МОТИВИ

КЪМ ПРИСЪДА № 48ПО НОХД № 201/2013г. ПО ОПИСА НА КРС

 

            Производството е образувано по внесен за разглеждане в КРС обвинителен акт на Кубратска районна прокуратура ,с който  е повдигнато обвинение срещу:

И. ***,  с  ЕГН - **********, за това, че през месец януари 2013г. в с.Острово, обл.Разград, действайки в условията на повторност, чрез разрушаване на прегради здраво направени  за  защита на имот – счупване на прозорец, е отнел чужда движима вещ – моторен трион марка „Хускварна 260”, на стойност 220.00 лв. – немаловажен случай, от владението на С.Т.Х. ***, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 във вр.с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимият направи искане за разглеждане на делото по реда на чл.370 и сл. от НПК – съкратено съдебно следствие като призна изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласиха да не се събират доказателства за тези факти.

            Представителят на Кубратска районна прокуратура поддържа обвинението, така както е  било повдигнато с обвинителния акт.  Заявява, че от събраните на досъдебното производство доказателства и от  самопризнанията на подсъдимия по безспорен начин се  установяват извършеното престъпление и авторството му. Предлага на И.И., с оглед предишните му осъждания, да се определи наказнаие осемнадесет месеца лишаване от свобода, което след приложение на чл.58а от НК да се наложи в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода, което той да изтърпи ефетивно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначелен строг режим.  

 Подсъдимият се призна за виновен по повдигнатото му обвинение. Изрази съжаление за стореното. Защитникът им адв.П. сочи, че с оглед направеното самопризнание следва да се приложи разпоредбата на член 58а от НК, като се опредли наказание ориентирано към минимума.

            След като обсъди, заедно и поотделно събраните по делото доказателства и на основание чл.373,ал.3 от НПК,  съдът установи следното от фактическа страна:

Подсъдимият И.И.И. е роден на ***г***, обл.Разград,  ул.Х.С. №3, български гражданин, неженен, осъждан, без образование,  ЕГН – **********.

         През лятото на 2012г. подс.И. бил на гости в дома на св.С.Т.Х. ***. Тогава И. видял в една от стаите в къщата два моторни триона. През месец декември 2012г. Х. заминал за Белгия заедно със семейството си и в къщата не останал да живее никой. На неустановен ден и дата през месец януари 2013г. И.И. решил да отиде до къщата на Х. и да извърши кражба на моторен трион. И. знаел, че Х. и семейството му ги няма, и че в къщата не живее никой. Отишъл до къщата на Х.. Прескочил оградната мрежа и отишъл до стаята, където бил видял моторните триони по-рано през лятото. Понеже вратите на къщата били заключени счупил единият прозорец, след което го отворил и влязъл в къщата. От там извършил кражба на моторен трион марка „Хускварна 260”, който занесъл в дома си. По-късно откраднатия моторен трион бил продаден на Б.М. от с.Острово за сумата от 30,00 лева.

         С протокол за доброволно предаване Б.М. предал на полицейския служител – св.А.Д. закупения моторен трион марка „Хускварна 260”. Срещу разписка моторния трион е върнат на собственика – св.Х..

         Според оценката на вещото лице стойността на откраднатата вещ възлиза на обща стойност 220,00 лева. Възстановени - 220,00 лева.              

С оглед направеното от подсъдимя самопризнание относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и одобреното от съда съгласие да не се събират доказателства за тези факти, съдът приема за безспорно установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от  доказателствата, събрани по приобщеното  ДП № 114/2013г. по описа на РУ”Полиция”– гр.Кубрат: протоколи за разпит на свидетели, съдебно – оценителна експертизи, справки за съдимост, разписки за връщане на вещи и др..

            От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, от правна, съдът прие , че подсъдимият И. са осъществил кражба, която е съставомерна по чл.195, ал.1,т.3 и  т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК.

            От обективна страна И.И. е осъществил състава на престъплението кражба като е отнел от владението на от владението на С.Т.Х. *** моторен трион марка „Хускварна 260”, на стойност 220.00 лв. Налице е прекъсване на фактическата власт на досегашния владелец върху посочената  вещ, без негово съгласие и установяване от страна на подсъдимия на собствена фактическа власт. С това е  настъпил и визирания от закона общественоопасен резултат. Предвид това съдът прие, че в случая е налице довършено престъпление.      

             Налице са и предпоставки за ангажиране отговорността на подсъдимия по отношение на квалифициращия деянието признак по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. От  доказателствата по делото по безспорен начин се установи, че подс.И. е  проникнал в дома на пострадалие като е счупил прозорец , т.е чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот. Това му е дало възможност да влезе и да вземе инкриминираната вещ.

            Налице са предпоставки за ангажиране на назателната отговорност на лицето и по отйношение на  квалифициращия кражбата признак по чл.195,ал.1,т.7  от НК. Извършил е деянието след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. Релевантна в случая е присъда № 30/14.04.2010г. по НОХД № 51/2010г. по описа на Районен съд гр.Кубрат, в сила от 30.04.2010г. за извършено престъпление по чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1 от НК, по която му е наложено наказание пробация. С протокол от 13.04.2011г. по ЧНД № 213/2011г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд е заменен остатъка от наказанието пробация, наложено му с присъда № 30/14.04.2010г. по НОХД № 51/2010г. на РС-Кубрат, с лишаване от свобода за срок от 20/двадесет/ дни. На основание чл.66, ал.1 във вр. с чл.69, ал.1 от НК отложено за изпитателен срок от 1 година. Определението е влязло в сила на 21.04.2011г..

              Деянието не представляват маловажен случай, доколкото не е с по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените престъпления от същия вид,  и не могат да се подведат под хипотезата на чл. 93, т. 9 от НК. Този извод съдът прави с оглед високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, имайки предвид обремененото му съдебно минало, както и  високата стойност на откраднатото.   

             От субективна страна подсъдимият  е действал с пряк умисъл. Съзнавал е обществено - опасния характер на деянието си, предвиждал е и е целял настъпването на общественоопасните му последици. Съзнавали са, че прекъсва чужда фактическа власт върху процесното движимо имущество и установява своя такава върху него, което върши без съгласието на собственика му.

 

            ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

Съдебното производство протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Поради това при определяне на наказанието съдът е длъжен да съобрази разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК като приложи чл.58а  от НК.

При определяне наказанието на подс.И. като смекчаващо вината обстоятелство съдът прецени признанието му за виновност. Като отегчаващо отговорността му обстоятелство се отчете обремененото му съдебно минало, високата стойност на предмета на престъплението.  Имайки предвид това съдът счете , че за постигане целите на наказателната репресия, индивидуална и генерална превенция, поправяне и превъзпитание на подсъдимия, следва да определи наказание от осемнадесет месеца  лишаване от свобода , което след редукцията по чл.58а от НК наложи в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода. При извършването му той е бил осъждан с влязла в сила присъда на лишаване от свобода (присъда № 30/14.04.2010г. по НОХД № 51/2010г. по описа на Районен съд гр.Кубрат, по която остатъкът от наказанието пробация е заменен с лишаване от свобода), поради което е налице пречка за прилагане института на условното осъждане. Наложеното наказание лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно ефективно в затвопрническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

           С оглед изхода на делото на подсъдимия се възложи заплащане на разноските направени по досъдебното производство и в хода на съдебното следствие.  

            Мотивиран така, съдът постанови своя акт. 

 

 

                                                              Районен съдия: /П/