Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 128  

 

гр. Кубрат, 25.10.2013 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело609 по описа за 2012  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Ищците И.Я.И., ЕГН ********** и С.К. (С.Я.К.), ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес гр. Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11 чрез пълномощник адв. Емилия Събева от АК гр. Разград твърдят, че са съсобственици с ответниците  Е.А.Х., ЕГН ********** ***, Ю. Л. Ю., ЕГН ********** ***, З.Ю.А., ЕГН ********** ***, Х. М. (Х. О.Х.), род. на ***г. и М.Х. (М.О.Х.), род. на ***г., на следните поземлени имоти, находящи се в землището на село Прелез, община Завет, област Разград, ЕКАТТЕ 30065, възстановени с Решение № 32/П от 15.02.1995г. на Поземлена комисия гр. Завет (сега Общинска служба по земеделие):

1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 29.712 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „ОРТА БУРУН”, трета категория, съставляващ имот № 032005 по плана за земеразделяне, при граници  и съседи: имот № 000156-полски път на Община Завет, имот № 032021- нива на С.А.Х., имот № 032004-нива на Д.К.Т., имот № 032033-нива на М. З. М., имот № 032032- нива на М. З. Х., имот № 032031-нива на З. З. М., имот № 032028-нива на Ю. З. Х., имот № 032017-нива на насл. на С.Т.Я., имот № 032036-нива на И.Д.И. и имот № 032006- нива на насл. на Т.Н.Б.; Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електпопровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 24.501 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КАДИФЕ”, трета категория, съставляващ имот № 047020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047021-нива на Х.Х. Д., имот № 000086- полски път на Община Завет, имот № 047019-нива на насл. на Р.А.И., имот № 047018-нива на насл. на Н.Н.Д., имот № 047024- нива на насл. на С.С.С., имот № 047023-нива на насл. на В.Н.В. и имот № 047022-нива на С. Х. К.;

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.964 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КРАЙ СЕЛО”, трета категория, съставляваща имот № 052005 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 052007-нива на А.Х. О., имот № 052006- нива на насл. на С.И.Ю., имот № 000144-полски път на Община Завет, имот № 000145-полски път на Община Завет, имот № 052004-нива на Община Завет незаявена.

Твърдят, че права от посочените поземлени имоти са придобили по наследство от общия им наследодател О.Х.Д., б.ж. на с. Прелез, обл. Разград, поч. на 16.12.1965г. в с. с., но същите имоти първите петима ответници доброволно поделили през 2008г. без участието на ищците. Ето защо молят съда да обяви доброволната делба за нищожна и да допусне и извърши между всички наследници съдебната им делба. Поради това, че ответниците Х. М. и М.Х. са се разпоредили с част от съсобствените имоти в полза на ответника Е.И.А., ищците молят съда да признае по отношение на тях недействителността на извършената покупко-продажба, оформена с НА № 146, том ХV, рег. № 16351, дело № 1885/2008г. на нотариус рег. № 004 при НК с р-н на действие РС гр. Кубрат, вписан в СВ при РС Кубрат с вх. рег. № 3738/05.12.2008г., Акт № 77, том ІХ, дело № 2302/2013г., тъй като от една страна продавачите се разпоредили със съсобствени имоти, а от друга – продажбата е извършена без тяхното съгласие.

Ответниците Е.А.Х., Ю. Л. Ю. и З.Ю.А., редовно уведомени, не депозират писмен отговор в указания срок. В съдебно заседание не се явяват и не се представляват.

Ответниците Х. М. (Х. О.Х.) и М.Х. (М.О.Х.), и двамата в Р Турция на неизвестен адрес, призовани по реда на чл.48 от ГПК, не се явяват. Назначеният им особен представител предоставя на съда преценката относно основателността на претенцията за съдебна делба.

