Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 170

 

гр.Кубрат, 18.10.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд, в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Председател: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 165 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по обективно съединени искови претенции, които намират правно основание в разпоредбата на чл. 79 и чл.86 ЗЗД, предявени по реда на чл.124, ал.1, предл.първо ГПК. 

Ищецът „Енерго–про Продажби”АД  гр.Варна, бул.Вл. Варненчик № 258, Варна Таурс Г, вписано в АВ – ТР с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.П. и П.С.С. като членове на УС на дружеството чрез юрисконсулт Н.И., като твърди, че в изпълнение на договор за продажба на ел. енергия за обект с аб. № 0508808003, находящ се в с.Юпер, общ.Кубрат, обл.Разград, ул. Т. Каблешков8 сключен с И.В.И., ЕГН **********, б.ж. на с.Юпер, поч. на 14.04.2014г. в с.Червена вода, обл.Русе, кл. № 1800067622 е доставял ел. енергия в обекта на потребление, от която неплатена е тази по фактури:

0142753681/13.04.2011г.  с падеж 05.03.2011г. за сумата 1 172.19 лева;

№ 0143176860/29.04.2011г. с падеж 25.05.2011г. за сумата 23.12 лева;

№ 0147674892/31.01.2012г. с падеж 27.02.2012г. за сумата 4.72 лева;

№ 3300801661/08.10.2012г. с падеж 08.10.2012г. за сумата 19.00 лева,

моли съда да постанови решение, с което да  осъди ответника като наследник на И.В.И., б.ж. на с.Юпер, поч. на 14.04.2014г., да изпълни  договорното задължение на наследодателя към ищеца за плащане на цената на продадена му стока – ел. енергия, по посочените фактури в размер на 1 219.03 лева, както и да заплати обезщетение за забавеното плащане в размер на 614.77 лева за периода от падежа на всяка фактура до 11.03.2016г.Претендира и за присъждане на разноските по настоящото производство.

Ответникът В.И.И. чрез пълномощника си оспорва предявените искове, и моли съда да ги отхвърли като неоснователни и й присъди сторените разноски. Излага доводи, че 1/ е приела наследството останало от покойния й баща по опис; 2/ претендираното вземане е погасено по давност; 3/ през процесния период наследодателят й не е бил фактическия ползвател на имота в с.Юпер, ул. Т. Каблешков № 8; 4/ оспорва по основание и размер дължимостта на сумата 1 172.19 лева.  

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства, обсъдени по реда на чл.235, ал.2 и ал. 3 ГПК, във връзка с доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

По делото са представени и приети като доказателства извлечение от сметка на името на И.В.И., ЕГН ********** *** към ищцовото дружество към 11.03.2016 г. /л.6/, както и копия на фактурите – Дебитно известие /л.7/, издадено от ответника на 13.04.2011г., въз основа на констативен протокол от 06.04.2011г. /л.18-л.19/ и 3 бр. ф-ри от 29.04.2011г., 31.01.2012г. и  от 08.10.2012г., по които се претендира, че не е извършено плащане /л.8-л.10/, както и ОУДПЕЕ /л.14-20/.

         От съдържанието на Дебитно известие № 0142753681/13.04.2011 г., се установява, че същото е издадено на основание Констативен протокол № 014652/06.04.2011г., с който е установено неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа и служебно начислени за плащане 6 336 кВт/ч на стойност 551.11 лева, както и на допълнителни основания – зелена енергия, комбинирано производство, и т.н. допълнително суми, вкл. и ДДС, достигащи  до крайна сума за плащане 1 172.19 лева, с посочен срок за плащане – до 05.03.2011г., за обект № 0508808003 с адм. адрес с.Юпер, ул. Т. Каблешков8. 

         От ф-ра № 0143176860/29.04.2011г. се установява, че за периода от 20.03.2011г. до 19.04.2011г. е консумирана ел. енергия 125 кВт/ч на обща стойност с всички допълнителни плащания, вкл. и ДДС – на стойност 23.12 лева с краен срок за плащане – 25.05.2011г.

         От ф-ра № 0147674892/31.01.2012г. се установява, че за периода от 21.12.2011г. до 20.01.2012г. е консумирана ел. енергия 25 кВт/ч на обща стойност с всички допълнителни плащания, вкл. и ДДС – на стойност 4.72 лева и посочен срок за плащане – 27.02.2012г.

         Ф-ра № 3300801661/08.10.2012г. на стойност 19.00 лева е издадена на основание възстановяване на захранването на обект с аб. № 0508808003 с адм. адрес с.Юпер, ул.Т. Каблешков № 8.

        Видно от допълнително представеното Удостоверение за наследници № 5-213/19.04.2016 г. на Община гр.Русе, И.В.И., ЕГН **********  е б.ж. на с.Юпер, е починал на 14.04.2014 г. в с.Червена вода, обл.Русе, за чиято смърт е съставен Акт № 0007/15.04.2014г., и е оставил свой наследник по закон дъщиря си В.И.И., конституирана като ответник по делото. 

По инициатива на ищцовото дружество, с оглед заявеното в писмения отговор на ответника оспорване на фактите по исковата молба, с Определение № 211/15.08.2016г. по делото е назначена съдебноикономическа експертиза, със задача вещото лице – специалист, след като се запознае с материалите по делото и счетоводните записвания в ищцовото дружество, да даде заключение по въпросите, формулирани в исковата молба, както следва: 1/ Съществуват ли задължения за ел. енергия в тежест на И.В.И., ЕГН **********, б.ж. на с.Юпер, поч. на 14.04.2014г. в с.Червена вода, обл.Русе, изразяващи се в неплатени фактури за потребена ел. енергия, какъв е техния размер, с какъв падеж е съответната незаплатена фактура; 2/ Какъв е размера на мораторната лихва към 11.03.2016г. върху фактурите, за които е установено в т.1 от задачата, че са неплатени, считано от датата на падежа на всяка една от тях?

