Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 118

 

гр.Кубрат, 02.10.2013г.

 

            КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД  в открито съдебно заседание на втори октомври две хиляди и тринадесета година, в състав,

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

            при секретаря П.П. и с участието на прокурор……….. като разгледа докладвано от съдията гр.д.№268 по описа за 2012г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл.341 и сл. от ГПК  - съдебна делба на съсобствени недвижими имоти във фазата по извършването й.

          С влязло в законна сила Решение № 111/2012 год. по настоящото дело е допусната  съдебна делба, при равни права,  между   Б. Ш. Н. *** с ЕГН – **********,  и  Н.Н.О. *** с ЕГН – **********,  на движими вещи, бивша семейна имуществена общност.

            С влязло в сила Решение № 67/ 2013 год. е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол, с който от допуснатите до делба вещи са обособени два равни по стойност дяла.

Съставянето и обявяването за окончателен на разделителен протокол предполага извършване на делбата чрез теглене на жребие. Жребия е принципен метод за разпределение на вещите предмет на делба, а другите способи са изключения.

            Страните бяха редовно призовани за насроченото на 19.09.2013г. съдебно заседание. Лично се яви единствено ищцата, представлявана от адв.Д. от АК - Шумен. За ответника се яви Адв.Р.П. от АК – Разград. На страните се представиха приложените към делото два бели листа с означение на дяловете. Ищцата изтегли дял първи, а за ответника остана дял втори. Съобразно това на ищцата следва да се предоставят в собственост движимите вещи включени в дял първи от разделителния протокол , а на ответника тези от дял втори.   

        Всеки от съделителите трябва да плати по сметка на РС – Кубрат държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си. Размерът й и за двамата възлиза на 35.20 лева.

        Водим от изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

I. ПОСТАВЯ в дял на Б. Ш. Н. *** с ЕГН – **********, и тя става изключителен собственик на  следните движими вещи, включени в Дял I-ви от обявения за окончателен разделителен протокол:  

1. Комплект за спалня, включващ   легло, двукрилен гардероб, два шкафа за дрехи, на  стойност 350.00 /триста и петдесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва: легло – 200.00 /двеста/ лева,  двукрилен гардероб  - 90.00 /деветдесет/ лева;  2  /два/  шкафа за дрехи – 60.00 /шестдесет/ лева ( по 30.00  лева  за брой).

2. Кухненска мебел – окачени шкафове 6 бр., шкаф за печка и шкафове за мивка, на обща стойност 120 /сто и двадесет/ лева. Стойността на всяка вещ е както следва: окачени  шкафове 6 бр.  - по 10.00 /десет/ лева за брой,  шкаф за печка - 30.00 /тридесет/ лева,   два броя  шкаф  за мивка  -   по 15.00 /петнадесет/ лева  за брой.

3. Хладилник „руски” на стойност  70.00 /седемдесет/ лева. 

4. Ъглови легла с ракла на обща стойност 100.00 /сто/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следа : два броя ъглови легла -  по 40.00 /четиридесет/ лева  за брой;  1 бр. ракла – 20.00 /двадесет/ лева.

 5. Холова масичка с 4 /четири/ броя табуретки на обща стойност 20.00 /двадесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва:  1бр. холова масичка  – 10.00 /десет/ лева;  4 бр. табуретки -  по 2.50 /два лева и петдесет стот./ лева  за брой. 

6. Кухненска маса с 4 /четири/ броя столове на обща стойност  30.00 /тридесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва:  1 бр.кухненска маса – 10.00 /десет/ лева;   4 бр. столове -  по  5.00 /пет/ лева  за брой.

7. Готварска печка „Раховец” на стойност 20.00 /двадесет/ лева.

8. Печки на твърдо гориво - 3 /три/ броя (кюмбе, готварска печка и камина) на обща стойност 140.00 /сто и четиридесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва:   кюмбе – 15.00 /петнадесет/ лева, готварска печка -50.00 /петдесет/ лева,  камина – 75.00 /седемдесет и пет/ лева.

9.Бойлер на дърва на  стойност 20.00 /двадесет/ лева. 

10.  Домашни прибори на стойност 10.00 /десет/ лева.

Цената на дела възлиза на 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева.

 

II. ПОСТАВЯ в дял на Н.Н.О. *** с ЕГН – **********, и той става изключителен собственик на  следните движими вещи, включени в Дял II-ри от обявения за окончателен разделителен протокол:

1. Спалня  и гардероб с надстройка на обща стойност 120.00 /сто и двадесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва:  спалня - 80.00 /осемдесет/ лева,  гардероб с надстройка  – 40.00 /четиридесет/ лева.

2. Пералня „Нео” на стойност 150.00 /сто  и петдесет/ лева.

3. Хладилник „Нео” /Мидеа/ на стойност 160.00 /сто и шестдесет/ лева.

4. Два броя ъглови дивани на обща стойност 140.00 /сто и четиридесет/ лева. Стойността на все от тях е 70.00 /седемдесет/ лева

5. Бюро за  компютър и стол от  естествена кожа на обща стойност  150.00 /сто и петдесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва: бюро за компютър  – 60.00 /шестдесет/ лева; стол от естествена кожа  -  90.00 /деветдесет/ лева.

6.  Малък бойлер от 10 литра на стойност 20.00 /двадесет/лева.

7. Килими – 6/шест/ броя (3 бр. персийски и  3 бр. обикновени) на обща стойност 120.00 /сто и двадесет/ лева. Стойността на всяка от вещите е както следва: цена на един брой персийски килим - 28.00 /двадесет и осем/ лева, цена на един брой обикновен килим – 12.00 /дванадесет/ лева. 

8. Два броя шкафове на обща стойност 20.00 /двадесет/ лева. Стойността на един брой е   10.00 /десет/ лева.

Цената на дела възлиза на 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева.

ОСЪЖДА Б. Ш. Н. да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 35.20 /тридесет и пет лева и двадесет ст./ лева – държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Н.Н.О. да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 35.20 /тридесет и пет лева и двадесет ст./ лева – държавна такса върху стойността на дела му.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС- гр. Разград, в двуседмичен срок от получаването му.

 

 

                                                                                   Районен съдия: