаче не са поставени регистрационни номера или управление на МПС чиито номера не са поставени на определените за това места. Актосъставителят е посочил и двете форми  дословно изписвайки „управлява МПС без табели с рег. номера, не регистрирано по надлежния ред”. Това описание на нарушението е преповторено и в наказателното постановление. Видно от показанията на свидетелите управляваното моторно превозно средство не е било без регистрационни номера. На него са били поставени транзитни номера , които обаче са на друго превозно средство. Налице е първата форма на изпълнителното деяние – управление на нерегистрирано МПС. Извършеното нарушение, авторството и вината на нарушителя са безспорно установени. Наложеното му административно наказание съдът счита за прекомерно и несъобразено с обществената опасност на деянието и дееца. Видно от приложената по делото справка за нарушител от региона, жалбоподателят е правоспособен шофьор от 1992г.. До настоящия момент не са налице данни за други извършени от него нарушения по ЗДвП. Поради това наказателното постановление следва да бъде изменено в тази му част  като наложеното административно наказание глоба бъде намалено от 300 лева на 50 лева, а лишаването от правоуправление от шест месеца на един месец.

         Съобразно изложеното , на  основание чл.63,ал.1  от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1053/31.10.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ ”Полиция” – гр.Кубрат, в частта с която на Г.Б.Х. *** с ЕГН – **********,  за нарушение на  чл.140,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвП, са му  наложени административни наказания „глоба” и лишаване от право да управлява МПС, като ги намалява от 200.00 /двеста / лева на 50.00/петдесет/ лева – за глобата и от 6 /шест/ месеца до 1/един/ месец – за лишаването от право на управление на МПС.

ПОТВЪРДЖАВА Наказателно постановление № 1053/31.10.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция”- гр.Кубрат в останалата му част , като правилни и законосъобразно.   

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                Районен съдия: /п/ - Пл. Ангелов