МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 229/2015Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ   

             

Образувано е по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат  обвинителен акт срещу З.С.Ш. ***, за това, че  на 20.10.2012г. в гр.Кубрат, обл.Разград, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Ескорт”, с peг. № В 85 30 KB, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 2309/19.10.2011г. на IV РУ на ОДМВР гр.Варна, влязло в сила на 21.03.2012г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление  -  престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. 

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението, така както е било възведено с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, както и самопризнанията на подсъдимия, установяват по безспорен начин авторството му в извършване на инкриминираното деяние. С оглед на това пледира на подсъдимия  З.С.Ш. да бъде наложено предвиденото за това наказание, а именно щест месеца лишаване от свобода което на основание чл.58а от НК се редуцира с една трета. С оглед предходните осъждания на лицето, пледира подсъдимият да изтърпи наказанието ефективно.   

Подсъдимият З.С.Ш., както на досъдебното производство така и в съдебно заседание се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен и изразява съжаление за стореното. Заявява, че признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тези факти, като моли съда делото да се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371, т.2 от НПК. Назначеният му служебно от съда защитник пледира на подзащитния му да се наложи предвиденото за това престъпление наказание близо до минимума и на основание чл.58а, ал.1 от НК същото да бъде намалено с една трета, като същото бъде изтърпяно ефективно.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.З.С.Ш. е 35-годишен, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен. 

Подсъдимият З.С.Ш. не е полагал изпит и не е придобивал правоспособност за управление на МПС към датата на извършване на престъплението. Ш. не притежава свидетелство за управление на МПС към датата на извършване на престъплението.

На 06.09.2011г. в гр.Варна подс.З.Ш. управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление. След извършена проверка от органите на КАТ му бил съставен АУАН, въз основа на който на 19.10.2011г. било издадено Наказателно постановление № 2309/19.10.2011г. на Началника на IV РУМВР при ОДМВР гр.Варна, с което му било наложено административно наказание глоба за управление на МПС без свидетелство за управление. Постановлението е влязло в сила на 21.03.2012г.

На 20.12.2012г. в гр.Кубрат по ул. Княз Борис I свидетелите Н.Н. и Ц.Х. - служители при РУ на МВР-Кубрат, спрели за проверка лек автомобил „Форд Ескорт”, с peг. № В 85 30 KB. Изискали документите на водача и установили, че това е подсъдимият З.С.Ш..  При извършената проверка и направената справка с ОДЧ при РУ на МВР-Кубрат установили, че Ш. не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач, поради което му бил съставен АУАН 719/22.10.2012г. от св.Н.. Актът бил предявен на Ш., който се запознал със съдържанието му, подписал го без възражения и получил екземпляр от него.

Така на 20.10.2012г. подс.З.С.Ш. е управлявал МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред.

По доказателствата:

Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени на основание чл.14 от НПК доказателства: признания на подсъдимия, показания на свидетелите К., Н. и Х., справка за нарушител водач изготвена от РУ на МВР гр.Кубрат, Наказателно постановление № 2309/19.10.2011г. на Началника на IV РУМВР при ОДМВР гр.Варна, АУАН 719/22.10.2012г., справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.         

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият З.С.Ш. с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

От обективна страна, подсъдимият З.С.Ш. е извършил изпълнителното деяние на престъплението като е управлявал моторно превозно средство -  лек автомобил „Форд Ескорт”, с peг. № В 85 30 KB, без съответното свидетелство за правоуправление и то след като е бил наказван по административен ред за такова деяние. Престъплението е формално – единственото съставомерно изменение на съществуващата действителност тук се явява самото деяние и с изпълнението му, субекта на посегателството го довършва. Видно от приложените по делото писмени доказателства – АУАН и НП, подсъдимият  е наказван по административен ред за същото деяние в рамките на една  календарна година.  

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл – деецът е съзнавал обективните елементи от състава на престъплението, като е съзнавал и общественоопасния характер на деянието.

        При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият е осъществил състава на престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

         По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.З.С.Ш. виновен като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, съдействието за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. Предвид изложеното и с оглед разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие съдът определи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства като отмери наказание шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с една трета и наложи на подс.Ш. наказание четири месеца лишаване от свобода. С оглед обремененото съдебно минало на дееца, съдът намери, че така определеното наказание той следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Съдът може да се надява, че така определеното по вид и размер наказание ще въздейства предупредително върху подсъдимия и ще му отнеме възможността да върши други престъпления. Неизбежното му наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото   чувство  за  справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                Председател: /П/ Ал. Великова