Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

24.09.2014г., гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Кубратски районен съд в публичното заседание на  двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                    Районен съдия: Пламен Ангелов

            при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов брачно дело № 17 по описа за 2014г. на РС-Кубрат, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК, във вр. с чл. 50 от Семейния кодекс.

Образувано е по молба на съпрузите Н.И.К.,  с ЕГН – **********,***, и Т.С.К., с ЕГН – **********,***. И двамата желаят бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие. Представят споразумение относно личните и имуществените отношения между тях след прекратяването на брака и молят то да бъде утвърдено със съдебно решение.

Редовно призовани, молителите се явиха лично в съдебно заседание. Заявиха, че  поддържат молбата за прекратяване на брака и представеното споразумение по чл. 51 от СК. Молят съда да прекрати брака и да одобри споразумението.

Кубратски районен съд след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от Удостоверение за сключен граждански брак (л.7), молителите  Н.К. и Т. М.а  са сключили граждански брак на 30.08.1974г. в с.Ряхово, общ.Бабово, обл.Русе. За това събитие е съставен Акт за граждански брак № 6/1974г. на Община Бабово. От брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. От няколко години молителите живеят разделени и заявяват ,че бракът им е загубил своето съдържание и смисъл. Между тях липсва взаимност и желание за съвместно съжителство.

С представеното споразумение по чл.51 от СК съпрузите уреждат личните си  и имуществени  отношения. Двамата са се съгласили, че семейното им жилище ще продължи да се ползва от молителя Н.К., а молителката ще продължи да ползва брачната си фамилия. Издръжка между двамата не се дължи.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени както в депозираната молба, а така също и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Подписали са споразумение, с което уреждат личните си  и имуществените си отношения след развода. Съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено .

Поради изложеното, съдът намира, че молбата  се явява основателна и следва да бъде уважена, като се допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и се утвърди депозираното от тях споразумение по чл. 51 от СК.

На основание разпоредбата на чл. 329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът констатира, че по делото не са представени доказателства досежно доходите на съпрузите, но доколкото и двамата се намират в трудоспособна възраст, а и не се сочат доказателства за влошено здравословно състояние, то съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде 40.00 лева, които да се заплатят по равно от  молителите.  

Водим от горното, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл. 51, ал.1 и ал.2 от СК, във връзка с чл. 50 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Н.И.К.  с ЕГН – **********,***, и Т.С.К., с ЕГН – **********,***, сключен с Акт за граждански брак № 6/1974г. на Община Бабово, обл.Русе,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнато между страните споразумение, по силата на което:

I.                    След прекратяване на брака издръжка между съпрузите не се дължи.

II.                 Семейното жилище находящо се в с.Беловец, общ.Кубрат, на ул.”,,,” №14 се предоставя за ползване на Н.И.К.

III.               След прекратяване на брака съпругата Т.С.К. ще продължи да носи брачната си фамилия „К.”. 

 

ОСЪЖДА Н.И.К.  с ЕГН – ********** ***, да заплати по сметка на РС – Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 (двадесет) лева .

ОСЪЖДА Т.С.К., с ЕГН – ********** ***, да заплати по сметка на РС – Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 (двадесет) лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: