МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 154/2014Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ

 

Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр. Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимия Д.В.Т. *** за това, че  на 14.10.2013 год. в землището на с.Сушево, обл.Разград, без редовно писмено позволително е добил и събрал от горския фонд дървета и части от тях, включително отсечени и паднали – 14 пр.куб.м. дърва  за огревцер,  на стойност 385.00 лева и 10 пр.куб.м. дърва за огрев - гледичия, на стойност 250.00 лева, всичко на обща стойност 635.00 лева, собственост на СЦДП-ДП „ДГС – Сеслав”– гр. Кубрат, с директор К.И.Т. - престъпление по чл.235 ал.1 от  НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението, така както е било повдигнато с обвинителния акт. Твърди, че събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства установяват по безспорен начин авторството на подсъдимия. Пледира на същия да се наложат предвидените за извършеното престъпление наказания – лишаване от свобода и глоба, всяко от тях ориентирано на минимума, като са налице условията за приложение на чл.66 от НК. Счита, че гражданският иск е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен.

Ощетеното юридическо лице СЦДП-ДП „ДГС – Сеслав”гр. Кубрат, ЕИК 2016168050052, със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, обл.Разград, ул. Осми март № 3, представлявано от директора К.И.Т., в срока по чл.85, ал.3 от НПК чрез повереник предявяват граждански иск срещу подсъдимия за сумата 635.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението ведно със законната лихва от датата на увреждането, като претендират присъждане на направените разноски и молят да бъдат конституирани като граждански ищец в наказателния процес. Съдът уважи молбата на пострадалото лице като прие за съвместно разглеждане предявения граждански иск и конституира СЦДП-ДП „ДГС – Сеславгр. Кубрат  като граждански ищец.

Подсъдимият Д.В.Т. на досъдебното производство дава подробни обяснения като се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен. В съдебно заседание заявява, че не се признава виновен и се възползва от правото да не дава обяснения. Защитникът му пледира за постановяване на оправдателна присъда, излагайки доводи, че обвинението е неточно, необосновано и недоказано.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.Д.В.Т. е 68-годишен,  български гражданин, разведен, осъждан-реабилитиран, със средно образование, пенсионер.

Подсъдимият Т. *** и от 01.10.2013г., въз основа на сключен договор за наем започнал да спопанисва хижа „Юнаците”, която се намира в землището на село Сушево, в местността „Расовата”.

Скоро след настаняването си Т. решил да почисти дърветата и храстите около наетия обект. 

На 14.10.2013г. с моторен трион и с помощта на нает работник, започнал да реже дървета, като добил и събрал общо 24 пр. куб. метра дърва за огрев от видовете цер и гледичия. След добиването им една част от тях били подредени в постройка до хижата. Дърветата, които нарязал обаче били част от държавния горски фонд – отдел 1186”к”, а за да бъдат добити такива следва да има съответно разрешително.

На 14.10.2013г. свидетелите Г.К. и А.М. – служители при СЦДП-ДП „ДГС – Сеславгр. Кубрат извършвали обход в местността „Расовата”, където се намирала и хижа „Юнаците” и забелязали, че около нея има складирана дървесина. В присъствието на подсъдимия, горските стражари проверили дърветата и установили, че същите са без КГМ и че Т. не представя документи, които да докажат законния й произход. Подсъдимият обяснил на свидетелите, че е решил да почисти района около хижата и с моторен трион е нарязал дървета в този обсег. К. и М. огледали и останалите дънери от отрязаните дървета около хижата, след което се обадили на св. М.П. – лесничей в същото предприятие, който дал указания за замерване на дървесината, след което съставил констативен протокол. Били изискани писмени обяснения както от Т., така и от свидетелите – горски стражари, въз основа на които на Т. бил съставен АУАН № 795/16.10.2013г., в който същият обяснил, че не е знаел, че трябва да се обади на горските служители.

От приложеното на л.12 от ДП писмо от СЦДП-ДП „ДГС – Сеславгр. Кубрат е видно, че на подсъдимия не са издавани писмени позволителни за добиване, транспортиране и съхраняване на дървесина.

Административнонаказателната преписка, съдържаща констативния протокол, АУАН и писмените обяснения на горските стражари и нарушителя, били изпратени по компетентност на РУП гр. Кубрат с оглед по-голямото количество дървесина, добито без съответно позволително.

