Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 № 169

 

гр.Кубрат, 18.10.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд, в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Председател: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 140 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по обективно съединени искови претенции, които намират правно основание в разпоредбата на чл. 79 и чл.86 ЗЗД, предявени по реда на чл.124, ал.1, предл.първо ГПК. 

Ищецът „Енерго–про Продажби”АД  гр.Варна, бул.Вл. Варненчик № 258, Варна Таурс Г, вписано в АВ – ТР с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.П. и П.С.С. като членове на УС на дружеството чрез юрисконсулт  Я.Н., като твърди, че в изпълнение на договор за продажба на ел. енергия за обект с аб. № 0508903179, находящ се в гр.Завет, общ.Завет, обл.Разград, ул. Марица № 9, сключен с А.Х.М., ЕГН **********, б.ж. на гр.Завет, поч. на 27.04.1991г. в с.гр., кл. № 1800067766, е доставял ел. енергия в обекта на потребление, от която неплатена е тази по фактури:

№ **********/07.01.2011г.  с падеж 27.01.2011г. за сумата 761.84 лева;

№ 0141909593/11.02.2011г. с падеж 25.03.2011г. за сумата 8.14 лева;

№ 0142445045/18.03.2011г. с падеж 26.04.2011г. за сумата 6.66 лева;

№ 0142812543/14.04.2011г. с падеж 25.05.2011г. за сумата 4.44 лева;

№ 3300793924/05.10.2012г. с падеж 05.10.2012г. за сумата 19.00 лева;

№ 0155594299/12.07.2013г. с падеж 01.08.2013г. за сумата 974.15 лева,

моли съда да постанови решение, с което да  осъди ответника като наследник на А.Х.М., б.ж. на гр.Завет, поч. на 27.04.1991г. в с. гр., да изпълни съответно на правата му – 1/3 част, договорното задължение на общия наследодател към ищеца за плащане на цената на продадена му стока – ел. енергия, по посочените фактури в размер на 591.41 лева, както и за заплати обезщетение за забавеното плащане в размер на 218.76 лева за периода от падежа на всяка фактура до 18.02.2016г.; както и за присъждане на разноските по настоящото производство.

Ответникът  М.А.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, не е открит на регистрирания от  него съгласно НБД „Население”, постоянен и настоящ адрес. Назначеният му при условията на чл.47, ал.6 от ГПК особен представител пледира в съдебно заседание ангажира становище, че претенцията на ищеца е погасена по давност, поради което следва да бъде отхвърлена със законните последици от това.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства, обсъдени по реда на чл.235, ал.2 и ал. 3 ГПК, във връзка с доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

По делото са представени и приети като доказателства извлечение от сметка на името на А.Х.М., ЕГН ********** *** към ищцовото дружество към 18.02.2016 г. /л.7/, както и копия на фактурите – Дебитно известие /л.16/, издадено от ответника на 07.01.2011г., въз основа на констативен протокол № 14639/30.12.2010г., Дебитно известие /л.20/, издадено на 12.07.2013г. на основание КП 75100/08.07.2013г. и 4 бр. ф-ри от 07.01.2011г., 11.02.2011г. и 18.03.2011г., по които се претендира, че не е извършено плащане /л.16-л.18 и л.22/, както и ОУДПЕЕ /л.23-25/.

         От съдържанието на Дебитно известие № 014222710/07.01.2011 г., се установява, че същото е издадено на основание Констативен протокол № 14639/30.12.2010г., който не е приложен в кориците на делото, служебно начислени за плащане 4118 кВт/ч на стойност 358.18 лева, както и на допълнителни основания – зелена енергия, комбинирано производство, и т.н. допълнително суми, вкл. и ДДС, достигащи  до крайна сума за плащане 761.84 лева, с посочен срок за плащане – до 27.01.2011г., за обект № 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица9. 

         От съдържанието на Дебитно известие № 0155594299/12.07.2013г., се установява, че същото е издадено на основание Констативен протокол № 75100/08.07.2013г., който не е приложен в кориците на делото, служебно начислени за плащане 1426 кВт/ч на стойност 253.50 лева, както и на допълнителни основания – зелена енергия, комбинирано производство, и т.н. допълнително суми, вкл. и ДДС, достигащи  до крайна сума за плащане 974.15 лева, с посочен срок за плащане – до 01.08.2013г., за обект № 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица9. 

         От ф-ра № 0141909593/11.02.2011г. се установява, че за периода от 06.01.2011г. до 03.02.2011г. е консумирана ел. енергия 44 кВт/ч на обща стойност с всички допълнителни плащания, вкл. и ДДС – на стойност 8.14 лева с краен срок за плащане – 25.03.2011г.

         От ф-ра № 0142445045/18.03.2011г. се установява, че за периода от 04.02.2011г. до 03.03.2011г. е консумирана ел. енергия 36 кВт/ч на обща стойност с всички допълнителни плащания, вкл. и ДДС – на стойност 6.66 лева и посочен срок за плащане – 26.04.2011г.

От ф-ра № 0142812543/14.04.2011г. се установява, че за периода от 04.03.2011г. до 04.04.2011г. е консумирана ел. енергия 24 кВт/ч на обща стойност с всички допълнителни плащания, вкл. и ДДС – на стойност 4.44 лева и посочен срок за плащане – 25.05.2011г.

         Ф-ра № 3300793924/05.10.2012г. на стойност 19.00 лева е издадена на основание възстановяване на захранването на обект с аб. № 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица9. 

        Видно от представеното Удостоверение за наследници № 70-540-3/08.03.2016 г. на Община гр.Завет, А.Х.М., ЕГН ********** б.ж. на гр.Завет, е починала на 27.04.1991г. в гр.Завет, за чиято смърт е съставен Акт № 0022/29.04.1991г., и е оставила свои наследници по закон дъщери Фатме Малля Ахмед и Шукрия Малля Ибрахим, и син М.А.М., който е конституиран като ответник по делото. 

Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:

Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявени осъдителни искове за изпълнение на договорни задължения ищецът да докаже възникването на спорното свое право, съставляващо договорно задължение в тежест на наследодателя на ответника, по основание и размер, изискуемост, и преминаването му в наследство  на ответника, при условията на пълно и главно доказване, а ответникът, депозирал писмен отговор на исковата молба, следва да докаже фактите, съставляващи възражения срещу иска: такива, които изключват – липса на договор, или погасяват - погасителна давност на основание чл. 111, б.„в” ЗЗД както по отношение на претендираната главница, така и по отношение на претендираното обезщетение за забавено изпълнение.

         От представените доказателства от ищеца, приложени към исковата молба, съдът не може да направи извод, че между ищцовото дружество и наследодателя на ответника е налице валиден договор за предоставяне и ползване на услуги, по силата на който А.Х.М., ЕГН ********** б.ж. на гр.Завет поч. на 27.04.1991 г. в с.гр., да е имала задължение да заплаща тези услуги – ползваната, доставена от ищцовото дружество, електроенергия в нейна собственост недвижим имот, посочен като обект № 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица № 9. 

Видно от приложените към исковата молба Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия от „Е.ОН България Продажби” АД, чийто правоприемник е „Енерго – про Продажби” АД гр. Варна, чл.1, ал.2, дружеството праводател притежава Лицензия за обществено снабдяване с ел. енергия № Л – 139-11/ 12.08.2004г.  за указаните в същите територии, вкл. и гр.Завет, поради което няма как по отношение на същото наследодателят на ответника А.Х.М., ЕГН ********** б.ж. на гр.Завет поч. на 27.04.1991 г. в с.гр., т.е. преди придобиването на лицензия за обществено снабдяване с ел. енергия, считано от 12.08.2004 г., да има качеството на потребител по см. на чл. 4 от общите условия – собственик или ползвател на имот, присъединен към електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Продажби”.

