Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

127

 

гр. Кубрат, 23.10.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

           Кубратският районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                             Районен съдия: Албена Великова

 

при участието на секретаря В.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело234 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производство с правно основание в чл.87, ал.3 Закон за задълженията и договорите и чл.108 от Закона за собствеността.

Ищцата Д.Х.А., ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв. Златка Иванова от АК гр. Разград, като твърди, че с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, оформен с НА № 23, том І, дело № 58/1987г. на Нотариус при Районен съд гр. Кубрат, прехвърлила на първия ответник – нейна дъщеря, собствеността върху собствения си недвижим имот: Дворно място от 450 кв. метра, находящо се в строителните граници на село Брестовене, община Завет, ул. Янтра № 11, представляващо УПИ VІ – 559 от кв.72 по плана на село Брестовене, одобрен със Заповед № 573/1968г. на Община Завет, при граници: УПИ VІІ-658, УПИ VІІІ-556 и имот пл. № 560, заедно с построените в него жилищна сграда, състояща се от три стаи и салон, срещу задължението приобретателката да й осигури цялостната издръжка и гледане, както и правото да ползва имота до края на живота си, че приобретателката  и съпругът й не изпълнили поетите задължения, моли съда да постанови решение, с което да развали оформения с НА № 23, том І, дело № 58/1987г. на Нотариус при Районен съд гр. Кубрат договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради неизпълнение. Поради това, че впоследствие първият и вторият ответник прехвърлили процесния имот на третия ответник – техен внук, моли съда да постанови решение, с което да осъди Н.Ю.Н. да й отстъпи собствеността и предаде владението по отношение на спорния имот. Претендира и присъждане на направените разноски.

Ответниците М.Б.А., ЕГН ********** и Б.А.А., ЕГН **********, и двамата от с.Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. Янтра № 11, на които са  връчени съобщения, ведно с преписи от исковата молба и приложените към нея документи, не депозират писмен отговор в указания срок.  В съдебно заседание се явяват лично и претендират съдът да отхвърли исковата молба. Заявяват, че прехвърлили имота на своя син Н.Ю.Н., защото той бил по-млад и ще се грижи както за тях, така и за ищцата.

Ответникът Н.Ю.Н., ЕГН ********** с наст. адрес ***, на който е връчено съобщение, ведно с преписи от исковата молба и приложените към нея документи, не е дал писмен отговор в срок. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

            Съдът, след преценка заедно и поотделно на събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобразявайки същите с изразеното становище на ответниците, приема за установено от фактическа страна следното: Действително с приложения и приет като доказателство по делото Нотариален акт № 23, том І, дело № 58/1987 год. на Нотариус при РС – гр. Кубрат, на 11.02.1987 год. ищцата (към него момент с българските имена Д.С.И.) е прехвърлила на своята дъщеря М.Б.А. (към датата на прехвърлителната сделка с българските имена Милена Божилова Антонова), правото си на собственост върху недвижим имот: Дворно място от 450 кв. метра, находящо се в строителните граници на село Брестовене, община Завет, ул. Янтра № 11, представляващо УПИ VІ – 559 от кв.72 по плана на село Брестовене, одобрен със Заповед № 573/1968г. на Община Завет, при граници: УПИ VІІ-658, УПИ VІІІ-556 и имот пл. № 560, заедно с построените в него жилищна сграда, състояща се от три стаи и салон, срещу задължението приобретателката да й осигури цялостната издръжка и гледане, както и правото да ползва имота до края на живота си.

 Не се спори между страните, че понастоящем, както и към датата на изповядване на сделката, обективирана с цитирания по-горе нотариален акт, първият и вторият ответници са съпрузи.

С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 17, том V, рег. № 3525, дело № 420/15.06.2005 год. на нотариус С. Садък, вписан в СВ при РС гр.Кубрат с вх. рег. № 1672/15.06.2005г., акт № 189, том ІV, дело № 830/2005г., стр.11696, ответниците М.Б.А. и Б.А.А. прехвърлили на своя син Н.Ю.Н. правото на собственост върху процесния имот, който придобили въз основа на сделката оформена с  Нотариален акт № 23, том І, дело № 58/1987 год. на Нотариус при РС – гр. Кубрат, запазвайки пожизненото ползване на същия.

Видно от приложената към исковата молба актуална Скица № 136/ 04.06.2013 год. на Отдел “ТСУ” Община гр. Кубрат, имотът е регистриран идентично като описание на името на Н.Ю.Н..

От съдържанието на Удостоверение за данъчна оценка № 6701001328/ 30.05.2013 год. на Община гр. Завет, се установява, че имотът е надлежно реригстриран и се води на името на собственика Н.Ю.Н., а като ползватели – неговите родители М.Б.А. и Б.А.А..

Представено е споразумение, с рег. №  3524/15.06.2005г. на Нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара, с която ищцата се отказала от поетите от дъщеря й и зет й гледане и издръжка, както и от пожизненото ползване на имота, в замяна на което получила от тях сумата 700.00 лева, представляваща паричната равностойност на гледането и издръжката й.

От събраните по делото гласни доказателства, по инициатива на ищцата, се установи по несъмнен начин, че за изминалия период прехвърлителката не е била издържана и гледана, както от приобретателите, така и от техния син. Известно време живяла при своята внучка, след което заживяла на квартира в село Брестовене в наследствен имот на св.А.М.. Парите за наема, средства за дърва, лекарства, както и за грижите полагани от св. О., били осигурявани от сина на ищцата, който работел в чужбина. Свидетелите са категорични, че ответниците не са я изъдържали и гледали, не са я посещавали в наетото жилище. Тези свидетелски показания съдът кредитира, тъй като са дадени от лица без роднинска връзка със страните, възпроизвеждат факти, лично възприети от тях, а също така показанията им не се оспорват и от явилите се в съдебно заседание ответници.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

По иска с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД

Искът е основателен и доказан, поради което следва да се уважи.

Сключеният между ищцата и ответниците договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане има  възмезден характер. Правото на собственост върху прехвърления недвижим имот е преминало в патримониума на ответниците по силата на сключения договор. По безспорен начин се установи, че приобретателите на недвижимия имот, не са изпълнили задълженията си по договора за прехвърляне на правото на собственост срещу пълни и пожизнени гледане и издръжка, то той следва да бъде развален поради неизпълнение.

Алеаторният договор е особен вид договор. С неговото сключване настъпва транслативният ефект на сделката - правото на собственост на имота преминава от прехвърлителката върху приобретателката и нейния съпруг и задължението на прехвърлителя е изпълнено към този момент. Прехвърлителят няма друго задължение, поради което не може да изпадне в забава. Приобретателите следва да изпълняват алеаторното задължение за в бъдеще и ако не правят това ежедневно, със собствени средства и труд, съобразно нуждите на прехвърлителя, могат да изпаднат в забава, което е основание кредиторът-прехвърлител да иска разваляне на договора.

Когато кредиторът по алеаторния договор не приема предлаганите му от длъжника грижи и храна или съществува обективна причина за това, за да бъде изправна страна, длъжникът трябва да поиска от районния съд да трансформира задълженията му по договора от натурални в парични и редовно, ежемесечно да превежда по сметка на кредитора определената от съда сума. В този смисъл са тълкувателни решения № 96/1966 год. и 30/1981 г. на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд.

Приетото Споразумение от 15.06.2005 г. с нотариална заверка на подписите на ищцата и първите двама ответници, с което е направен отказ да се получават издръжката и гледането от възрастната жена, тъй като е получила 700 лева от дъщеря й и зет й, не погасяват договорните задължения. Дори кредиторът да е в забава, поради невъзможност, за която длъжникът не отговаря, се погасява само задължението за грижи, (то се дължи само в натура и не може да се трансформира в паричен еквивалент), задължението за издръжка (то се дължи според обстоятелствата - било в натура, било в пари) не се погасява, длъжникът следва без прекъсване да продължи изпълнението му в пари. Нещо повече, дори предявяването на иск за трансформация не е изпълнение, нито причина междувременно да не се изплаща необходимата сума за издръжка.

