Р Е Ш Е Н И Е

 

  188

 

гр. Кубрат, 04.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание на  четвърти декември  две хиляди и четиринадесета  година,  в състав:

                                                              

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                                    

При участието на секретаря П.П., сложи на разглеждане ГР.Д. № 394 по описа на 2014 година, докладвано от съдия Ангелов.

 

Въз основа на събраните  по делото доказателства и  на основание чл.5 от ЗЗДН и в изпълнение на чл.15 от същия, съдът

 

РЕШИ:№188

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че на 01.10.2014г. в гр.Кубрат,  обл.Разград е извършен акт на домашно насилие по смисъла на чл.2 от ЗЗДН спрямо  С.Т.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***,  от страна на Н. Х.С., ЕГН – **********, с постоянен адрес ***, и издава ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА, с която налага следните мерки:

1.     На основание чл.5, ал.1, т.1, от ЗЗДН ЗАДЪЛЖАВА Н. Х.С. да се въздържа от извършване на домашно насилие – физическо,  психическо и сексуално по отношение на С.Т.Р.;

2.    На основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН, ЗАБРАНЯВА на Н. Х.С. да приближава жилището на молителката  С.Т.Р. ***, местоработата й и местата й за социални контакти и отдих, на по-малко от 100 /сто/ метра за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА. 

3.    На основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН НАЛАГА на Н. Х.С. ГЛОБА  в размер на 200.00 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА Н. Х.С. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса в размер на  30.00/тридесет/ лева.

На основание чл.20 от ЗЗДН, заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.

Уведомява нарушителя Н. Х.С., че в случай на констатирано от полицейските органи неизпълнение от негова страна на мерките по настоящата Заповед за защита съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗЗДН, ще бъде веднага задържана и ще бъдат уведомени органите на прокуратурата в Република България.

Преписи от настоящото решение и от Заповедта  да се връчат на страните и на Районните полицейски управления по настоящия адрес на извършителя Н. Х.С. и на пострадалата С.Т.Р. за сведение, изпълнение и контрол.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от получаването  му от страните пред Окръжен съд – Разград.

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Пл.Ангелов

 

 

МОТИВИ

по Решение  №139 по гр.д.№266 по описа на РС- Кубрат за 2014г.

 

        Производството е с правно основание чл.4 във вр. с чл.7 и сл. от ЗЗДН.

        Районен съд Кубрат е сезиран  с молба за защита от домашно насилие предявена от Т.Р.А., ЕГН **********, действащ от името ,  в качеството баща и законен представител, на малолетната си дъщеря С.Т.Р.,  с ЕГН – ********** и дв. с пост. адрес ***, срещу Н.Х.С. *** с ЕГН – **********.

Твърди се, че упражняването на родителските права по отношение на детето са предоставено на бащата, а на майката е определен режим на лични отношения с него. Ответницата се отнасяла грубо с детето , срещите им били съпроводени с блъскане, удари и обиди от страна на майката към С.. След среща между двете на 01.10.2014г., по време на която ответницата отправили упреци към дъщеря си ,че я е изоставила , С. се върнала разстроена в дома си. От преживяния стрес по - късно припаднала. Молителката твърди, че се страхува от срещи със своята майка, поради което моли да бъде постановено решение с което да се издаде заповед за защита.

         В съдебно заседание Т.А., в качеството си на законен представител, на молителката поддържа предявената молба. Ангажира писмени доказателства.

          Съдът след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Т.Р.А. и Н.Х.С. са родители на детето С.Т.Р., ЕГН **********, род. на *** год. Видно от Решение № 162 по гр.д.№390/2013г. По описа на РС – Кубрат упражняването на родителските права по отношение на малолетнатра С. е предоставено на нейхния баща. На майката Н.С. е определен режим на лични отношения с детето и й е възложено заплащане на ежемесенч издръжка в размер на 100.00 лева.

По делото е представена декларация по чл.9,ал.3 от ГПК относно това, че на 01.10.2014г. малолетната С. е станала обект на психическо насилие от страна на своята майка. В хранителен магазин в гр.Кубрат ответницата  започнала да дърпа дъщеря си за ръката и да й иска обяснение защо я е изоставила . Срещата повлияла зле на детето. След като се прибрала в дома си на С. й прилошало. Споделила с баща си , че повече не иска да живее , а по късно  припаднала.

         С оглед така изложената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери за установено следното:

Молбата е допустима, като подадена от правно легитимирано лице,  по чл.3 от ЗЗДН, в срока по чл.10,ал.1 от ЗЗДН. Разгледана по същество същата е основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.2 от ЗЗДН домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Съдът  прие за установено, че на 01.10.2014г. Н.С.  е осъществил акт на домашно насилие спрямо дъщеря си С.Т.Р. , с цялостното си поведение създаващо страх и напрежение в малолетонто дете.

С оглед изложеното съдът счете , че спрямо ответника следва да наложи мерки по ЗЗДН, които да защитят живота и телесната неприкосновеност на молителката. Затова определи  като адекватни  мерките  предвидени чл.5,ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН. На Н.С.  бе наложена  забрана да приближава молителката , дома й , местата й за социални контакти и отдих, за срок от шест месеца . Възложи й се и заплащане на глоба,  съобразно  на чл.5,ал4 от ЗЗДН.

Предвид издадената заповед за защита срещу ответника нему се възложи заплащането на държавната такса по производството.

            Водим от горното съдът постанови решението си.

                                                                        

                                                                     Районен съдия: /П/Пл.Ангелов