- .

1.6.2016. 30.6.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 259/2015 ... ...,
...,
...
:
. -
7.6.2016.
29.6.2016.
2 No 323/2015 ... ...,
...
:
. -
22.6.2016.
3 No 352/2015 ...,
...
...,
...,
:
.
24.6.2016.
4 No 33/2016 ; ... 86 :
.
3.6.2016.
5 No 49/2016 - , ... ... :
.
2.6.2016.
22.6.2016.
6 No 75/2016 ... :
.
3.6.2016.
22.6.2016.
7 No 91/2016 ; , . . ...   :
. -
8.6.2016.
8 No 94/2016 ; , . . ...,
...
,
. ,
.
:
.
23.6.2016.
9 No 97/2016 ; , . . ...,
...
  :
.
10.6.2016.
29.6.2016.
10 No 118/2016 - , ... ... :
. -
22.6.2016.
11 No 128/2016 ... ... :
. -
3.6.2016.
28.6.2016.
12 No 142/2016 - . 49 ... ...,
" ", " " .
:
.
23.6.2016.
23.6.2016.
13 No 150/2016 ; , . . ...   :
.
7.6.2016.
5.7.2016.
14 No 151/2016 - , ; . ... ... :
. -
22.6.2016.
15 No 154/2016 ... ... :
. -
8.6.2016.
4.7.2016.
16 No 195/2016 - . 49 ... ... :
. -
22.6.2016.
17 No 219/2016 ... ... :
.
7.6.2016.
18 No 219/2016 ... ... :
.
7.6.2016.
19 No 230/2016 ; , . . " " - .   :
. -
8.6.2016.
29.6.2016.
20 No 249/2016 . ... :
.
3.6.2016.
3.6.2016.
21 No 259/2016 ; ; ; ; .   ...,
...
:
. -
9.6.2016.
9.6.2016.
22 No 268/2016 ; , . . " ", " " .   :
. -
29.6.2016.
23 No 272/2016 ... ... :
.
15.6.2016.
15.6.2016.
24 No 275/2016 ; ; ; ; . ...   :
.
16.6.2016.
16.6.2016.
25 No 282/2016 ; ; ; ; . ...   :
. -
21.6.2016.
21.6.2016.
26 No 283/2016 . ... :
. -
21.6.2016.
21.6.2016.
27 No 284/2016 . ... :
. -
22.6.2016.
22.6.2016.
28 No 286/2016 . ... :
. -
21.6.2016.
21.6.2016.
29 No 264/2015 . ...,
...
:
.
28.6.2016.
...
...
7.7.2016.
30 No 67/2016 . ... :
.
7.6.2016.
...
21.6.2016.
23.6.2016.
31 No 89/2016 . ... :
.
7.6.2016.
...
7.6.2016.
32 No 97/2016 , . ... :
.
14.6.2016.
...
28.6.2016.
30.6.2016.
33 No 115/2016 ... :
. -
28.6.2016.
34 No 123/2016 . ... :
.
7.6.2016.
...
7.6.2016.
35 No 126/2016 .78 . ... :
.
7.6.2016.
...
21.6.2016.
23.6.2016.
36 No 127/2016 .78 . ... :
.
7.6.2016.
...
21.6.2016.
23.6.2016.
37 No 137/2016 . ...,
...
:
.
21.6.2016.
...
...
21.6.2016.
38 No 138/2016 . ... :
.
21.6.2016.
...
28.6.2016.
7.7.2016.
39 No 140/2016 . ... :
. -
1.6.2016.
...
2.6.2016.
17.6.2016.
40 No 144/2016 . 154,. 2 3 . 157 . ... :
.
22.6.2016.
30.6.2016.
41 No 145/2016 . ... :
.
7.6.2016.
...
7.6.2016.
42 No 146/2016 .78 . ... :
.
28.6.2016.
...
7.7.2016.
43 No 147/2016 . ... :
.
14.6.2016.
...
28.6.2016.
30.6.2016.
44 No 149/2016 . ... :
. -
7.6.2016.
...
9.6.2016.
23.6.2016.
45 No 151/2016 . ...,
...,
...,
...
:
. -
9.6.2016.
9.6.2016.
46 No 159/2016 . ... :
.
14.6.2016.
...
14.6.2016.
47 No 169/2016 . ... :
. -
21.6.2016.
...
27.6.2016.
22.6.2016.
48 No 170/2016 . ... :
. -
22.6.2016.
...
23.6.2016.
8.7.2016.
49 No 174/2016 . ... :
. -
27.6.2016.
...
28.6.2016.
29.6.2016.
50 No 175/2016 . ...,
...,
...
:
. -
27.6.2016.
...
...
...
28.6.2016.
29.6.2016.