Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

155

 

Гр. Кубрат, 19.09.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                              

                                                                                               Председател: Албена В.кова

 

при  секретаря В.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 71 по описа за 2013  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.341 и сл. от ГПК  - съдебна делба на наследствени недвижими имоти във фазата по извършването й.

С влязло в сила Решение № 4/03.01.2014 г. по гражд. дело № 71/2013г. по описа на РС гр. Кубрат съдът е допуснал съдебна делба между А.Х.Г., ЕГН ********** с пост. адрес ***, със съдебен адрес: гр. Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11, А.А.Р., род. на *** год., понастоящем в Р Турция на неизвестен адрес, Р.Х.Н., ЕГН ********** ***, Х.Х.Г., ЕГН ********** ***, И. И. Д., ЕГН ********** ***, С.И.Б., ЕГН ********** ***, Н.А.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН ********** ***, Е.Х.Д., ЕГН ********** ***, З.Н.Д., ЕГН ********** ***, С.Н.Д., ЕГН ********** ***, Г.Б.В., ЕГН ********** ***, Б.М.Е., род. на ***г., понастояем в Р Турция на неизвестен адрес, И.Б.М., род. на ***г***, Н.С. Н., ЕГН ********** ***, М.Б.Х., род. на ***г., понастоящем в РТурция на неизвестен адрес, В.С. С., ЕГН ********** ***, Ф.С.М.,***, В.В.Р., ЕГН ********** ***, А.Р.К., ЕГН ********** ***, Н.И.И., ЕГН ********** ***, Б.В.Б., ЕГН ********** *** и Б.В.Б., ЕГН ********** ***, следните, останали в наследство от общите им наследодатели Р.Х. Д.,***, поч. на 15.06.1948г. в с. с. и А. Х.А., б.ж. на с. Острово, поч. на 28.03.1933 г. в с. с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, а именно:

1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “МЕШЕЛИКА” с площ от 18.185 дка, трета категория, съставляващ имот № 018008 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 018002- нива на Мюсюлманско настоятелство с.Брестовене, имот № 018006 - нива насл. на Н.А.М., имот № 018005 – нива насл. на С.Х.М., имот № 018031 – нива на А.С. В., имот № 000246- Полски път на Община гр. Завет; 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 12.464 дка, трета категория, съставляващ имот № 107010 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 107011- нива насл. на З.С.Х., имот № 107008 - нива насл. на С. Х.Н., имот № 107025 – нива на А.С. В., имот № 000348 - Полски път на Община гр. Завет и имот № 000347 - Полски път на Община гр. Завет;

3.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 37.403 дка, трета категория, съставляващ имот № 103011 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000352 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 000351 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 103001 - нива на И.М. З., имот № 103021  – нива насл. на А. Х.А., имот № 103002 –  нива насл. на Е.С.Г., имот № 103026 - нива на  А. Х. С.;

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 27.973 дка, трета категория, съставляващ имот № 104003 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000352 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 104004 - нива на И. Н.К., имот № 104007 – нива насл. на Р.М. М., имот № 104008 –  нива насл. на М. Х.Н. и др., имот № 104002 - нива насл. на Х.А. И.;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “БАЛАМАТА” с площ от 1.458 дка, трета категория, съставляващ имот № 004027 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000276 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 004028 - нива на В. Б.Г., имот № 004004 – нива на А.С. В., имот №  004005 – нива насл. на С. А.М., имот № 004261 - нива насл. на С. А.М.,

Делбата е допусната при права:  72/1728 ид. части за А.Х.Г., 216/1728 ид. части за А.А.Р., 72/1728 ид. части за Р.Х.Н., 72/1728 ид. части за Х.Х.Г., 72/1728 ид. части за И. И. Д., 72/1728 ид. части за С.И.Б., 48/1728 ид. части за Н.А.Д., 48/1728 ид. части за Д.К.Д., 16/1728 ид. части за Е.Х.Д., 16/1728 ид. части за З.Н.Д., 16/1728 ид. части за С.Н.Д., 72/1728 ид. части за Г.Б.В., 54/1728 ид. части за Б.М.Е., 54/1728 ид. части за И.Б.М., 54/1728 ид. части за Н.С. Н., 54/1728 ид. части за М.Б.Х., 108/1728 ид. части за В.С. С., 108/1728 ид. части за Ф.С.М., 216/1728 ид. части за В.В.Р., 216/1728 ид. части за А.Р.К., 24/1728 ид. части за Н.И.И., 24/1728 ид. части за Б.В.Б. и 24/1728 ид. части за Б.В.Б..   

В хода на връчване на съдебните книжа във връзка с решението по допускане на делбата се установява, че съделителят В.В.Р. е починал в Република Турция на 17.02.2002г., за което в Община гр. Завет на 07.08.2013г. е бил съставен Акт за смърт № 0044. С Разпореждане № 361/28.03.2014г., след представяне на Удостоверение за наследници № 256/28.02.2014г., изд. от Кметство с. Острово, като съделители са конституирани наследниците на починалия В.В.Р., а именно сИ.ете му И.В.Р. и Е.В.В..

 Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобразявайки ги със становищата на страните приема за установено от фактическа страна следното: По инициатива на ищеца е допусната и извършена съдебнотехническа и оценителна експертиза.  Съгласно заключението по същата допуснатите до делба недвижими имоти не позволяват оформянето на двадесет и четири реални дяла, какъвто е броя на съделителите. Изготвената по делото съдебнотехическа и оценителна експертиза, съобразена и с решението по допускане на делбана и с изявленията на страните, неоспорена от съделителите и компетентно извършена съдът е приел изцяло.

В писменото си заключение вещото лице е оценило по пазарни цени цялата наследствена маса. В съдебно заседание вещото лице, съобразявайки се с разпоредбата на чл.10, ал.1 от ППЗСПЗЗ, съгласно която реалните дялове не могат да бъдат по – малки от 3 дка за нивите и 1 дка за лозята, заявява, че не е възможно всеки от съделителите да получи реален дял, поради което не е изготвило проект за разделяне.

Изложеното от фактическа страна обуславя следните правни изводи:

Налице са предпоставките на чл.348 ГПК за изнасяне на наследствените имоти на публична продан. Съсобствеността върху делбените имоти следва да се ликвидира по този способ, тъй като от имотите са реално неподеляеми и не могат да се образуват реални дялове за всеки съделител. От друга страна, възможно е да бъдат обособени общи дялове съобразно квотите на някои от съделителите, но същите не са заявили – нито писмено, нито устно в съдебно заседание, че желаят да получат полагаемата им се част от наследството в общ дял. Ето защо и при липсата на съгласие за поставяне в общ дял, имотите следва да бъдат изнесени на публична продан, като получените от проданта средства се разпределят между страните, съобразно техните права по решението за допускане на делбата.

Всеки от съделителите следва да плати по сметка на РС – Кубрат държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си, но не по - малко от 50.00 лева, на основание чл.355 от ГПК и чл.8 от действащата Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.  

Водим от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОСТАНОВЯВА да бъдат изнесени на публична продан, на основание чл.348 от ГПК, следните недвижими имоти, находящи се в в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, а именно:

1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “МЕШЕЛИКА” с площ от 18.185 дка, трета категория, съставляващ имот № 018008 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 018002- нива на Мюсюлманско настоятелство с.Брестовене, имот № 018006 - нива насл. на Н.А.М., имот № 018005 – нива насл. на С.Х.М., имот № 018031 – нива на А.С. В., имот № 000246- Полски път на Община гр. Завет; 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 12.464 дка, трета категория, съставляващ имот № 107010 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 107011- нива насл. на З.С.Х., имот № 107008 - нива насл. на С. Х.Н., имот № 107025 – нива на А.С. В., имот № 000348 - Полски път на Община гр. Завет и имот № 000347 - Полски път на Община гр. Завет;

3.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 37.403 дка, трета категория, съставляващ имот № 103011 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000352 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 000351 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 103001 - нива на И.М. З., имот № 103021  – нива насл. на А. Х.А., имот № 103002 –  нива насл. на Е.С.Г., имот № 103026 - нива на  А. Х. С.;

