Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

  126

 

гр.  Кубрат, 22.10.2013 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на двадесет и четвърти септември, две хиляди и тринадесета  година в състав:

 

Районен съдия: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 237 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Предявен за разглеждане иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД във вр. с  чл.124 от ГПК. 

Ищците Х.И.К., ЕГН********** и И.А.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, чрез пълномощник адв. Елиза Чолакова-Димитрова от АК гр. Русе, твърдят, че с Нотариален акт № 14, том ІХ, рег. № 9252, дело № 844/2006г., вписан в СВ при РС гр. Кубрат с вх. рег. № 2951/02.11.2006г., акт 8, том ІХ, дело № 1785/2006г. прехвърлили на дъщеря си З. Х.М., понастоящем покойница, недвижим имот, представляващ УПИ ІV -556 в кв.53 по ПУП на с. Севар, общ. Кубрат, с площ 980 кв. метра, по нот. акт с площ от 730 кв. метра, находящ се в строителните граници на село Севар, община Кубрат, обл. Разград на ул. Цар Симеон № 66, съставляващ по плана на село Севар, одобрен със Заповед № 140/1987г.  имот № ІV-556 от кв.53 при граници: ул. Цар Симеон, поземлен имот ІІІ-553, поземлен имот ХVІ-555, поземлен имот ХХІ-557, заедно с построените в същото дворно място жилищна сграда с РЗП от 60 кв.м., гараж с РЗП от 24 кв.м. и застроен обем от 63 куб.м. и стопанска постройка с РЗП от 52 кв.м. Заявяват, че не са имали намерение да дарят така описания имот, предмет на разпоредителната сделка, а действителната им воля била да го прехвърлят срещу задължението приобретателката и нейното семейство да поемат тяхното гледане и издръжка, както и запазването на пожизнено ползване върху същия. При изповядване на сделката нотариусът не се съобразил с обстоятелството, че са неграмотни, че не владеят български език, не им бил разяснен текстът на договора, поради което твърдят, че той е нищожен поради липса на основание и съгласие за сключването му и молят съда да постанови решение, с което на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД да прогласи нищожността на договора.

Ответникът  Д.А.С., редовно уведомен, не депозира писмен отговор в срока за това и не се явява в съдебно заседание.

Ответникът А.С.М., редовно уведомен, депозира писмен отговор в срок, с който оспорва така предявения иск като неоснователен. В съдебно заседание се явява лично и с адв.Стоян Стоянов от АК гр. Разград, който пледира за отхвърляне на исковата претенция като неоснователна и недоказана. Твърди, че и двамата ищци са знаели, че изповяданата пред нотариуса сделка е дарение на недвижим имот, позовавайки се на образувано пред РС гр. Кубрат гражданско дело № 82/2012 год. с предмет отмяна на дарението, предмет на цитирания нотариален акт.

Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и съобразявайки същите със становището на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

С Нотариален акт № 14, том 9, рег. № 9252, нот.дело № 844/2006 год. на Нотариус С.Садък, вписан в СВ при РС – гр.Кубрат с вх.рег.№ 2951/02.11.2006 год., Акт № 8, том ІХ, дело № 1785, парт.кн.стр.16800, на  02.11.2006 год.  ищците дарили на дъщеря си З. Х.М., следния недвижим имот:   поземлен имот с предназначение дворно място с площ съгласно нотариален акт от 730 кв.м., с неуредени регулационни отношения, а съгласно скица с площ от 980 кв.м., находящ се в строителните граници на село Севар, община Кубрат, обл. Разград на ул. Цар Симеон № 66, съставляващ по плана на село Севар, одобрен със Заповед № 140/1987г.  имот № ІV-556 от кв.53 при граници: ул. Цар Симеон, поземлен имот ІІІ-553, поземлен имот ХVІ-555, поземлен имот ХХІ-557, заедно с построените в същото дворно място жилищна сграда с РЗП от 60 кв.м., гараж с РЗП от 24 кв.м. и застроен обем от 63 куб.м. и стопанска постройка с РЗП от 52 кв.м.

Процесният имот ищците придобили след извършена покупко-продажба, видно от приложения Нотариален акт № 81, том ІІ, дело № 622/1964г. на РС гр. Кубрат.

Не се спори между страните, а се установява и от приетото като доказателство Решение № 14/18.02.2013г. по гр.д. № 82/2012г. на РС гр. Кубрат,  че дъщерята на ищците – З. Х.М., е починала на 10.06.2011г., като ответниците са нейни наследници, съответно А.С.М. – съпруг и Д.А.С. – неин син.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 15, том ІІ, рег. № 01164, дело № 124/2012г. на Нотариус С. Садък, вписан в СВ при РС гр. Кубрат, с вх. рег. № 641/09.03.2012г., Акт № 167, том 2, дело № 376/2012г. другите деца на наследодателката З. М. – В.А. С. и З. А.М., прехвърлили своите идеални части от дарения имот на ответниците в настоящото производство.

            Ищците твърдят, че не са имали намерение да дарят имота си, а да го прехвърлят на дъщеря си срещу задължениего тя да поеме грижите за тях, така както го е правила приживе, но нотариусът не прочел текста, който подписали.

            За установяване на тези техни твърдения се ангажират като доказателства обясненията им по реда на чл.176 от ГПК. От тях се установява, че приживе дъщеря им З. е полагала грижи за родителите си, поради което те решили да й прехвърлят имота, за да продължи да ги обгрижва. И двамата заявяват, че нотариусът не им прочел текста, който подписали, а ищецът Х.К. твърди, че нотариусът не владеел турски език.

            От цитираното по-горе и прието като доказателство Решение № 14/18.02.2013г. по гр.д. № 82/2012г. на РС гр. Кубрат, се установява, че съдебното производство под този номер е било инициирано от ищците Х.И.К. и И.А.К. с предмет – отмяна на направеното от тях дарение по реда на чл.227, ал.1, б. „в” от ЗЗД.  

Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Предявеният иск, квалифициран с правно основание  чл.26, ал.2 от ЗЗД, е неоснователен и недоказан.

Претендира се прогласяване нищожността на сделка – договор за дарение, оформен с НА № 14, том 9, рег. № 9252, нот.дело № 844/2006 год. на Нотариус С.Садък, вписан в СВ при РС – гр.Кубрат с вх.рег.№ 2951/02.11.2006 год., Акт № 8, том ІХ, дело № 1785, парт.кн.стр.16800, поради това, че ищците не са имали волята да дарят имота, а да го прехвърлят срещу задължение за гледане и издръжка.

За да е нищожна една сделка поради липса на воля следва авторът на волеизявлението да не е имал волята да създаде или измени определено правоотношение. При двустранните сделки липсата на воля се проявява и като липса на съгласие.

В производството по делото не се събраха годни доказателствени средства, чрез които да се установят пороците от които страда атакуваната сделка, оформена с НА № 14, том 9, рег. № 9252, нот.дело № 844/2006 год. на Нотариус С.Садък.

В случая съдът намира за безспорно установено, че ищците не само са имали намерението да дарят собствения си имот, но и са били наясно относно това, че прехвърлителната сделка е дарение. Това се установява по несъмнен начин от извършените от тях правни действия по образуваното и приключило с влязъл в законна сила съдебен акт за отмяна на дарственото разпореждане. От съдържанието на Решение № 14/18.02.2013г. по гр.д. № 82/2012г. на РС гр. Кубрат се установява, че то е започнало по искова молба на Х.И.К. и И.А.К., в която те твърдят, че са дарили собствения си недвижим имот на своята дъщеря, но след нейната смърт и въпреки нуждите от издръжка поради старост и немощ, не били обгрижвани от наследниците й. Воденето на това съдебно производство е доказателство, че ищците са знаели, че даряват собствения си имот и именно за това са претендирали отмяната на дарението по реда на чл.227, ал.1 от ЗЗД.

Неоснователни са твърденията на ищците, че нотариусът при който са изповядали сделката – дарение, не им обяснил и прочел текста, върху който се подписват. Това тяхно твърдение се опровергава от вписаното в самия нотариален акт, че нотариусът като владеещ турски език е превел текста на страните, които не владеят български език. Житейски нелогично и необяснимо е твърдението на ищеца Х.К., че нотариусът Сейхан Садък, при който са изповядали сделката, не владеел турски език.

Ето защо съдът намира, че така предявения от ищците иск за прогласяване нищожността на сделката, оформена с с НА № 14, том 9, рег. № 9252, нот.дело № 844/2006 год. на Нотариус С.Садък е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли.

 Ищците следва да бъдат осъдени, на основание чл.78, ал.3 от ГПК,  да заплатят на ответника разноските по делото 600.00 лева – платено адвокатско възнаграждение, а по сметка на РС гр. Кубрат следва за заплатят сумата 30.00 лева – разноски за възнаграждение на преводач.

Водим от изложеното, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

  

ОТХВЪРЛЯ претенцията на Х.И.К., ЕГН********** и И.А.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, за прогласяване на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД нищожността на сключен договор за дарение на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № № 14, том 9, рег. № 9252, нот.дело № 844/2006 год. на Нотариус С.Садък, вписан в СВ при РС – гр.Кубрат с вх.рег.№ 2951/02.11.2006 год., Акт № 8, том ІХ, дело № 1785, парт.кн.стр.16800, като неоснователен и недоказан.

 ОСЪЖДА Х.И.К., ЕГН ********** и И.А.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес *** да заплатят на А.С.М., ЕГН ********** *** сумата 600.00 (шестстотин) лева – разноски по делото.

 ОСЪЖДА Х.И.К., ЕГН********** и И.А.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***  да заплатят  по сметка на Районен съд гр. Кубрат сумата 30.00 (тридесет) лева – възнаграждение за преводач.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – гр. Разград.

 

                                                                             Районен съдия: /П/ Ал. Великова