ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  290

 

гр. Кубрат, 01.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд, ПЪРВИ СЪСТАВ, в публичното заседание на първи декември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Й.

                                                                          Т.Ф.

         

        При секретаря  В.Д. и в присъствие на районен прокурор АНЕЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА, като разгледа НОХД № 146 по описа за 2015 година, докладваното от Председателя, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК и е образувано пред Районен съд гр.Кубрат във връзка с постъпило Писмо рег. № 2349/02.11.2015г. на Областна служба „Изпълнение на наказанията” град Разград, с което в съответствие с изискванията на  чл.229, ал.2 от ППЗИНЗС съдът се уведомява, че са налице предпоставките да бъде определено на осъдения К.Т.Б. едно общо наказание измежду тези, наложени му по НОХД № 39/2015г. и по НОХД № 146/2015г., и двете по описа на Районен съд гр.Кубрат.

Съдът, като се запозна с материалите по делото, установи следното от фактическа страна:

Видно от служебно изисканата Справка за съдимост рег. № 364 от 16.11.2015г., издадена от Бюро съдимост при РС гр.Кубрат се установява, че лицето К.Т.Б., роден на ***г., е осъждан многократно, като две от осъжданията са за престъпленията, за които е внесено предложение за групиране и налагане на едно общо наказание, а именно:

1.Със споразумение по НОХД № 39/2015г. по описа на РС гр.Кубрат, влязло в законна сила на 13.03.2015г., за престъпление по чл.325, ал.2 от НК, извършено на 19.02.2015г. му е наложено наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от девет месеца.

2.С присъда по НОХД № 146/2015г. по описа на РС гр.Кубрат, влязла в законна сила на 15.10.2015г., за престъпление по чл.191, ал.2, пр.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, извършено в периода 07.12.2014г. до 27.05.2015г., на ос.Б. е наложено наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от една година.

Съдът намира, че по отношение на посочените осъждания не са налице предпоставките на чл.25 във вр. с чл.23 от НК за определяне на общо наказание, тъй като към датата на влизане в сила на наказанието по първата присъда – 13.03.2015г., деянието по присъда по НОХД № 146/2015г. по описа на РС гр.Кубрат не е било довършено. Следователно към датата на довършване на деянието, предмет на осъждането по НОХД № 146/2015г. по описа на РС гр.Кубрат, е налице влязла в законна сила присъда. Това препятства приложението на чл.25 във вр. с чл.23 от НК да се кумулират наказанията по посочените две присъди.

Мотивиран така и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без уважение  Писмо рег. № 2349/02.11.2015г. на Областна служба „Изпълнение на наказанията” град Разград относно определяне общо наказание на ос.К.Т.Б., ЕГН ********** *** по присъди по  НОХД № 39/2015г. и по НОХД № 146/2015г., и двете по описа на Районен съд гр.Кубрат.

Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен  срок от днес пред Окръжен съд гр. Разград.

           Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на РП гр.Кубрат и Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр.Разград.   

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1. /М. Й.        2. /П/ Т. Ф.