О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 371

 

гр.Кубрат, 19.12.2014г.

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Албена Великова

 

при секретаря ............. и в присъствието на прокурора ......................  като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 574 по описа на КРС за 2014г., за да се произнесе съобрази ледното:

Производството е по реда на чл.130, ал.3 от Семейния кодекс (СК).

Постъпила е молба вх. № 2921/19.12.2014г. от Б.З.С., ЕГН ********** и А.М.С., ЕГН ********** в качеството на родители и законни представители на малолетните им деца М.А.М., ЕГН **********, А.А.М., ЕГН ********** и Б.А.М., ЕГН **********, всички с постоянен адрес ***, с която молят съда на основание чл.130, ал.3 от СК да им даде разрешение да изтеглят целите суми от  сметките им в „Банка ДСК” ЕАД клон гр. Кубрат като изтеглените суми ще бъдат използвани за закупуване на дрехи и обувки за зимния сезон, както и подаръци за предстоящите празници.  

Към молбата са представени като доказателства удостоверение за раждане на М.А.М., ЕГН **********, издадено въз основа на акт за раждане №  0199/25.09.2001г. на Община гр. Кубрат; удостоверение за раждане на А.А.М., ЕГН **********, издадено въз основа на акт за раждане № 222/14.11.2002г. на Община гр. Кубрат и удостоверение за раждане на Б.А.М., ЕГН **********, издадено въз основа на акт за раждане №  0101/27.06.2006г. на Община гр. Кубрат, от които е видно, че родители на децата са Б.З.С. и А.М.С.; представят се спестовни книжки и социални доклади, изготвени от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кубрат.  

След преценка - поотделно и в съвкупност на релевираните в молбата доводи и представените по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молбата е основателна.

Разпоредбата на чл.130, ал.3 от СК предвижда  извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на малолетно или непълнолетно лице, да се извършва с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на същото само при нужда или очевидна тяхна полза. Съдът намира молбата основателна, с оглед обстоятелството, че е налице определена нужда от набавянето на парични средства, които да се използват за задоволяване потребностите на малолетните – за закупуване на дрехи и обувки за зимния сезон, както и подаръци за предстоящите празници, и това е в очевидна тяхна полза.

Предвид изложеното съдът в настоящия си състав приема, че молбата за извършване на действие на разпореждане с движими вещи на малолетните,  установява както нужда от извършването на исканото действие, така и очевидна негова полза.

            Водим от изложеното, Кубратският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Б.З.С., ЕГН ********** и А.М.С., ЕГН ********** в качеството на родители и законни представители на малолетното им дете М.А.М., ЕГН **********,*** да изтеглят цялата сума в размер на 200.00 (двеста) лева от сметка с IBAN *** „Банка ДСК” ЕАД клон гр. Кубрат с титуляр  М.А.М..

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Б.З.С., ЕГН ********** и А.М.С., ЕГН ********** в качеството на родители и законни представители на малолетното им дете А.А.М., ЕГН **********,*** да изтеглят цялата сума в размер на 200.00 (двеста) лева от сметка с IBAN *** „Банка ДСК” ЕАД клон гр. Кубрат с титуляр  А.А.М..

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Б.З.С., ЕГН ********** и А.М.С., ЕГН ********** в качеството на родители и законни представители на малолетното им дете Б.А.М., ЕГН **********,*** да изтеглят цялата сума в размер на 200.00 (двеста) лева от сметка с IBAN *** „Банка ДСК” ЕАД клон гр. Кубрат с титуляр  Б.А.М..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                          

                                                                             Председател:/п/ Ал. Великова