Р Е Ш Е Н И Е

 

93

 

гр. Кубрат, 19.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на деветнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                                    

          При секретаря  П.П. и в присъствие на прокурора ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа ЧНД № 299 по описа за 2014 година, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, на основание чл.155 от Закона за здравето,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

УВАЖАВА искането на РП-Кубрат и НАСТАНЯВА за задължително лечение на психично заболяване лицето Н.А.Н., с  ЕГН-**********, с постоянен адрес: с.Звънарци, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Кирил и Методий № 35, в Държавна психиатрична болницагр. Бяла за срок от   ШЕСТ  МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на решението.

ПОСТАНОВЯВА незабавно изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред  Окръжен съдгр. Разград.

Препис от настоящото решение да се изпрати на лечебното заведение – ДПБ – гр. Бяла за изпълнение, съгласно чл.165 от ЗЗ.

 

 

 

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/  ПЛ. АНГЕЛОВ

 

МОТИВИ

 по  решение № 93 по ЧНД №299 по описа на РС-Кубрат за 2014г.

 

          Производството е с правно основание чл.155 и сл. във вр. с чл.143 от ЗЗ

          Образувано е по предложение на РП-Кубрат за настаняване на задължително лечение на лицето Н.А.Н., с  ЕГН-**********, с постоянен адрес: с.Звънарци, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Кирил и Методий № 35, поради това че страда от психично заболяване и отказва да се лекува доброволно.

          В съдебно заседание представителят на РП поддържа внесеното предложение и пледира за постановяване на решение, с което освидетелстваният да бъде настанен за задължително лечение в ДПБ-гр.Бяла, тъй като са налице условията на чл.155 във вр. с чл.146 от ЗЗ.

          Освидетелстваното лице Н.А.Н. твърди, че не се налага настаняването му в ДПБ-Бяла. Назначеният му служебен защитник счита,    че е  в интерес на освидетелствания  и околните е той да бъде настанен за задължително лечение в специализирана психиатрична болница.

          Съдът след преценка на събраните по делото доказателства , приема за установено от фактическа страна следното:

Надрет Н. се води на отчет в Отделение по психиатрия  към МБАЛ – Разград  с диагнозапараноидна шизофрения” . Многократно в периода от 2006г. до 2011г. е лекуван в различни болнични заведения по повод психотични декомпенсации и агресивно поведение. За последно е бил настанен в ДПБ – гр.Бяла с определение по ЧНД № 217/2013г. по описа на РС – Кубрат, по което е направено предложение за настаняването му за задължително лечение на основание чл.427 от НПК във вр. с чл. 89, б.”вот НК. Настаняването му е прекратено през месец октомври 2014г.. След това освидетелстваният се е завърнал в дома си с.Звънарци. Видно от показанията на разпитаните по делото свидетели Н.,  И. и Н. освидетелстваният няма критичност към състоянието си. Не счита за необходимо да продължи приема на изписаните му медикаменти. Бил затворен, необщителен , живеел при много лоши битови условия, нямал ток и отопление. С него съжителствал и брат му, който също бил психично болен. Съседите и съселяните му се страхували от него, т.к. знаели , че под влияние на болестни мотиви преди това е убил своя баща.

Назначената съдебнопсихиатрична експертиза сочи , че Н.  страда от параноидна шизофрениянепрекъснато протичане с устойчив дефицит  у дебилна личност. В това си състояние Н. не може да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, както и да предвиди последиците от своите действия. Становището на експертите е че с оглед непрекъснатия ход на заболяването е наложително прилагането на принудителни медицински меркизадължително лечение с максимална степен на сигурност поради това, че Н. е опасен както за себе си така и за околните. Заболяването му  може да се овладява с поддържаща терапия. Тъй като, обаче , той прекратява лечението след изписването му от психиатричното заведение състоянието му се влошавало, което от своя страна създавало опасност за противоправни действия спрямо неограничен кръг от хора. Вещото лице заключи, че принудителното лечение на освидетелствания е наложително в специализирана психиатрична болница , сочейки ДПБ-Бяла.

          Предвид изложеното съдът прие, че поведението на освидетелствания, провокирано от психичното му заболяване, създава непосредствена опасност за живота и здравето,  както на самия него,  така и на обществото като цяло.  Поради това са налице условията на чл.155 във вр. с чл.146 от ЗЗ. Направеното предложение от РП- гр.Кубрат е основателно и доказано, поради което Н.Н.  следва да бъде настанен за задължително лечение в ДПБ-Бяла за срок от шест месеца.

          Мотивиран така съдът постанови своя акт.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Пл. Ангелов