 По своята същност изпълнението на задължението за издръжка и гледане не търпи забава. То трябва да се извършва цялостно. Не е допустимо да се дели на периоди, а е необходимо да бъде постоянно и непрекъснато. Невъзможността да изпълнят няма обективен характер, поради което не изключва отговорността на приобретателите по договора. Законова последица на доказаното неизпълнение е правото на прехвърлителката да поиска и получи разваляне на същия, с което ще върне в патримониума си правото на собственост по отношение на прехвърления от нея недвижим имот. Прехвърлителката е възрастна и обективно се нуждае от издръжка и гледане, т.е. от реално изпълнение на поетите задължения с атакувания договор.

По иска с правно основание чл.108 от ЗС

Ищцата претендира ответникът Н.Ю.Н. да й отстъпи собствеността и предаде владението на имота, който тя е прехвърлила на първите двама ответници и който впоследствие те прехвърлили на сина си.

За да се уважи ревандикационния иск, следва ищецът да докаже следните предпоставки: че имота е негова собственост, че ответникът упражнява фактическа власт  върху спорния имот с намерение за своене, както и липса на правно основание за това. Наличието на тези предпоставки следва да е кумулативно и липсата на която и да е от тях води до неоснователност на исковата претенция. Безспорно по делото се установи, че в случая ответникът Н.Ю.Н. не упражнява фактическа власт върху имота, тъй като той живее в село Дебнево, община Троян. Спорният имот се владее от първите двама ответници. Липсата само на тази предпоставка води до извод за неоснователност на ревандикационния иск,  поради което той следва да бъде отхвърлен.

Ищцата претендира присъждане на разноски по делото. Същата е направила такива в общ размер на 381.90 лева – адвокатски хонорар, внесена държавна такса и такси за издаване на удостоверения. С оглед разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК на ищцата следва да й се присъдят такива в размер на 200.00 лева – съразмерно с уважените искове.

Водим от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

РАЗВАЛЯ, сключения на 11.02.1987 год. в град Кубрат с Нотариален акт № 23, том І, дело № 58/1987 год. на Нотариус при РС – гр. Кубрат, между Д.Х.А., ЕГН ********** *** – от една страна като прехвърлител,  и  М.Б.А., ЕГН ********** и Б.А.А., ЕГН **********, и двамата от с.Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. Янтра № 11  – от друга страна като приобретатели, Договор за прехвърляне срещу задължение за гледане и издръжка на следния недвижим имот:  Дворно място от 450 кв. метра, находящо се в строителните граници на село Брестовене, община Завет, ул. Янтра № 11, представляващо УПИ VІ – 559 от кв.72 по плана на село Брестовене, одобрен със Заповед № 573/1968г. на Община Завет, при граници: УПИ VІІ-658, УПИ VІІІ-556 и имот пл. № 560, заедно с построените в него жилищна сграда, състояща се от три стаи и салон, поради неизпълнение.

ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 ЗС, предявен от Д.Х.А., ЕГН ********** ***  за осъждане  на Н.Ю.Н., ЕГН ********** с наст. адрес *** да отстъпи собствеността и предаде владението на следния недвижим имот:  Дворно място от 450 кв. метра, находящо се в строителните граници на село Брестовене, община Завет, ул. Янтра № 11, представляващо УПИ VІ – 559 от кв.72 по плана на село Брестовене, одобрен със Заповед № 573/1968г. на Община Завет, при граници: УПИ VІІ-658, УПИ VІІІ-556 и имот пл. № 560, заедно с построените в него жилищна сграда, състояща се от три стаи и салон, като неоснователен.

ОСЪЖДА М.Б.А., ЕГН ********** и Б.А.А., ЕГН **********, и двамата от с.Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. Янтра № 11 да заплатят на Д.Х.А., ЕГН ********** *** сумата 200.00 (двеста) лева – разноски по производството.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчването на препис.

 

                                                                                          Районен съдия: /П/ Ал. Великова