Ответникът Е.И.А., редовно уведомен, чрез пълномощника си адв. Дарина Николова от АК гр. Силистра заявява становище относно недопустимост на така предявените искове. Заявява, че е недопустимо в делбеното производство да се съединяват иск за делба с иск за нищожност. Поддържа изцяло доводите във връзка с направеното възражение, изложени в депозираните два писмени отговора на исковата молба.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на процесуалния представител на ищците и на ответниците, приема за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 32/П от 15.02.1995г. на Поземлена комисия гр. Завет на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на О.Х.Д., б. ж. на с. Прелез, общ. Завет върху следните поземлени имоти:

1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 29.712 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „ОРТА БУРУН”, трета категория, съставляващ имот № 032005 по плана за земеразделяне, при граници  и съседи: имот № 000156-полски път на Община Завет, имот № 032021- нива на С.А.Х., имот № 032004-нива на Д.К.Т., имот № 032033-нива на М. З. М., имот № 032032- нива на М. З. Х., имот № 032031-нива на З. З. М., имот № 032028-нива на Ю. З. Х., имот № 032017-нива на насл. на С.Т.Я., имот № 032036-нива на И.Д.И. и имот № 032006- нива на насл. на Т.Н.Б.; Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електпопровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 24.501 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КАДИФЕ”, трета категория, съставляващ имот № 047020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047021-нива на Х.Х. Д., имот № 000086- полски път на Община Завет, имот № 047019-нива на насл. на Р.А.И., имот № 047018-нива на насл. на Н.Н.Д., имот № 047024- нива на насл. на С.С.С., имот № 047023-нива на насл. на В.Н.В. и имот № 047022-нива на С. Х. К.;

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.964 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КРАЙ СЕЛО”, трета категория, съставляваща имот № 052005 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 052007-нива на А.Х. О., имот № 052006- нива на насл. на С.И.Ю., имот № 000144-полски път на Община Завет, имот № 000145-полски път на Община Завет, имот № 052004-нива на Община Завет незаявена.

От Удостоверение за наследници № 131/25.04.2013г. изд. от Кметство с. Прелез (прил. на л.93) се установява, че общият наследодател О.Х.Д. е починал на 16.12.1965г. в с. Прелез, за което бил съставен Акт за смърт № 4/17.12.1965г. Видно от цитираното удостоверение, след смъртта си той е оставил свои законни наследници: преживяла съпруга Ф.Ю.Д. и деца: Ф.О.К., Ю. О.ов Х. Х. О.Х. и М.О.Х..

От приложения на л. 94 препис от  Решение  № 2008/415 по дело № 2008/337 на Помирителен правен съд, Дидим, РТурция, се установява, че преживялата съпруга Ф.Ю.Д., която в РТурция се е именувала Ф. Х., е починала на 21.03.1990г. в  Р Турция. В същото е посочено, че тя е оставила свои наследници двете си деца М.Х. и Х.М..

От съдържанието на цитираното по-горе Удостоверение за наследници № 131/25.04.2013г. се установява, че и две от децата на общия наследодател О.Х.Д. са починали.

Дъщерята на общия наследодател – Ф.О.К., видно и от Удостоверение за наследници № 352/11.07.2012г. изд. от Кметство с. Острово, е починала на 04.11.1978г., за което е бил съставен Акт за смърт № 28/05.11.1978г. След смъртта си тя е оставила свои наследници преживял съпруг Я.И.К. и две деца С.Я.К. (С.К.) и И.Я.И.. Видно от съдържанието на цитираното удостоверение Я.И.К. е починал на 26.07.1986г.

Синът на общия наследодател – Ю. О.ов Х. видно от съдържанието на представеното Удостоверение за наследници № 100/02.04.2013г. изд. от Кметство с. Прелез, е починал на 08.03.1973г. в гр. Разград, оставяйки свои наследници преживяла съпруга Е.И.Ю. и деца: З.Ю.А. и Л. Ю.Х.. Съпругата Е.И.Ю., видно от отбелязването е починала на 06.07.2002г. Внукът на общия наследодател - Л. Ю.Х. е починал на 05.01.2004г., като е оставил свои наследници съпруга Е.А.Х. и син Ю.Л.Ю..

 Всички наследници на общия наследодател О.Х.Д. са конституирани като съделители в делбеното производство. 

Видно от представения Договор за доброволна делба, на 05.12.2008г., ответниците Х. М. (Х. О.Х.), М.Х. (М.О.Х.), Е.А.Х., Ю. Л. Ю. и З.Ю.А., са поделили доброволно поземлените имоти, останали им в наследство от общия наследодател О.Х.Д., като ищците не са участвали в тази подялба.

            След извършване на доброволната делба, с договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в Нотариален акт № 146, том ХV, рег. № 16351, дело № 1885/2008г. на нотариус С. Садък, вписан в СВ при РС гр. Кубрат с вх. рег. № 3738/05.12.2008г., Акт № 77, том ХІ, дело № 2302/2008г., стр.22046, ответниците Х. М. (Х. О.Х.) и М.Х. (М.О.Х.) продали на ответника Е.И.А. получените в дял поземлени имоти, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ   с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 29.712 дка в местността „Орта бурун” съставляващ имот № 032005 по плана за земеразделяне; 2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 5.109 дка в местността „Кадифе”, съставляващ имот №  047074 по плана за земеразделяне; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 3.964 дка в местността „Край село” съставляващ имот № 052005 по плана за земеразделяне.

            Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявените при условията на обективно кумулативно съединяване установителни искове с правно основание чл. 75, ал.2 от ЗН, възражение по чл.76 от ЗН, и конститутивен иск за делба са процесуално допустими. Предявени са от процесуалнолегитимирани лица, чийто правен интерес се извежда от поддържаните фактически твърдения, че в качеството си на наследници на дъщерята на общия наследодател не са участвали в доброволната делба извършена между ответниците, поради което делбата е нищожна, а съсобствеността не е прекратена.

По инцидентния установителен иск с правно основание чл. 75, ал. 2 от ЗН във вр. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД- за обявяване нищожността на Договор за доброволна делба, сключен между ответниците Х. М. (Х. О.Х.), М.Х. (М.О.Х.), Е.А.Х., Ю. Л. Ю. и З.Ю.А., обективиран в акт № 145, том ХV от 05.12.2008 г. на нотариус С. Садък 004 в Нотариалната камара с район на действие РС гр. Кубрат.

Целта на делбата е ликвидиране състоянието на съсобственост върху определено имущество чрез разпределяне на същото между съсобствениците по начин всеки един от тях да получи реален дял или неговата парична равностойност. Тази цел може да бъде постигната само ако всички лица, които притежават дял от съсобственото имущество, участват в делбата. Когато делбата е извършена без участието на някой от съсобствениците, тя е изцяло нищожна, т.е. не поражда предвидените в закона и целени от страните правни последици по ликвидиране на съсобствеността.

Договорът за доброволна делба, сключен между ответниците Х. М. (Х. О.Х.), М.Х. (М.О.Х.), Е.А.Х., Ю. Л. Ю. и З.Ю.А., без участието на останалите сънаследници – ищците по делото, се явява нищожен на основание чл. 75, ал. 2 от ЗН. Цитираната разпоредба визира делбата да е извършена без участието на някой от сънаследниците, какъвто е процесният случай. Нищожността на Договора за доброволна делба следва да се разглежда в духа на разясненията на ВКС, дадени в ТР № 1/ 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/ 2004 г., ОСГК, съгласно което изразът “без участие на някой от сънаследниците” се тълкува в широкия смисъл, че при всички хипотези на извършване на делба без участието на лице, от кръга на титулярите на правото на собственост, делбата е нищожна. Посочено е, че този иск може да бъде предявен в първата фаза на делбата, под формата на инцидентен установителен иск, тъй като е обуславящ в делбения процес. Съгласно ППВС 7/73, т.3 – искът за делба не може да бъде съединен с искове, които целят създаването на съсобственост или за създаване на различни от законните дялове. Исковете, които се разглеждат в първата фаза на делбеното производство решават спорове относно имота, предмет на делбата, относно страните и относно делбените квоти, това са искове, който имат установителен характер, какъвто е и своевременно предявения по делото инцидентен установителен иск на основание чл. 75, ал. 2 от ЗН във вр. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, който е съединен с иска за делба, тъй като прогласяването на нищожността е предпоставка за допускане на делба.

Сключеният Договор за доброволна делба между ответниците противоречи на изискванията за разпределяне на наследството между всички сънаследници, т.е. с участието и съгласието на страните по делото, като наследници на общия наследодател О.Х.Д.. При сключването му двама от съделителите - ищците по делото, не са изразили съгласието си за това и не са участвали в разпределението на имотите, не са получили нито дял в натура, нито парично уравнение за притежаваните от тях идеални части от процесните имоти, които съделителите - ответници по делото са разпределили помежду си. Предвид изложеното, договорът за доброволна делба, сключен между ответниците и обективиран в акт № 145, том ХV от 05.12.2008 г. на нотариус С. Садък 004 в Нотариалната камара с район на действие РС гр. Кубрат, не е произвел правно действие и понастоящем процесните имоти са съсобствени между страните по делото, поради което предявеният от ищците инцидентен установителен иск е основателен.

