МОТИВИ по АНД № 127/2013 год. по описа на Районен съд гр. Кубрат

 

 

Производството по делото е образувано по постановление на Кубратска районна прокуратура, с което на основание чл. 375, ал.1 от НПК е направено мотивирано предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Л.И.Д. ***,   с  ЕГН – **********, за това, че на 20.06.2013г. в гр.Кубрат, обл.Разград, по ул.”Цар Иван Асен II” на кръстовището с ул.”Дунав” е упражнявал професията „водач на лек тасиметров автомобил”, притежаваща  код 8322 според Националната класификация на професиите, с МПС – лек автомобил „Ауди”, модел „80”, с  рег.№ Р 72 00 РС, без да има съответната правоспособност – без да притежава изискуемите съгласно чл.31, ал.1 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ за таксиметров превоз на пътници – Разрешение  за извършване на таксиметров превоз  и удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил” -  престъпление по чл.324, ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура-гр.Кубрат поддържа изцяло обвинението и излага подробни доводи по същество в хода на съдебните прения. Пледира за постановяването на решение, с което подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание – глоба по реда на чл. 78а ал.1 от НК, в размер на 1000.00 лева

В съдебно заседание подсъдимият се явява лично и със защитник, като се признава за виновен и дава обяснения.

Районният съд като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Посъдимият Д. управлява лек автомобил "Ауди 80" с рег. № Р 72 00 PC.  С него той често пътувал от с.Севар до гр.Кубрат и обратно като превозвал хора, за което те му заплащали цената на автобусния билет.

            На 20.06.2013г. св.А. и св.С. трябвало да пътуват до гр.Кубрат и се насочили към центъра на с.Севар. Там те се качили в автомобила на подс.Д.. Двете свидетелки знаели, че той извършва таксиметрови услуги - превози на хора. При пристигането в гр.Кубрат пътниците му плащали цената на автобусния билет от 5.00 лева. Двете и преди били ползвали услугите му и се качили в неговия автомобил.

            На 20.06.2013г. била проведена съвместна операция на служители от РУ „Полиция”-Кубрат и областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” гр.Разград. Около 16,30ч.  на същия ден, в гр.Кубрат по ул.”Цар Иван Асен ІІ” на кръстовището с ул.”Дунав” бил спрян лек автомобил"Ауди 80" с рег.№Р 72 00 PC, без маркировка или отличителни табели, изискуеми за таксиметрови автомобили, управляван от подс.Д.. В него пътували свидетелите Г. А. и С. С.. Св.Д. и С. – служители в РУП-Кубрат установил самоличността на водача и пътниците в автомобила. За констатираното нарушение св.М.-служител от ДАИ-гр.Разград съставил АУАН №166693/20.06.2013г.

         Видно от писмо на Община-Кубрат изх. № УД-02-17-463/2013г., подс.Д. не притежава разрешение за таксиметров превоз.

         От писмо изх. № 17-00-24-4811/2013г. от Областен отдел „Контролна дейност ДАИ”-гр.Разград се установява, че Л.Д. не притежава „Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил”. Лекият му автомобил не е вписан в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

По доказателствата:

Така изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа обясненията на нарушителя дадени в съдебно заседание , които се подкрепят от всички събрани по досъдебното производство писмени доказателства: протокол за разпит на свидетел : л.10-14 от ДП; писмо с изх.№ изх. № 17-00-24-481#1/2013г. от Областен отдел „Контролна дейност ДАИ”; АУАН№166696/20.06.2013г., №122123/13.04.2011г., НП №37-0000141/29.04.2011г. на ООКД”ДАИ”- гр.Разград; писмо с изх. № УД-02-17-463/2013г. на Община Кубрат.

От правна страна:

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл. 324, ал.1 от НК, тъй като на 20.06.2013г. в гр. Кубрат, е упражнявал професията „водач на лек таксиметров автомобил”, без да притежава съответната правоспособност за това. Съгласно действащата подзаконова нормативна база, за да бъде упражнявана професията "водач на лек таксиметров автомобил", е необходимо да бъдат спазени съответни изисквания към водачите, основното от които е водачът да притежава удостоверение "водач на лек таксиметров автомобил", издадено след успешно полагане на изпит, валидно за съответната община.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, като Д. е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици и е целял настъпването им. За горното сочат самите му обяснения, в които обвиняемият е признал вината си, както и обективните му действия към момента на осъществяване на престъплението.

За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева.  Л.Д.  е пълнолетен, не е бил осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава VІІІ на НК към момента на извършване на престъплението. От деянието не са причинени имуществени щети. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а от НК, съдът счете, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, на основание посочената разпоредба.

С оглед на имотното състояние на Д., като взе предвид факта, че той не работи и е признал вината си от една страна, а от друга, като съобрази завишената степен на обществена опасност на престъплението, свързана със създаване на потенциален риск за живота и здравето на хората, съдът счете, че размерът на глобата следва да се определи около минимума. Като най-справедливо с оглед на посочените обстоятелства и личността на обвиняемия съдът определи административно наказание глоба в размер от 1000 лева. Според преценката на съда така определеното наказание ще съдейства за постигане целите на наказанието и преди всичко ще се въздейства възпитателно и предупредително върху наказаното лице.

По делото няма данни да са направени разноски, поради което и съдът не дължи произнасяне по реда на чл. 189 от НПК.

 

 

 

                      Районен съдия:  /П/