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “СИВРИ КЬОШЕ” с площ от 27.973 дка, трета категория, съставляващ имот № 104003 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000352 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 104004 - нива на И. Н.К., имот № 104007 – нива насл. на Р.М. М., имот № 104008 –  нива насл. на М. Х.Н. и др., имот № 104002 - нива насл. на Х.А. И.;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се землището на с. Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417,  в местността “БАЛАМАТА” с площ от 1.458 дка, трета категория, съставляващ имот № 004027 от картата на възстановената собственост, при граници: имот № 000276 - Полски път на Община гр. Завет, имот № 004028 - нива на В. Б.Г., имот № 004004 – нива на А.С. В., имот №  004005 – нива насл. на С. А.М., имот № 004261 - нива насл. на С. А.М.,

на обща стойност 77 985.00 (седемдесет и седем хиляди, деветстотин осемдесет и пет) лева, при начални цени, определени от съдебния изпълнител, като получената при продажбата сума се разпредели между съделителите, съобразно техните квоти, а именно:   

 

72/1728 ид. части за А.Х.Г.,

216/1728 ид. части за А.А.Р.,

72/1728 ид. части за Р.Х.Н.,

72/1728 ид. части за Х.Х.Г.,

72/1728 ид. части за И. И. Д.,

72/1728 ид. части за С.И.Б.,

48/1728 ид. части за Н.А.Д.,

48/1728 ид. части за Д.К.Д.,

16/1728 ид. части за Е.Х.Д.,

16/1728 ид. части за З.Н.Д.,

16/1728 ид. части за С.Н.Д.,

72/1728 ид. части за Г.Б.В.,

54/1728 ид. части за Б.М.Е.,

54/1728 ид. части за И.Б.М.,

54/1728 ид. части за Н.С. Н.,

54/1728 ид. части за М.Б.Х.,

108/1728 ид. части за В.С. С.,

108/1728 ид. части за Ф.С.М.,

108/1728 ид. части за И.В.Р.,

108/1728 ид. части за Е.В.В.,

216/1728 ид. части за А.Р.К.,

24/1728 ид. части за Н.И.И.,

24/1728 ид. части за Б.В.Б. и

24/1728 ид. части за Б.В.Б..

 

ОСЪЖДА А.Х.Г., ЕГН ********** с пост. адрес ***, да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА А.А.Р., род. на *** год., понастоящем в Р Турция на неизвестен адрес да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 390.00 (триста и деветдесет) лева.

ОСЪЖДА Р.Х.Н., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА Х.Х.Г., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА И. И. Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА С.И.Б., ЕГН ********** ***,  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на   130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА Н.А.Д., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 87.00 (осемдесет и седем) лева.

ОСЪЖДА Д.К.Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на  87.00 (осемдесет и седем) лева.

ОСЪЖДА Е.Х.Д., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА  З.Н.Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА С.Н.Д., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА Г.Б.В., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия мусе дял, в размер на   130.00 (сто и тридесет) лева.

ОСЪЖДА Б.М.Е., род. на ***г., понастояем в Р Турция на неизвестен адрес да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 97.40 (деветдесет и седем лева, четиридесет стот.) лева.

ОСЪЖДА И.Б.М., род. на ***г***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на  97.40 (деветдесет и седем лева, четиридесет стот.)лева.

ОСЪЖДА Н.С. Н., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 97.40 (деветдесет и седем лева, четиридесет стот.)лева.

ОСЪЖДА М.Б.Х., род. на ***г., понастоящем в РТурция на неизвестен адрес  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 97.40 (деветдесет и седем лева, четиридесет стот.)лева.

ОСЪЖДА В.С. С., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на  195.00 (сто деветдесет и пет) лева.

ОСЪЖДА Ф.С.М.,***, да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 195.00 (сто деветдесет и пет)лева.

ОСЪЖДА И.В.Р., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 195.00 (сто деветдесет и пет) лева.

ОСЪЖДА Е.В.В., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 195.00 (сто деветдесет и пет) лева.

ОСЪЖДА А.Р.К., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 390.00 (триста и деветдесет) лева.

ОСЪЖДА Н.И.И., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА Б.В.Б., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА Б.В.Б., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                         Председател: /П/ Ал. В.кова