С оглед изложеното, предявеният иск с правно основание чл. 75, ал. 2 от ЗН във вр. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД следва да бъде уважен като процесните земеделски земи бъдат допуснати до делба.

По претенцията с правно основание чл. 76 от ЗН

В хода на производството ищците са направили възражение за относителна недействителност на сделката обективирана в Нотариален акт № 146, том ХV, рег. № 16351, дело 1885/2008г. на нотариус С. Садък. С цитирания нотариален акт  Х. М. (Х. О.Х.) и М.Х. (М.О.Х.) са извършили продажба на сънаследствени имоти на трето лице. Тази продажба е акт на разпореждане на наследници с някои от сънаследствени имоти. Актовете на разпореждане на сънаследник с отделна сънаследствена вещ /предмет, имот/ или идеална част от такава са недействителни, като недействителността отпада с обратно действие, ако при делбата вещта се падне в дела на разпоредителя. В случая се установи, че съсобствеността е възникнала от наследяване и че извършеното разпореждане е извършено именно от двама от наследниците с някои сънаследствени имоти.

Поради това възражението с правно основание чл. 76 от ЗН се явява основателно и продажбата обективирана в Нотариален акт № 146, том ХV, рег. № 16351, дело № 1885/2008г. на нотариус С. Садък, вписан в СВ при РС гр. Кубрат с вх. рег. № 3738/05.12.2008г., Акт № 77, том ХІ, дело № 2302/2008г., стр.22046 е относително недействителна по отношение на ищците И.Я.И. и С.К.. Между страните по сделката – ответниците Х. М., М. Х. и Е.А. актът на разпореждане е валиден и е произвел действие по отношение на притежаваните от първите идеални части, но тя не е породила прехвърлителен ефект, тъй като ответниците Х. М. и М. Х. са се разпоредили с дял, който не притежават.

По иска за делба с правно основание чл. 34 от ЗС

С оглед нищожността на договора за доброволна делба от 05.12.2008 г. то същият не е породил правни последици и състоянието на съсобственост е продължило и е налице и към момента.

            Съгласно чл. 69 от Закона за наследството наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя, като искът не се погасява по давност.

            Съгласно чл. 34 от Закона за собствеността всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен, ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.          

Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в  исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица, за кои имоти и при какви права ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влязло в законна сила Решение на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1995 година. Към момента на откриване на наследството 16.12.1965г., тази земя не се е намирала като обособен и самостоятелен обект на собственост в патримониума на наследодателя, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията му, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване. 

В случая наследството на О.Х.Д. е открито на 16.12.1965г. в с. Прелез и правото да получат имотите се признава на призованите към наследяване в този отминал момент преживяла съпруга и низходящи - четири деца. Преживялата съпруга е починала на 21.03.1990г., поради което правата й – 1/5 идеална част, преминават към нейните деца. Две от децата – Ф.О.К. и Ю. О.ов Хасанов също са починали, поради което по право на заместване в правата им встъпват техните наследници по закон. 

Доколкото прехвърлителната сделка от 2008 г. между ответниците  Х.М., М. Х. и Е.А. е произвела действие само за притежаваните от първите идеални части, с оглед на което е възникнала съсобственост между последния и останалите наследници на О. Д., то делбата следва да се допусне между тях и Е.А., при съобразяване на наследствените им права.

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия, а след смъртта му и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищците и ответниците. Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество, останало в наследство от общия им наследодател О.Х.Д., б.ж. на с. Прелез, обл. Разград, поч. на 16.12.1965г. в с. с.,  при следните  квоти: 30/240 ид. части за И.Я.И., 30/240 ид. части за С.К. (С.Я.К.), 15/240 ид. части за Е.А.Х., 15/240 ид. части за Ю. Л. Ю., 30/240 ид. части за З.Ю.А. и 120/240 ид. части за Е.И.А..

