Мотиви към Решение № 73/16.12.2015г. по АНД № 275 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2015 г.

 

 

Постъпила е полицейска преписка рег. № 290д-12738/16.12.2015г. по описа на Районно управление на МВР гр.Кубрат, ведно с Акт за констатиране проява на дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) на Районно управление на МВР гр.Кубрат.

Нарушител е: 

И.Т.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес и живущ ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, работи в магазин „Пацони”, ЕГН **********.

Актосъставителят Н.Р.Н. – мл. автоконтрольор при Районно управление на МВР гр.Кубрат, поддържа акта, както е съставен и предявен. 

В съдебно заседание нарушителят И.Т.Д. се признава виновен по предявеното му с акта обвинение.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, както и доводите на нарушителите, намира следното:

От фактическа страна:

Нарушителят И.Д. работи в магазин „Пацони” в гр.Кубрат. На 15.12.2015г. вечерта колектива на търговския обект организирал новогодишно парти за служителите, на което присъствал нарушителя и свидетелите М.М., А.Н. и В.М..

Нарушителят употребил значително количество алкохол и започнал да се заяжда с персонала на заведението. След полунощ минавайки покрай св.М. го обидил с думите „мръсен циганин”, след което го ритнал. Св.М. отвърнал и го ударил с юмрук в областта на лицето.

Колега на нарушителя сигнализирал полицейските служители, които пристигнали на място. Извели Д. от заведението, като същият продължавал да се държи неконтролируемо, нанесъл удари с крак по паркирани до входа на заведението автомобили. Поради това, че Д. не изпълнявал разпорежданията на полицейските служители бил отведен в сградата на РУМВР гр.Кубрат където бил задържан за срок от 24 часа.  

След събиране на всички доказателства по преписката актосъставителят  Н.Р.Н. съставил Акта за проява на дребно хулиганство, който нарушителят подписал без  възражения.

Тази фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото писмени доказателства, както и от приобщените по реда на чл.281, ал.5 във вр. с ал.1, т.5 от НПК свидетелски показания, депозирани от свиделите  М.М., А.Н. и В.М., както и от обясненията на нарушителя.   

По доказателствата:

Съдът прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, по реда на НПК.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, относно датата, мястото и начина на извършване на противообществената проява от нарушителя И.Т.Д., които потвърждават установената фактическа обстановка по делото.

От правна страна:

Съдът счита, че И.Т.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение хулиганство.

От обективна страна, нарушителят И.Т.Д. е осъществил признаците на изпълнителното деяние, като на процесната дата и място, в явно нетрезво състояние, е извършил непристойна проява, изразяваща се в предизвикване на скандал, отправяне на обиди и нанасяне на удар на В.М., нанасяне на удари с крак по паркирани до заведението автомобили.

От субективна страна, деянието е извършено от нарушителя при форма на вината пряк умисъл. Деецът е предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им.

Съдът счита, че така извършената противообществена проява води до нарушаване на обществения ред и спокойствие.

По наказанията:

Съдът намира, че извършената от нарушителя И.Т.Д. проява се отличава със значително по-ниска степен на обществена опасност и не осъществява признаците на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, и не е с висока степен на обществена опасност за деяние, квалифицирано като дребно хулиганство. При определяне на наказанието, съдът взе предвид отегчаващите и смекчаващите обстоятелства. Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема  чистото съдебно минало, както и съдействието, което е оказал на полицейските служители за разкриване на обективната истина, изразеното съжаление.

При определяне на наказанието, съдът взе предвид баланса между смекчаващите и отегчаващите обстоятелства, като определи наказанието при превес на смекчаващите такива, а именно „Глоба” в размер на 100.00 лева.

Водим от изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                 Председател:  /П/ Ал. Великова