Р Е Ш Е Н И Е

122

гр.Кубрат, 18.10.2013г.

 

            КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД  в открито съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав,

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. АНГЕЛОВ

            при секретаря П.П. и с участието на прокурор……….. като разгледа докладвано от съдията гр.д.№ 546 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е за делба във фазата по извършването й.

С влязло в сила Решение № 23 /2013г. по в.гр.д.№546/2012г. на КРС между Г.М.А.,*** с ЕГН - **********, П. Б. Ц.,*** с ЕГН – **********, и М.Б.П.,*** с ЕГН - **********, са допуснати до делба следните  недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Кубрат, общ.Кубрат, останали им в наследство от общия им наследодател – П.П.П.-Г., б.ж. на гр.Русе, общ.Кубрат, поч. на 27.07.1965г.:

            1)  Поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в  местността „Чавга Канара”, с площ от 3705 (три хиляди седемстотин и пет) кв.м., трета категория, съставляваща имот с идентификатор 40422.265.13 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет две точка двеста шестдесет и пет точка тринадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри  одобрени със Заповед № РД-18-51 / 27.07.2009г., при граници и съседи: имот с идентификатор 40422.265.7,  имот с идентификатор 40422.265.20, имот с идентификатор 40422.372.91, имот с идентификатор 40422.395.116

2)  Поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в  местността „Оченар”, с площ от 11648 (единадесет хиляди шестотин четиридесет и осем) кв.м., трета категория, съставляваща имот с идентификатор 40422.273.2 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет две точка двеста седемдесет и три точка две) по кадастрална карта и кадастрални регистри  одобрени със Заповед № РД-18-51 / 27.07.2009г., при граници и съседи: имот с идентификатор 40422.273.211,  имот с идентификатор 40422.273.2, имот с идентификатор 40422.273.8, имот с идентификатор 40422.273.13, имот с идентификатор 40422.273.14, при квоти:

- 4/8   ид.ч. за Г.М.А.

- по 2/8 ид.ч. за П. Б. Ц. и М.Б.П..

Ищцата, чрез процесуалния си представител адв.П.Д. от АК - Шумен, изразява становище за извършване на съдебната делба чрез разпределение на делбените имоти съобразно квотите на съделителите. Претендира заплащане на съдебни разноски.

            Ответниците, редовно призовани , не се явиха в съдебно заседание и не взеха становище относно способа за извършване на делбата.

            След като обсъди събраните под делото гласни и писмени доказателств а, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

По делото е назначена и изслушана  съдебно-техническа експертиза вещото лице по която счита, че процесните имоти са достатъчно големи, за да се обособят от тях реални дялове за всеки от съделителите, спазвайки  разпоредбата на чл.10,ал.1 от ППЗСПЗЗ. Изготвил е проект за делба, оформяйки три дяла, остойностявайки всеки един от тях. Съдът изцяло се съобразява със заключението на съдебно-техническата експертиза като обоснована, подробно мотивирана , пълна и ясна, вкл.графичното приложение .

Приет като доказателство по делото е и проект на  СГКК - гр.Разград за разделяне на имот с №40422.273.2,с  който е одобрено заключението на вещото лице в тази му част.

 

От правна страна съдът намира за установено следното:

            Предвид неравенството в дяловете  уместно е делбата да се извърши чрез поставяне в дял, без да се тегли жребие, тъй като същото би било много неудобно. Не следва да се изготвя проект за разделителен протокол и същият да се обявява за окончателен, т.к. при делбата извършвана по реда на 353 от ГПК, без теглене на жребие, не се съставя разделителен протокол . В този смисъл е ППВС 7-73г.. 

            Съделителката Г.М.А. притежава 4/8 ид.ч. от делбените имоти, поради което в нейн дял следва да се постави имота посочен в дял трети от заключението на вещото лице с площ от 7762 кв.м.. Одобреният от СГКК проект сочи, че за този новообразуван имот е отреден идентификатор 40422.273.18.

 На съделителите П. Б. Ц. и М.Б.П. следва да се поставят в дял имотите посочени съответно в дял първи и втори на вещото лице, които отговарят на размера на делбените квоти на всеки от тях. 