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И  :

 

ПРОГЛАСЯВА, на основание чл.75, ал.2 от ЗН, нищожност на договор за доброволна делба на недвижими имоти, находящи се в землището на село Прелез, община Завет, област Разград, възстановени с Решение № 32/П от 15.02.1995г. на Поземлена комисия гр. Завет, сключен на 05.12.2008г. с Акт № 145, том ХV на нотариус С.Садък, вписан в СВ при РС гр. Кубрат с вх. рег. № 190, Акт № 373/2008г., между Е.А.Х., ЕГН ********** ***, Ю. Л. Ю., ЕГН ********** ***, З.Ю.А., ЕГН ********** ***, Х. М. (Х. О.Х.), род. на ***г. и М.Х. (М.О.Х.), род. на ***г.   

ОБЯВЯВА, на основание чл. 76 ЗН, за относително недействителен по отношение на ищците И.Я.И., ЕГН ********** и С.К. (С.Я.К.), ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес гр. Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11, материализирания в нотариален акт № 146, том ХV, рег. № 16351, дело № 1885/2008г. на нотариус С. Садък, вписан в СВ при РС гр. Кубрат с вх. рег. № 3738/05.12.2008г., Акт № 77, том ХІ, дело № 2302/2008г., стр.22046 договор за покупко-продажба на недвижими имоти, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ   с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 29.712 дка в местността „Орта бурун” съставляващ имот № 032005 по плана за земеразделяне; 2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 5.109 дка в местността „Кадифе”, съставляващ имот №  047074 по плана за земеразделяне; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147 с площ от 3.964 дка в местността „Край село” съставляващ имот № 052005 по плана за земеразделяне, сключен между продавачи Х. М. (Х. О.Х.), род. на ***г. и М.Х. (М.О.Х.), род. на ***г. и купувач Е.И.А..

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА между  И.Я.И., ЕГН ********** със съдебен адрес гр. Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11, С.К. (С.Я.К.), ЕГН ********** със съдебен адрес гр. Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11, Е.А.Х., ЕГН ********** ***, Ю. Л. Ю., ЕГН ********** ***, З.Ю.А., ЕГН ********** *** и Е.И.А., ЕГН ********** ***, следните, останали в наследство от О.Х.Д., б.ж. на с. Прелез, обл. Разград, поч. на 16.12.1965г. в с. с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Прелез, община Завет, ЕКАТТЕ 58147 възстановени с  Решение № 32/П  от 15.02.1995г. на Поземлена комисия гр. Завет /сега Общинска служба по земеделие/, а именно:  

 1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 29.712 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „ОРТА БУРУН”, трета категория, съставляващ имот № 032005 по плана за земеразделяне, при граници  и съседи: имот № 000156-полски път на Община Завет, имот № 032021- нива на С.А.Х., имот № 032004-нива на Д.К.Т., имот № 032033-нива на М. З. М., имот № 032032- нива на М. З. Х., имот № 032031-нива на З. З. М., имот № 032028-нива на Ю. З. Х., имот № 032017-нива на насл. на С.Т.Я., имот № 032036-нива на И.Д.И. и имот № 032006- нива на насл. на Т.Н.Б.; Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електпопровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 24.501 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КАДИФЕ”, трета категория, съставляващ имот № 047020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047021-нива на Х.Х. Д., имот № 000086- полски път на Община Завет, имот № 047019-нива на насл. на Р.А.И., имот № 047018-нива на насл. на Н.Н.Д., имот № 047024- нива на насл. на С.С.С., имот № 047023-нива на насл. на В.Н.В. и имот № 047022-нива на С. Х. К.;

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.964 дка, находяща се в землището на с. Прелез, в местността „КРАЙ СЕЛО”, трета категория, съставляваща имот № 052005 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 052007-нива на А.Х. О., имот № 052006- нива на насл. на С.И.Ю., имот № 000144-полски път на Община Завет, имот № 000145-полски път на Община Завет, имот № 052004-нива на Община Завет незаявена,

ПРИ ПРАВА: 30/240 ид. части за И.Я.И., 30/240 ид. части за С.К. (С.Я.К.), 15/240 ид. части за Е.А.Х., 15/240 ид. части за Ю. Л. Ю., 30/240 ид. части за З.Ю.А. и 120/240 ид. части за Е.И.А..

Решението по допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                                                       Районен съдия: /П/ Ал. Великова