Впоследствие със своя молба вх. № 1810/25.08.2016г. ищецът е оттеглил доказателственото си искане за назначаване на съдебноикономическата експертиза, със задачи, изложени по – горе и не внася депозит за извършването й.

Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:

Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявени осъдителни искове за изпълнение на договорни задължения ищецът да докаже възникването на спорното свое право, съставляващо договорно задължение в тежест на наследодателя на ответника, по основание и размер, изискуемост, и преминаването му в наследство  на ответника, при условията на пълно и главно доказване, а ответникът, депозирал писмен отговор на исковата молба, следва да докаже фактите, съставляващи възражения срещу иска: такива, които изключват – липса на договор, или погасяват - погасителна давност на основание чл. 111, б.„в” ЗЗД както по отношение на претендираната главница, така и по отношение на претендираното обезщетение за забавено изпълнение.

         От представените доказателства от ищеца, приложени към исковата молба, съдът прави извод, че между ищцовото дружество и наследодателя на ответниците е бил налице валиден договор за предоставяне и ползване на услуги, по силата на който И.В.И., б.ж. на с.Юпер, поч. на 14.04.2014г. е имал задължение да заплаща тези услуги – ползваната, доставена от ищцовото дружество, електроенергия в негова собственост недвижим имот, посочен като обект с аб. № 0508808003 с адм. адрес с.Юпер, ул.Т. Каблешков № 8.

По делото се установи с годни доказателствени средства, а именно – приемане на наследството по опис, че конституирания като ответник наследник на И.В.И., б. ж. на с.Юпер, притежава правото на собственост по отношение на твърдяния електроснабден имот, съставляващ обект аб. № 0508808003 с адм. адрес с.Юпер, ул.Т. Каблешков № 8.

  От едностранните счетоводни записвания в дружеството - открита партида и клиентски номер на името на И.В.И., б. ж. на с.Червена вода,  се установява годно, че потребената в процесния обект енергия е била надлежно отчитана – ежемесечно, а сумата в размер на 1 172.19 лева е начислена служебно, поради констатирано неправомерно присъединяване на абоната към електропреносната мрежа, видно от приложения констативен протокол. Изложеното следва, че издадените фактури, предмет на настоящото производство отразяват реално стойността на потребената и съответно начислената съгласно ОУ ел. енергия, респ. наличие на неизпълнени от наследодателя задължения към ищцовото дружество.

Ответната страна обаче прави възражение за изтекла погасителна давност на вземането на ищеца, което се явява основателно по следните съображения: Съгласно чл.114, ал.1 от ЗЗД, давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Задълженията за плащане на цената на доставяната ел. енергия представляват задължения за периодично плащане по смисъла на чл.111, б.в, пр.3 от ЗЗД и се погасяват с изтичане на кратката тригодишна погасителна давност. В конкретния случай  същите са погасени по давност, тъй като за всяко от тях от претендирания по делото падеж –  05.03.2011г., 25.05.2011г., 27.02.2012г. и 08.10.2012г. до датата на завеждане на процесните искови претенции – 01.04.2016 г., са изминали  повече от 3 години, т.е. давността е изтекла съответно на 05.03.2014г., 25.05.2014г., 27.02.2015г. и 08.10.2015г.

Поради изложеното съдът приема предявените искови претенции за неоснователни и недоказани.

Ищцовото искане за присъждане на направените по делото разноски в тежест на ответниците е неоснователно, с оглед изхода на делото, съставляващ отхвърляне на предявените искови претенции.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК искането на ответника за присъждане на разноски е основателно и доказано и следва да бъде уважено като в тежест на ищеца се възложат сторените разноски в размер на 620.00 лева – платено адвокатско възнаграждение.

Воден от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш    И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ”АД  гр.Варна, бул.Вл. Варненчик № 258, Варна Таурс Г, вписано в АВ – ТР с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.П. и П.С.С. като членове на УС на дружеството чрез юрисконсулт Н.И. срещу В.И.И., ЕГН ********** *** искови претенции за осъждането й на основание на чл.79 и чл.86 ЗЗД, по реда на чл.124, ал.1, предл.първо ГПК, като наследник на И.В.И., б.ж. на с.Юпер, поч. на 14.04.2014г. в с.Червена вода, да изпълни договорното задължение на наследодателя към ищеца за плащане на цената на продадена стока – ел. енергия, по фактури: 0142753681/13.04.2011г.  с падеж 05.03.2011г. за сумата 1 172.19 лева; № 0143176860/29.04.2011г. с падеж 25.05.2011г. за сумата 23.12 лева; № 0147674892/31.01.2012г. с падеж 27.02.2012г. за сумата 4.72 лева и № 3300801661/08.10.2012г. с падеж 08.10.2012г. за сумата 19.00 лева, или общо 1 219.03 лева, ведно със законната лихва от 01.04.2016г. до окончателното плащане, както и да заплати обезщетение за забавеното изпълнение в размер на 614.77 лева за периода от падежа на всяка фактура до 11.03.2016г. и за присъждане на разноските по делото, като неоснователни и недоказани.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, „ЕНЕРГОПРО ПРОДАЖБИ”АД  гр.Варна, бул.Вл. Варненчик № 258, Варна Таурс Г, вписано в АВ – ТР с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.П. и П.С.С. като членове на УС на дружеството чрез юрисконсулт Н.И.  да заплати на В.И.И., ЕГН ********** ***  сумата 620.00 (шестстотин и двадесет лева, нула стот.) лева – направени разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС гр.Разград.

 

                                                        Председател: /П/ Ал. Великова