Р Е Ш Е Н И Е

89

гр. Кубрат, 05.12.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, трети състав, в публично заседание на пети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Пламен  Ангелов

 при секретаря  П.П., като разгледа докладваното от  съдия Ангелов АНД № 234 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

М.Х.Ш. *** с ЕГН - **********, е обжалвал НП № 17-074/03.09.2014г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” -  гр.Разград, Главна дирекция” Рибарство и контрол”   към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, с което за нарушение на чл.88 от ЗРА, на основание същата разпоредба, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

Жалбоподателят счита наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно , без да сочи конкретни мотиви за това, и моли същото да бъде отменено.  

Въззиваемото териториално звено на ИАРА – гр.Разград редовно призовано не изпраща представител.

РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:

На 15.08.2014г., около 22.00 часа,  актосъставителят Д.Д., на длъжност старши инспектор в отдел „Рибарство и контрол” към  териториално звено на ИАРА- гр.Разград, съвместно със св.Ю.В. – главен инспектор в същото звено, извършили проверка на язовир „Завет 1”, находящ се в землището на гр.Завет. Установили, че в този момент на територията на язовира няколко лица осъществяват любителски риболов. Сред тях бил и жалбоподателят М.Х.Ш..  Риболовните му уреди – три броя въдици били потопени във водата с прикачена на тях по една кука. Той представил на проверяващите риболовния си билет.  Контролните органи приели, че с деянието си лицето е извършило нарушение на  чл. 24, ал.5 от ЗРА, който изрично сочи, че любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието. Свидетелката В.  започнала да съставя акт за констатираното нарушение на чл.24,ал.5 от ЗРА. В този момент жалбоподателят издърпал риболовния си билет от ръцете й, започнал да псува , да обижда проверяващите и да им се заканва. Наложило се служителите на ИАРА да потърсят съдействие от полицейските органи. След пристигането на  служителите на полицията свидетелят Д. съставил срещу жалбоподателя АУАН № 448/15.08.2014г. за това , че възпрепятства проверка на контролен орган,  с което  е нарушил чл.88 от ЗРА. Предявил го на жалбоподателя, който отказал да го подпише. Отказът му е удостоверен с подписа на един свидетел.

 В последствие, въз основа на така съставения акт, Началникът на отдел  „Рибарство и контрол” – гр.Разград, към ГД „Рибарство и контрол” в ИАРА,  издал атакуваното НП, с което възприел изцяло фактическите и правни констатации на актосъставителя и на основание чл.88 от ЗРА наложил на жалбоподателя административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.

Изложената фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от събраните по делото гласни (показания на св.Ю.В. и Д.Д.) и писмени доказателства (приложените към жалбата документи  съставляващи административнонаказателна преписка - Акт за установяване на административно нарушение №0000448/15.08..2014г., Наказателно постановление №17-074/03.09.2014г.) . Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите В. и Д. също следва да се кредитират, т.к. те са в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН - седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд- по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е  допустима.

Разгледана по същество тя е неоснователна.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените,  които да налагат отмяна на последното по отношение на описаното нарушение Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в присъствие на жалбоподателя, който е отказал да подпише акта, което е надлежно удостоверено с подписа на нарочен свидетел. Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия. Спазена са формата и реда за издаването на НП, а по съдържанието си то отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити.

Съгласно чл.88 от ЗРА , който препятства проверките, извършвани от контролните органи, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.. От събраните по делото доказателства е безспорно установено, че на 15.08.2014г. жалбоподателят М.Х.Ш. е препятствал проверката извършвана от свидетелите Д. и В. ( служители на ИАРА) като при съставяне а акт за административно нарушение е издърпал от ръцете на В. риболовния си билет, започнал е да обижда и ругае свидетелите и да им се заканва. Това е наложило намеса на органите на полицията, посредством която проверяващите са изпълнили служебните си задължения. По този начин жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на вмененото му нарушение по чл.88 от ЗРА – възпрепятстване на контролен орган. 

Съдът не намира основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Определението на понятието „маловажен случай” се съдържа в чл. 93, т. 9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН. „Маловажен случай” е налице, когато с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. Предвид характера на нарушението и обществените отношения, които то засяга, настоящата инстанция намира, че не може да се приеме, че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от разглеждания вид и счита, че настоящият случая не представлява маловажен такъв по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

         Наказващият орган се е съобразил в пълна степен с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, като е определил наказанието -  глоба в размер на 1000 лева,  в минимален размер. При съвкупната преценка на всички отегчаващи и смекчаващи обстоятелства по случая – че нарушението е първо за жалбоподателя, доколкото не се представят данни в обратна насока, както и че вследствие на деянието все пак не са налице настъпили допълнителни вредни последици, съдът намира, че наложеното наказание е правилно и законосъобразно.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно, Наказателно постановление № 17-074/03.09.2014г. на Началник отдел „Рибарство и контрол”  гр.Разград, Главна дирекция „Рибарство и контрол” в  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, с което на М.Х.Ш. *** с ЕГН - **********, за нарушение на чл.88 от ЗРА, на основание същата разпоредба, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.  

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд  гр. Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        Районен съдия: