О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 70

 

Гр.Кубрат, 15 декември 2014 год.

 

 

       Кубратският районен съд в закрито заседание на петнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                              Председател: Албена Великова

 

При участието на  секретар ............... и прокурор .............като разгледа докладваното от съдията НОХД  № 289 по описа на КРС за 2014 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Делото е образувано по внесен от Районна прокуратура гр. Кубрат обвинителен акт срещу подс. З.И.А. *** за извършено престъпление по чл.343, ал.3, пр.1, б. „а” от НК.

С Определение № 630/01.12.2014г. председателстващия съдебния състав – районен съдия Пламен Ангелов се е отвел от разглеждане на делото.

            Поради това, че съдия Великова живее в един и същ вход с подсъдимия и е в добри приятелски отношения с неговото семейство, за да не се създават съмнения за предубеденост, пристрастност и заинтересованост, на основание чл.29, ал.2 от НПК следва да се отведе от  разглеждането на делото.   

След отвод на съдиите от състава на Районен съд гр. Кубрат, както и поради това, че съдия Диана Петрова-Енева е командирована в Окръжен съд - гр. Варна за неопределен срок, разглеждането на делото от този съд е невъзможно, поради което и  на основание чл.31, ал.1 и 3 във вр. с чл.29, ал.2 във вр. с с чл.32, ал.1, т.3 и чл.43, т.3 от НПК, съдът           

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Съдия Великова се отвежда от разглеждане и решаване на НОХД № 289/2014г. по описа на Районен съд гр.Кубрат.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 289/2014 год. по описа на Районен съд гр.Кубрат.

Делото да се изпрати на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд за разглеждането му.

 

                                                           Председател:/П/ Ал. Великова