По делото не се установява с годни доказателствени средства – писмени: нотариален акт; скица; удостоверения от СВ при РС гр. Кубрат, и/или гласни доказателства, посочения наследодател или конституирания като ответник негов наследник да притежават права на собственост или право на ползване по отношение на твърдяния електроснабден имот, съставляващ обект 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица № 9 по счетоводните записвания в ищцовото дружество.

   На следващо място, от едностранните счетоводни записвания в дружеството -  открита партида и клиентски номер на името на А.Х.М., ЕГН ********** б.ж. на гр.Завет, не се установява годно потребената в обект  № 0508903179 енергия да е била надлежно отчитана - ежемесечно. Обратно на това, видно от съдържанието на приложените към исковата молба дебитни известия, се установява, че за обект № 0508903179 с адм. адрес гр.Завет, ул.Марица № 9, ищцовото дружество „служебно”, на не посочено фактическо и правно основание, е начислило  за плащане 4118 кВт/ч на стойност 358.18 лева, както и на допълнителни основания – зелена енергия, комбинирано производство, и т.н. допълнително суми, вкл. и ДДС, достигащи  до крайна сума за плащане 761.84 лева и съответно – начислени 1426 кВт/ч на стойност 253.50 лева, както и на допълнителни основания – зелена енергия, комбинирано производство, и т.н. допълнително суми, вкл. и ДДС, достигащи  до крайна сума за плащане 974.15  лева. Т. нар. служебно начисляване на ел. енергия като консумирана не може да се приеме от съда като редовен отчет за предаване на предмета на доставката – ел. енергия.

Поради изложеното съдът приема, че ищцовото дружество не доказва по несъмнен начин с годни доказателствени средства наличието на облигационни отношения по договор за продажба на ел. енергия, както с наследодателя на ответника, така и със самия него, поради което предявените искове – главна и акцесорна претенция за лихви – следва да се отхвърлят като неоснователни и недоказани.

По отношение направеното от особения представител на ответника възражение за изтекла погасителна давност съдът не следва да се произнася, тъй като същото е преклудирано с изтичане на срока за подаване на писмен отговор на исковата молба.  

Ищцовото искане за присъждане на направените по делото разноски в тежест на ответника е неоснователно, с оглед изхода на делото, съставляващ отхвърляне на предявените искови претенции.

Воден от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш    И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ”АД  гр.Варна, бул.Вл. Варненчик № 258, Варна Таурс Г, вписано в АВ – ТР с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.П. и П.С.С. като членове на УС на дружеството чрез юрисконсулт Я.Н. срещу М.А.М., ЕГН ********** *** искови претенции за осъждането му на основание  чл.79 и чл.86 ЗЗД, по реда на чл.124, ал.1, предл.първо ГПК, като наследник на А.Х.М., б.ж. на гр.Завет, поч. на 27.04.1991г. в гр.Завет, да изпълни съответно на правата му –1/3  част от договорното задължение на наследодателя към ищеца за плащане на цената на продадена стока – ел. енергия, по фактури: 0142753681/13.04.2011г.  с падеж 05.03.2011г. за сумата 1 172.19 лева; № 0143176860/29.04.2011г. с падеж 25.05.2011г. за сумата 23.12 лева; № 0147674892/31.01.2012г. с падеж 27.02.2012г. за сумата 4.72 лева и № 3300801661/08.10.2012г. с падеж 08.10.2012г. за сумата 19.00 лева, в размер на 591.41 лева, ведно със законната лихва от 23.03.2016г. до окончателното плащане, както и да заплати обезщетение за забавеното изпълнение в размер на 218.76 лева за периода от падежа на всяка фактура до 18.02.2016г.  и за присъждане на разноските по делото, като неоснователни и недоказани.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС гр.Разград.

 

                                                        Председател: /П/ Ал. Великова