Р Е Ш Е Н И Е

 

  163

 

гр. Кубрат, 15.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на петнадесети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 328 по описа за 2015 година, докладвано от Председателя,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ „Босмит – Виолетка Димитрова” със седалище гр.Кубрат и  адрес на управление ул.Иван Вазов №1а с ЕИК:116007360, представляван от В.И.Д., вземането на „Перфект елЕктра” ООД, със седалище гр.Русе, и адрес на управление ул.Чавдар войвода №7 с ЕИК:117605688 представляван от Мария Валентинова Каменова, действаща чрез адв.Антоанета Ганева от АК – Русе,  по издадена в полза на дружеството срещу нея Заповед №107 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 26.06.2015 год. по гр.дело № 258/2015 год. по описа на РС – гр. Кубрат, с която е разпоредено на длъжника – ЕТ „Босмит – Виолетка Димитрова” със седалище гр.Кубрат представляван от В.И.Д., да плати на ищеца – заявител, неплатени свои задължения в размер на 5055.29 (пет хиляди петдесет и пет лева и двадесет и девет ст.) лева – главница, ведно със законната лихва от 19.06.2015г. до изплащане на вземането; 706.36 (седемстотин и шест лева и тридесет и шест ст.) лева – законна лихва върху главницата начислена за периода от 06.02.2014г. до 22.06.2015г.;  представляващи неплатени задължения по  фактура за доставени услуги №2702/05.02.2014г.

            ОСЪЖДА  ЕТ „Босмит – Виолетка Димитрова” със седалище гр.Кубрат, ул.Иван Вазов № 1а с ЕИК:116007360, представляван от В.И.Д., да заплати на Перфект елЕктра” ООД със седалище гр.Русе, ул.Чавдар войвода № 7 с ЕИК:117605688 представляван от Мария Валентинова Каменова, на основание чл.78, ал.1  ГПК, сумите 115.23 (сто и петнадесет лева и двадесет и три ст.) лева – платена държавна такса  и  300.00 (триста) лева – адвокатско възнаграждение – разноски по заповедното производство, както и разноски по делото в исковото производство  в размер на 716.98   (седемстотин и шестнадесет лева и деветдесет и осем ст.) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

УКАЗВА на ответника възможността, съгласно чл.240 от ГПК, в едномесечен срок от получаване на решението да иска отмяната му от ОС – Разград.

 

                              РАЙОНЕН СЪДЯ: /П/ Д. П. – Енева