О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 321

 

Гр.Кубрат, 04.12.2015г.

 

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                        Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 498 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

Постъпило е заявление от З.Х.Т., ЕГН ********** с пост. адрес ***, в което декларира изявление, че като наследник на покойния С.Х.Н. /С. Хаджиновманов/, б.ж. на с.Острово, поч. на 30.04.1945 год., се отказва от оставеното от наследодателя си наследство. Моли този отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН  и да й бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници, съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

            От представените удостоверения за наследници № 1109/19.10.2015г., № 1161/23.10.2015г., № 1162/23.10.2015г. и № 1163/23.10.2015г., издадени от Кметство с.Острово, се установява, че молителката е наследник на С.Х.Н. /С. Хаджиновманов/, б.ж. на с.Острово, поч. на 30.04.1945 год., Акт за смърт № 30/30.04.2015г. съставен от Кметство с.Острово. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителката лично. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – с.Острово - е в съдебния район на Районен съд – гр.Кубрат.

            Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49, ал.1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – гр. Кубрат  направения от З.Х.Т., ЕГН ********** с пост. адрес ***, отказ от наследството, оставено от покойния С.Х.Н. /С. Хаджиновманов/, б.ж. на с.Острово, поч. на 30.04.1945 год., Акт за смърт № 30/30.04.2015г. съставен от Кметство с.Острово.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителката удостоверение за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.                                                                                                                                    

 

              Председател:/П/