ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 354/04.12.2014 г.

по ГР. Д. 165 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2014 г.

 

        Кубратският районен съд на четвърти декември две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

               

Председател: Пламен Ангелов

 

При участието на секретаря П.П., сложи на разглеждане ГР. Д. № 165 по описа на 2014 година, докладвано от съдия Ангелов.

Съдът, като взе предвид, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234 от ГПК,

 

ОПРЕДЕЛИ: № 354/4.12.2014г.

 

 

ОДОБРЯВА постигнатата между К.И.В., ЕГН ********** *** действащ чрез пълномощника си  адв.И.К. от АК Русе,  и ”АЛЕКС ТРАНС 2010” ООД, с ЕИК 201674242  със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, област Разград, ул.Тракия № 14 представлявано от управителя А.А.А. съдебна спогодба за прекратяване  на гр. дело № 165/2014г. по описа на РС-Кубрат,   по силата на която:

 

1. ”АЛЕКС ТРАНС 2010” ООД, с ЕИК 201674242  със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, област Разград, ул.Тракия № 14 представлявано от управителя А.А.А. се задължава да заплати на К.И.В., ЕГН ********** *** действащ чрез пълномощника си  адв.И.К. от АК Русе  сумата от 8 000.00 лв./осем хиляди лева/, от които 2 646.40 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ - трудово възнаграждение и 5 353.60лв./пет хиляди триста петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ – дължимо възнаграждение за командироване в Кралство Испания в периода от 08.01.2013год. до 13.07.2013год..

 2.”АЛЕКС ТРАНС 2010” ООД, с ЕИК 201674242  със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, област Разград, ул.Тракия № 14 представлявано от управителя А.А.А. се задължава да заплати на К.И.В., ЕГН ********** *** действащ чрез пълномощника си адв.И.К. от АК Русе  деловодни разноски в размер на 1 369.39 лв. /хиляда триста шестдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки/, от които 241.39 лв. /двеста четиридесет и един лев и тридесет и девет стотинки/ държавна такса по заповедно производство по ЧГД № 41/2014год по описа на РС Кубрат и 1 128.00лв./хиляда сто двадесет и осем лева/ адвокатско възнаграждение по двете производства.

3.В срок до една година, считано от одобряване на споразумението ”АЛЕКС ТРАНС 2010” ООД, с ЕИК 201674242  със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, област Разград, ул.Тракия № 14 представлявано от управителя А.А.А. се задължава да внася посочените в т.1 и т.2 от спогодбата суми по сметка на  К.И.В., ЕГН ********** ***, с IBAN *** „Райфайзен банк” АД по следния начин:1.Част от сумата в размер на 900.00лв./деветстотин  лева/ по т.2 от спогодбата да бъде внесена по сметката на К.И.В. до 31.12.2014год. 2.Останалата част от сумата по т.2 ведно със сумата по т.1 да бъде внасяна на части не по-малко от 500.00лв./петстотин лева/ до 30 /тридесето/  число на всеки месец до 31.12.2015год. .

Страните заявяват, че  са уредили отношенията си като страни по гражданско дело № 165/2014год по описа на РСК Кубрат и желаят делото да бъде прекратено.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 165/2014г.

Определението  не подлежи на обжалване.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ - Пл.Ангелов