Р Е Ш Е Н И Е

 

  160

 

гр. Кубрат, 08.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на  осми декември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 459 по описа за 2015 година, докладвано от Председателя,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

 

НАСТАНЯВА, на основание чл.26, ал.1, във вр. с чл.25, т.2 от Закона за закрила на детето, непълнолетното  дете М.А.А., ЕГН **********, представлявано от своите родителите  Г.  А.Х., ЕГН **********,*** и А.А.Х., ЕГН **********,***.С.  №25,  за отглеждане и възпитание в дома и на грижите на семейството на А.Х.И., ЕГН ********** и Г.Е.И., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***  -  дядо и баба по бащина линия, до промяна на обстоятелствата, водещи до прекратяване на настаняването или до изменение на мярката за закрила с оглед защита правата и интересите на детето.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред ОС гр.Разград от  съобщаването на страните.

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. П. – Енева

 

 

МОТИВИ  по Решение № 160/ 08.12.2015 год. по гр.дело № 459/ 2015 год. по описа на РС – гр. Кубрат

        Производството е с правно основание чл. 26, във вр. с чл.25, т.2  от Закона за закрила на детето.

        Постъпила е молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане”, Агенция за социално подпомагане, представлявана от Росица Калева Калинова, с която се иска детето М.А.А., ЕГН **********, представлявано от своите родители Г.  А.Х., ЕГН **********,*** и А.А.Х., ЕГН **********,***.С.  №25, да бъде  настанено в дома и на грижите на нейните дядо и баба по бащина линия – А.Х.И., ЕГН ********** и Г.Е.И., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***,  тъй като и двамата родители, без основателни причини, трайно не полагат грижи за детето.

        Редовно призовавани, родителите Г.  А.Х., ЕГН **********,*** и А.А.Х., ЕГН **********,***.С.  №25, не се явяват, не изпращат представители и не ангажират становище по молбата. 

        А.Х.И., ЕГН ********** и Г.Е.И., ЕГН **********, се явяват и заявяват желание и готовност да продължат да се грижи  за детето на сина си, тъй като неговите родители, без основателни причини, са се освободили от родителската си отговорност и фактически са я прехвърлили на тях. 

        Р Прокуратура – Кубрат, редовно уведомени, не изпраща представител и не ангажира  становище по молбата.

        Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: Видно от приложеното удостоверение за раждане на Община – гр. Кубрат, изд. въз основа на Акт за раждане № 224/ 15.11.2002 год., детето М.А.А. е родено на ***г***, от майка – Г.А.Х., и баща  - А.А.Х..

         Родителите са съпрузи, разведени и с влязло в сила Решение № 138/ 23.07.2014 г. на РС – гр. Кубрат родителските права по отношение на М. и нейния брат – А., са предоставени на майката Г.Х.. От обясненията на близките родственици на детето, и от приложения към молбата социален доклад, изготвен в резултат на социално проучване на случая на детето, се установява, че от раждането си и до сега детето живее и се отглежда в дома на своите баба и дядо А. и Г.И.; след фактическата раздяла между родителите, детето е оставено от своята майка, въпреки предоставянето на нея на родителските права и задължения по отношение на него, в техния дом, под предлог то да продължи да посещава училището, в което е записана; майката, заедно с по – малкото дете А., се връща и установява да живее в дома на родителите си в гр. Завет, като скоро след това заживява на съпружески начала с друг мъж, от връзката си с който през есента на 2015 год. е родила дете; опитите на М. да посещава дома на своята майка и поддържа контакт с нея и братята си са препятствани и отказвани от майката Г.А.Х., под различни предлози. Другия родител на детето – бащата А.Х., не полага усилия да поддържа контакт с детето, да промени установеното фактическо положение на детето; безотговорен е; системно злоупотребява с алкохол; не работи по трудов договор и малкото пари, които изкарва от работата на надник, използва единствено за задоволяване на собствените си потребности. И двамата родители не участват в издръжката на детето, не полагат непосредствени грижи за отглеждането и възпитанието му.

         И двамата родители на М. са подписали приложените в заверени копия към молбата декларации от м.09.2015 г., че желаят да оставят детето си за временно отглеждане в дома на нейните баба и дядо - А. и Г.И., докато то завърши основно образование в училище в гр. Кубрат.

         Видно от приложените към делото Становище за годност на роднини или близки да отглеждат дете от 24.09.2015 г. и Социален доклад, А. и Г.И. разполагат с дом, обзаведен с всичко необходимо за бита и вече адаптиран с оглед специфичните нужди на детето. В къщата се поддържа добра хигиена, налични са електричество и течаща вода. От същите документи е видно, че те не страдат от хронични заболявания и заразни болести, които да поставят детето в риск. Психическото им състояние е в нормите за възрастта. Декларирали са съгласието си да се грижат за детето на своя син, желание детето да бъде настанено при тях. Детето е ученичка в ОУ „Христо Смирненски” – гр. Кубрат; посещава редовно учебните занятия; спокойно и дружелюбно; контактува свободно; има изградени необходимите за възрастта хигиенни навици и социални познания.

        Изслушано в съдебно заседание детето заявява желание да продължи да живее при своите баба и дядо.

        За изясняването на тази фактическа обстановка съдът изцяло кредитира приложения по делото социален доклад и показанията на социалния работник, извършил анкетирането по сигнала на длъжностни лица на съответното кметство.

        Предвид изложената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: Молбата е допустима, а по същество е основателна и доказана. Налице е хипотезата на чл.25, т.2 от  ЗЗДетето – и двамата родители, без основателна причина трайно не полагат грижи за детето. Майката, на която  е възложена родителската отговорност по отношение на детето, трайно се е установила да живее в друго населено място, на съпружески начала с друг мъж; не работи по трудов договор; отглежда две други свои деца; прехвърлила е изпълнението на родителските си отговорности на родителите на бившия си съпруг. Бащата също се е дезинтересирал от това и от другите свои деца; също не се установява трайно да работи, а малкото доходи, които реализира от работа на надник използва за задоволяване на собствените си нужди; системно злоупотребява с алкохол. Единствено неговите родители - А. и Г.И., са се ангажирали да осигурят дом, отглеждане,  възпитание и издръжка на М., със собствените си материални, финансови и социални условия на живот, поради което заявяват воля и желание да продължат да го правят и за в бъдеще, приемайки периодично да  бъдат за това те и детето социално подпомагани. В съдебно заседание са изразили необходимото по чл.27, ал.2 ЗЗДетето съгласие детето да бъде настанено при тях за отглеждане. Още повече, че поставено на техните грижи, в дома, в който детето расте от раждането си, то няма да загуби контакт с разширения фамилен кръг лица, живущи в същото населено място.

          Предвид изложеното и на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.2  от Закона за закрила на детето, съдът  постанови своя акт.

 

 

 

Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева