Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 34

 

Гр. Кубрат, 22.12.2015 год.

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и втори декември, две хиляди и петнадесета година в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

 

при секретаря В.Д., като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 31 по описа на съда за 2015 год., за да се произнесе съобрази следното: 

Предявен е иск с правно основание чл.49 СК съединен с искове  за възстановяване на предбрачно фамилно име, упражняване на родителски права, лични отношения и месечна издръжка.

Ищецът Г.Ю.Ф. установявайки, че е в граждански брак с ответницата Н.О.Ф., от който имат родено едно дете ненавършило пълнолетие – О.Г. Ю., род. на *** год., твърди, че в началото съвместното им съжителство протичало нормално – живеели в хармония и разбирателство, макар че не липсвали и моменти на търкания и разногласия. Поради влошената икономическа обстановка в страната и липсата на финансови средства за издържане на семейството, преди пет години ищецът заминал да работи в Дания, а съпругата и детето останали да живеят в село Беловец. Ищецът твърди, че редовно изпращал пари за издръжката на съпругата и сина си, но липсата на възможност да се прибира често в страната довели до охладняване на брачните отношения. Две години преди завеждане на исковата молба съпругът трайно се установил да живее и работи в Кралство Дания, като продължавал да изпраща финансови средства за издръжката на сина си, но преустановил всякакви контакти със съпругата си. При последното му пребиваване в България разбрал, че ответницата е започнала връзка с друг мъж, което окончателно затвърдило убеждението му, че няма шанс брачната връзка да бъде възстановена. С оглед изложеното и факта, че е невъзможно да бъде възстановен брачния съюз и бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, на основание чл.49, ал.1 от СК ищецът моли за прекратяването му с развод без да се произнася съда по въпроса за вината, като след прекратяването на брачния съюз ответницата да възстанови предбрачното си фамилно име – Х.; да предостави упражняването на родителските права по отношение на непълнолетния Октай на майката, а на бащата се определи подходящ режим на лични отношения; да осъди бащата да плаща на детето ежемесечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба до изменение на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, платими до 10-то число на всеки месец чрез майката и законен попечител на детето.

Ответницата Н.О.Ф. в срока по чл.131 от ГПК не депозира писмен отговор.

С молба вх.№ 2659/21.12.2015г. страните по делото представят споразумение по чл.49, ал.4 от СК и молят съда да прекрати брака им с развод по взаимно съгласие и одобри постигнатото между тях споразумение.

Редовно призовани, съпрузите се явиха лично в съдебно заседание. Заявиха, че желаят прекратяването на брачната връзка и молят съда да прекрати брака и да одобри споразумението.

Процесуалният представител на ищеца пледира за постановяване на решение, с което бракът между ищеца и ответницата да бъде прекратен и да бъде утвърдено постигнатото между тях споразумение.

Кубратски районен съд след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от Удостоверение за сключен граждански брак (л.7), страните Г.Ю.Ф. и Н.О.Ф. са сключили граждански брак на 15.05.1999г., за което е съставен Акт за граждански брак № 0001/15.05.1999г. на Кметство с.Беловец, община Кубрат.  От брака си съпрузите имат родено едно дете: О.Г. Ю., род. на *** год., видно от представеното удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 0235/19.10.1999г. на Община Кубрат.

С представеното споразумение по чл.49, ал.4 от СК съпрузите уреждат личните си отношения след прекратяване на брака, както и упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното им дете, личните контакти и дължимата издръжка. Съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия - Х., двамата нямат претенции за издръжка един към друг.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в исковата молба и писмения отговор към нея, а също и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Подписали са споразумение, с което уреждат личните си и имуществени си отношения след развода. Постигнали са съгласие относно упражняването на родителските права, местоживеене и заплащане на издръжка на роденото от брака дете, при което е спазен интереса на непълнолетния. Съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че искането на страните се явява основателно и следва да бъде уважено, като се допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и се утвърди депозираното от тях споразумение по чл. 49, ал.4 от СК.

На основание разпоредбата на чл. 329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде 40.00 лева и след приспадане на внесената такава от ищцата при образуване на делото, то страните общо следва да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на общо 15.00 лева.

Ищецът Г.Ю.Ф. следва да заплати и държавна такса по присъдения размер издръжка на детето, а именно – 72.00 лева по сметка на Районен съд гр.Кубрат.

Водим от горното и на основание чл.49, ал.4 от СК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод, сключения между Г.Ю.Ф., ЕГН **********,***, и Н.О.Ф., ЕГН **********,***, с Акт № 001/15.05.1999 год. на Кметство с.Беловец, общ.Кубрат, граждански брак, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ между страните.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което:

1. Родителските права, по отношение на непълнолетното дете О.Г. Ю., ЕГН **********, се предоставят на майката – Н.О.Ф., като се определя за адрес на местоживеене ***.

2. На бащата - Г.Ю.Ф. се дава право да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09:00 часа в съботния ден до 18:00 часа в неделния с преспиване, както и двадесет дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

3. Бащата - Г.Ю.Ф. се задължава да заплаща за непълнолетното си дете О.Г. Ю., ЕГН **********, чрез неговата майката и законен представител – Н.О.Ф. ежемесечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от месец декември 2015 год. до изменение на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства водещи до промяна на размера на издръжката или отпадането й.

4. Семейното жилище, находящо се в село Беловец, обл.Разград, ул. Любен Каравелов № 26, което е еднолична собственост на Н.О.Ф., ще продължи да се ползва от същата.

5. Страните нямат придобито по време на брака недвижимо имущество и движимо имущество на значителна стойност.

6. След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции един към друг за осигуряване на лична издръжка.

7. След прекратяване на брака жената – Н.О.Ф., ще възстанови предбрачното си фамилно име – Х..

7. Разноските по делото следва остават за всека от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Г.Ю.Ф. и Н.О.Ф. да заплатят общо по сметка на РС - гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева

ОСЪЖДА Г.Ю.Ф. да заплати по сметка на РС - гр.Кубрат държавна такса по присъдената в негова тежест издръжка в размер на 72.00 (седемдесет и два) лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                    Председател: /П/ Ал. Великова