 Според оценката на вещото лице стойността на отсечената дървесина в установеното от свидетелите количество,  възлиза на 635.00 лева.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимия, така и индивидуализират деянието му. Показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели Т., К., М. и П. са единни и безпротиворечиви. Възраженията на защитата на подсъдимия, че няма доказателства установяващи безспорно, че Т. е автор на инкриминираното деяние, че не е установено кога е извършено и не е конкретизирана дървесината по количество и вид, не намират опора в доказателствения материал. В хода на ДП, в нито един момент не е имало каквито и да било съмнения относно основните признаци от състава на престъплението, в извършването на което е обвинен Т.. Съдът кредитира изцяло показанията, дадени от горските стражари, пред които лично Т. обяснил, че той е рязал дърветата около хижата, тъй като му пречили, като за целта е наел и работник, който да му помага и не е знаел, че следва за това да има позволително. Техните показания съдът кредитира, защото те се подкрепят и от писмените доказателства по делото: административнонаказателната преписка, писмото от СЦДП-ДП „ДГС – Сеславгр. Кубрат, оценъчна експертиза, справка за съдимост.  

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка. 

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че    подсъдимият Д.В.Т. с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.235 ал.1 от НК, тъй като на 14.10.2013 год. в землището на с.Сушево, обл.Разград, без редовно писмено позволително е добил и събрал от горския фонд дървета и части от тях, включително отсечени и паднали – 14 пр. куб. метра дърва  за огревцер,  на стойност 385.00 лева и 10 пр. куб. метра дърва за огрев - гледичия, на стойност 250.00 лева, всичко на обща стойност 635.00 лева, собственост на СЦДП-ДП „ДГС – Сеславгр. Кубрат с директор К.И.Т..

         От обективна страна подсъдимият е осъществил две от формите на изпълнителното деяние, ангажиращо наказателната му отговорност по чл.235, ал.1 от НК, а именно: добиване и събиране на дървета и части от тях. Служителите на ТП ДП „ДГС Сеслав” гр. Кубрпат са констатирали  деянието извършено от подсъдимия. По несъмнен начин, въз основа на събраните доказателства, се установява, че за добиването и събирането на дървесината подсъдимият Т. не е имал съответното позволително, като дървата не са били маркирани, т.е. без КГМ и ЕГМ.  

От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл: съзнавал общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целял настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението му: знаел е, че за да извършва добиване и събиране на дървесина от ДГФ следва да има съответното позволително, съзнавал е, че няма издадено такова, но въпреки  това, осъществил описаното деяние.  

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс. Д.В.Т. за виновен в извършване на престъплението  по чл.235, ал.1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: обясненията, които дава и чрез които спомага за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; отегчаващи отговорността обстоятелства:  няма.  Отчитайки предходното съдът наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства като отмери три месеца лишаване от свобода и наложи кумулативно предвиденото за това престъпление наказание глоба в размер на 1000.00 лева. 

Съдът отчете, че целите на наказанието ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, поради което на основание чл.66 от НК отложи изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок считано от влизане в сила на присъдата.

Съдът може да се надява, че така определеното по вид и размер наказание ще въздейства предупредително върху подсъдимия и ще му отнеме възможността да върши друго престъпление. Неизбежното му наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото чувство за справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория.

 

ПО ГРАЖДАНСКИЯ  ИСК

        Гражданският иск е доказан по своето основание и размер до 635.00 лева, видно от приобщената по делото оценителна експертиза. Деянието на подсъдимия представлява непозволено увреждане и на основание чл.45 от ЗЗД той е длъжен да репарира вредите, които ощетеното ЮЛ –  СЦДП-ДП „ДГС – Сеслав” гр. Кубрат е понесло. Искането за присъждане на лихва е основателно и следва да се уважи, считано от датата на увреждането – 14.10.2013г. Ощетеното ЮЛ е представило доказателства, че е направило разноски в размер на 400.00 лева – възнаграждение на повереник, поради което същите следва да им се присъдят.

Подсъдимият Д.В.Т. дължи на основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото, като следва да заплати в полза на ОД на МВР гр. Разград сумата 35.00 (тридесет и пет) леваразноски на досъдебното производство, а по сметка на Районен съдгр. Кубрат сумите 50.00 (петдесет) леваразноски на съдебното следствие и 50.00 (петдесет) левадържавна такса върху уважения граждански иск.

На основание чл.235, ал.7 от НК съдът постанови предмета на престъплението - 24 пр.куб.м. дърва за огрев, на обща стойност 635.00 лева, оставени  на съхранение  при Д.В.Т., да се отнемат в полза на държавата.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                          Председател: /П/ Ал. Великова