Р Е Ш Е Н И Е

 № 59

16.09.2014г.,гр.Кубрат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

        Кубратски районен съд в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                   Районен съдия: Пламен А.

         при секретаря ……., като разгледа докладваното от съдия А. ч.н.д. № 194 по описа за 2014г. на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 31, ал.5 от ЗБППМН във вр. с чл.17,ал.3, т.4 от Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ.

Образувано е по предложение на МКБППМН към Община Свищов за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка "Настаняване във ВУИ", наложена на В.Р.А. ***  с ЕГН – **********.

След като обсъди внесеното предложение и приложените към възпитателно дело  документи, Кубратски районен съд счита за установено следното:

Видно от удостоверение за раждане издадено въз основа Акт за раждане №172/25.06.1996г. В.Р.А. е роден на ***г*** от майка З.Р.И. и баща Р.А.М. .

С Решение № 242/2011г. на РС – Свищов, по предложение на МКБППМН – гр.Свищов, на В.А. е наложена възпитателна мярка по ЗБППМН – „настаняване във възпитателно училище интернат” за срок от 12 месеца. Непълнолетният е разпределен във ВУИ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Завет.

С писмо изх.№ 379-6/18.07.2014г. Директорът на ВУИ"Никола Йонков Вапцаров" гр.Завет е уведомил Секретаря на МК за БППМН при Община Свищов,че В.Р.А. е навършил 18 години и не желае да завърши  образованието си, поради което с решение на педагогическия съвет №17 от 09.06.2014г. е освободен. С оглед това моли МК за БППМН – гр.Свищов  в тридневен срок, на основание  чл. 31, ал.4 от ЗБППМН, да изготви предложение за прекратяване на наложената възпитателна мярка.

Предвид изложеното съдът намира, че предложението за прекратяване изпълнението на наложената на В.Р.А.  възпитателна мярка е основателно и следва да бъде уважено. Налице са основанията по чл. 31, ал.4, във вр.с чл. 30, ал.3 от ЗБППМН и чл.17,ал.3, т.4 от Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ за прекратяване на изпълнението на възпитателната мярка,тъй като А.  е навършил 18 години, което е максималния срок за престой във ВУИ и е изявил желание да не продължава образованието си.

Водим от горните мотиви съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложената на В.Р.А.,***  с ЕГН – **********, с Решение № 242 от 22.12.2011г. по ЧНД № 597/2011 г.на РС -  Свищов  възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т.13 от ЗБППМН-Настаняване във ВУИ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Преписи от решението да се изпратят на МКБППМН при Община Свищов  и на Директора на ВУИ"Никола Йонков Вапцаров" гр.Завет,обл.Разград.

Районен съдия:/П/ Пл. А.