ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 35/10.09.2014 г.

по НОХД. № 196 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2014 г.

 

        Кубратският районен съд на десети септември две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                                                                                                    

при секретаря П.П. и  прокурор БРАНИМИРА СТОЯНОВА, като разгледа, докладваното от съдия Ангелов, НОХД № 196 по описа за 2014 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382,  във вр. с чл.381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ: №35/10.9.2014г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Кубратска районна прокуратура, представлявана от прокурор БРАНИМИРА СТОЯНОВА от една страна и подсъдимия Д.С.Д.,  представляван от адв.Марин Маринов от АК – гр. Разград от друга, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 196/2014г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

         Д.С.Д. – роден на ***г***, обл.Разград, ул.’’Самуил” № 1, ет.3, ап.6, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 24.03.2014г. в гр.Кубрат, обл.Разград, без надлежно разрешително придобил и държал високорисково наркотично вещество-6.45 грама 5F-АКВ48 /халогенно производно на синтетичния канабиноид N-(1-адамантил) - 1-пентил - 1Н индазол- 3-карбоксамид/, включено като наркотично вещество в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, на обща стойност по цени на улично разпространение - 129.00 лв., с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК,  за което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК подсъдимият Д.С.Д.    приема изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с тригодишен изпитателен срок.

ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА по отношение на условно осъдения Д.С.Д.   се възлага на Районно управление „Полиция” – гр. Кубрат.

        Страните приемат, на осн. чл.55, ал.3 от НК, да не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода”.

       ПОСТАНОВЯВА, Веществените доказателства по делото: 1/ обект №1 - растителна маса - 6.45 грама 5F -АКВ48, на стойност 129.00 лева, да се отнеме в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК, за което, след влизане в сила на определението да се уведоми Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" – гр.София; 2/ 1бр.лична карта, издадена на лицето Миглен Ангелов Стефанов да се изпрати за унищожаване на ОДМВР-Разград.

        ОСЪЖДА подсъдимия  Д.С.Д., със снета по –горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Разград  разноските по делото в размер на  213.27/двеста и тринадесет лева и двадесет и седем стотинки/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 196/2014г. по описа на РС-Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Пл. Ангелов

 

 

 

Съдът: По досъдебното производство  спрямо подсъдимия Д.С.Д. е взета мярка за неотклонение „Подписка”. С оглед влязлото в сила определение за прекратяване на наказателното производство   необходимостта от тази мярка следва да се счита отпаднала, поради което съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ взетата по досъдебно производство № 75/2014 год. по описа на Районно управление „Полиция” – гр. Кубрат спрямо подсъдимия Д.С.Д. марка за неотклонение  „Подписка”.

 Препис от определението да се изпрати на РУ”Полиция”- гр.Кубрат.

Определението в тази част подлежи на жалба и протест  пред ОС – Разград в 7 – дневен срок от днес.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Пл. Ангелов