О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 № 345

29.10.2013г., гр.Кубрат

 

            КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

                                                                                         Районен съдия: Пламен Ангелов

            като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 484 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по чл.52 във вр. с чл.49,ал.1 от ЗН.

            Постъпила е молба от В.М., роден на ***г. в гр.Кубрат, Република България, гражданин и постоянно живущ в Австрия на адрес : Каиндорф б.Хартберг, Каиндорф 313/5, притежаващ паспорт серия L №0307551 3, изд. на 17.09.2004г. от Каиндорф бециркшауптманшафт Хартберг, ДВР 0077941, Австрия, (роден в Република България с имена В.А.М., освободен от българско гражданство с Указ №13/2004г. на вицепрезидента на РБ), с която заявява, че се отказва от наследството оставено от покойния му баща А.М.С.,***, поч. на 08.04.2012г.. Моли този отказ да бъде вписан в съответния регистър на съда по реда на чл.49 от ЗН и да му бъде издадено удостоверение за това.

            Съдът след преценка на приложените към молбата доказателства , приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници съгласно разпоредбата на чл. 53 от ЗН

            Видно от представените удостоверения за наследници изх.№360/18.04.2013г. на Община Кубрат  молителят е син на починалия А.М.С..

            Молбата е нотариално заверена (рег. №10832/24.10.2013г. по описа на нотариус Сейхан Садък с район на действие РС – Кубрат), с което е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена с нотариална заверка на подписа на молителя. Кубратски районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, т.к. мястото на откриване на наследството – гр.Кубрат /т.к. това е постоянния адрес на починалия наследодател/ е в съдебния район на КРС.

             Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49,ал.1 от ЗН , съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС-Кубрат направения от В.М., роден на ***г. в гр.Кубрат, Република България, гражданин и постоянно живущ в Австрия на адрес : Каиндорф б.Хартберг, Каиндорф 313/5, притежаващ паспорт серия L №0307551 3, изд. на 17.09.2004г. от Каиндорф бециркшауптманшафт Хартберг, ДВР 0077941, Австрия, (роден в Република България с имена В.А.М., освободен от българско гражданство с Указ №13/2004г. на вицепрезидента на РБ),  отказ от наследството на покойния му баща А.М.С.,***, поч. на 08.04.2012г., за което е съставен Акт за смърт № 55/09.04.2012г. на Община Кубрат.

            Да се издаде на молителя удостоверение за вписания отказ.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

                                           Районен съдия: