Р Е Ш Е Н И Е

 

  196

 

гр. Кубрат, 11.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на единадесети декември  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                                     

При участието на секретаря П.П., сложи на разглеждане ГР. Д. № 306 по описа на 2014 година, докладвано от съдия Ангелов, съдът

 

РЕШИ: № 196

 

ПРИЗНАВА за установено спрямо ответника „Севен -99” ООД”, със седалище и адрес на управление гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 115, с ЕИК 200753345, представлявано от Л.Ш.Ю., с ЕГН **********,  че ищците Х.И.М., ЕГН ********** и  Р.Ю.М., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:  гр.Завет,  обл. Разград, ул. Добри Чинтулов №4, са собственици на следния недвижим имот находящ се в строителните граници на гр. Завет, община Завет, област Разград, представляващ:  БАНКОВ ОФИС И МАГАЗИН”, със застроена площ от 128.25 /сто двадесет и осем цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, застроен обем 463.50 /четиристотин шестдесет и три цяло и  пет стотни/ кубични метра, находящ се в източната часа  от първия етаж на триетажна масивна административно-производствсна сграда, разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № Х — Битов комбинат” /римско десет/, от квартал 83 /осемдесет и три/, по одобрения със заповед №349 от 23.04.1985 година, подробен устройствен план на града, с административен адрес по удостоверение за данъчиа оценка: улица „Освобождение” №93 /деветдесет и три/, при граници, съгласио скица: ул. „Освобождение”,  улица, УПИ №ХІ-939, УПИ № ІХ-940,941-Жилишпо строителство” и улипа Плиска”, както и 13.52 % /тринадесет цяло  петдесет и две стотни/ процента идеални  части от обшнте части на сградата, 13,52 %  идеални части от правото на строеж и 13,52 /тринадесет цяло петдесет и две стотни/ процента идеални части  от складови помещения  със светла площ от 28.74 /двадесет и осем цяло  седемдесет и четири стотни/ квадратни метра и застроен обем от 70.41 /седемдесет цяло  четиридесет  и една стотни/ кубични метра , и , на основание чл. 108 от Закона за собствеността,  ОСЪЖДА „Севен -99” ООД”, със седалище и адрес на управление гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 115, с ЕИК 200753345, представлявано от Л.Ш.Ю., с ЕГН **********, да предаде владението върху този недвижим имот на Х.И.М., ЕГН ********** и  Р.Ю.М., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:  гр.Завет,  обл. Разград, ул. Добри Чинтулов №4.

ОСЪЖДА, на осн. чл.78,ал.1 от ГПК,  „Севен -99” ООД”, със седалище и адрес на управление гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 115, с ЕИК 200753345, представлявано от Л.Ш.Ю., с ЕГН **********, да заплати на  Х.И.М., ЕГН ********** и  Р.Ю.М., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:  гр.Завет,  обл. Разград, ул. Добри Чинтулов №4, сумата от 795.48 лева /седемстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и осем ст./ - деловодни разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Пл.Ангелов