На основание чл.8 от Тарифа № 1 за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всяка от страните следва да заплати по сметка на РС - Кубрат, държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела си. Съделителят с дял от 4/8 ид.ч., който е на стойност 5045 лева,  следва да заплати държавна такса в размер на 201.80 лева , а тези с дял 2/8 ид.ч. – по 100.92 лева.

Съделителката Г.М.А. е направила искане да й се присъдят и сторените в производството разноски в общ размер от 676 лева, съобразно представения списък по чл.80 от ГПК. .

 В тази сума е включено  заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 400.00 лева. Претенцията в тази й част е неоснователна. В делбеното производство всяка една страните осъществява правото си на делба и качествата  ищец и ответник са условни.

 В останалата й част, за сумата от 276 лева, претенцията е основателна. Това е стойността на необходимите разноски за завеждане и движение на съдебната делба, без които същата не би приключила. Съделителите П. Б. Ц. и М.Б.П. следа да заплатят на Г.А. съответна на дяловете си част от тези разноски в размер на 69.00 лева за всеки .

            Водим от изложеното, съдът:

 

Р  Е  Ш  И :

 

            І. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.М.А. ***, с ЕГН – **********, и тя става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот:

Поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в  местността „Оченар”, с площ от 7762 (седем хиляди седемстотин шестдесет и два)  кв.м., трета категория, съставляваща имот с идентификатор 40422.273.18 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет две точка двеста седемдесет и три точка осемнадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри  одобрени със Заповед № РД-18-51 / 27.07.2009г., образуван от имот с идентификатор № 40422.273.2, при граници и съседи: имот с идентификатор 40422.273.211,  имот с идентификатор 40422.273.2, имот с идентификатор 40422.273.8, имот с идентификатор 40422.273.17.

Цената на дела й  е 5045.00 (пет хиляди четиридесет и пет) лева.

 

ІІ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  П. Б. Ц. ***, с ЕГН – **********, и той става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот:

Поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в  местността „Чавга Канара”, с площ от 3705 (три хиляди седемстотин и пет) кв.м., трета категория, съставляваща имот с идентификатор 40422.265.13 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет две точка двеста шестдесет и пет точка тринадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри  одобрени със Заповед № РД-18-51 / 27.07.2009г., при граници и съседи: имот с идентификатор 40422.265.7,  имот с идентификатор 40422.265.20, имот с идентификатор 40422.372.91, имот с идентификатор 40422.395.116.

Цена на дела е 2523.00 (две хиляди петстотин двадесет и три) лева.

         

           ІІІ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Б.П. *** с ЕГН - **********, и тя става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот:

Поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в  местността „Оченар”, с площ от 3886 (три хиляди осемстотин осемдесет и шест)  кв.м., трета категория, съставляваща имот с идентификатор 40422.273.17 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет две точка двеста седемдесет и три точка седемнадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри  одобрени със Заповед № РД-18-51 / 27.07.2009г., образуван от имот с идентификатор № 40422.273.2, при граници и съседи: имот с идентификатор 40422.273.211,  имот с идентификатор 40422.273.18, имот с идентификатор 40422.273.8, имот с идентификатор 40422.273.13, имот с идентификатор 40422.273.14.

Цена на дела е 2523.00 (две хиляди петстотин двадесет и три) лева.

 

ОСЪЖДА  П. Б. Ц. да заплати на Г.М.А. сумата от 69.00 (шестдесет и девет) лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА  М.Б.П. да заплати на Г.М.А. сумата от 69.00 (шестдесет и девет) лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА Г.М.А. да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 201.80 (двеста и един лева и осемдесет ст.) лева – държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА П. Б. Ц. да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 100.92 (сто лева и деветдесет и две ст.) лева – държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА М.Б.П. да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 100.92 (сто лева и деветдесет и две ст.) лева – държавна такса върху стойността на дела му.

             Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС - гр. Разград, в двуседмичен срок от получаването му

                                                        

 

                                                                             Районен съдия: /п/ - Пл.Ангелов