Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 165

 

Гр. Кубрат, 06.10.2016 год.

 

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на двадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                        Председател: Албена Великова

 

при секретаря В.Д. и с участието на ПРОКУРОР Анелия Неделчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 240 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе съобрази следното: 

Производството е по чл. 542 и сл. от ГПК.

Молителят М.Р.Я., ЕГН ********** ***, твърди, че с брат си А. и сестра му З. са деца на Р.И.А., роден на ***г. През 1997г. родителят му отишъл в РТурция – село Субашъ, община Алтънова, област Ялова като останал да живее при брат му А. до смъртта си на 01.07.2010г. Заявява, че баща му е бил с българско гражданство, поради което за установяване на смъртта му е било издадено само съобщение, но не е бил съставен акт за смъртта му. Твърди, че както той, така и неговите брат и сестра имат правен интерес от подаване на настоящата молба, тъй като без издаден акт за смърт е невъзможно да се снабдят с удостоверение за наследниците на общия им наследодател. Предвид изложеното моли съда да постанови решение, с което след като установи, че Р.И.А., роден на ***г. е починал на 01.07.2010г. в  село Субашъ, община Алтънова, област Ялова, РТурция и да задължи Община гр.Кубрат да състави акт за смърт на покойния му наследодател.

В съдебно заседание молителят чрез процесуалния си представител заявява, че поддържа молбата, така както е подадена и моли за уважаване на претенцията.

Представителят на Районна прокуратура гр. Кубрат заявява, че искането е основателно и доказано с оглед представените доказателства и моли за уважаването му.

Община гр.Кубрат, редовно призовани, не изпращат представител. Депозират писмено становище в срока по чл.131 от ГПК, с което заявяват, е молбата е допустима, а основателността й е предпоставена от наличието на съответен документ по чл.548 от ГПК, тъй като фактът, чието установяване се иска е настъпил в чужбина.   

След преценка на изложеното в молбата, изразените в съдебно заседание становища, както и събраните по делото писмени доказателства, съдът направи следните фактически и правни изводи:

От приложеното по делото Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки № 668/26.05.2016г., издадено от Кметство с.Мъдрево се установява, че молителят е син на Р.И.А., ЕГН **********.   

Не се спори, а от представеното по делото удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние, издадено от Община Кубрат, се установява, че за смъртта на Р.И.А. няма издаден акт.

От представения Смъртен акт Формуляр S1 № 457985 издаден от Здравната служба - Алтънова,  РТурция се установява, че Р.И.А., роден на *** год., с българско гражданство е починал на 01.07.2010г. в 01:30 часа в село Субашъ, община Ялова, област Алтънова.

Представя се Писмо № 24037792-113.99-Е.1242/22.08.2016г год. издадено от Общинска дирекция „Население” при Каймаканство Алтънова, РТурция, от чието съдържание е видно, че не е възможно издаването на международно удостоверение за смърт на лицето Р.И.А., тъй като след  настъпване на смъртта му издаденото съобщение за смърт не е подадено в Общинска дирекция „Население”.

В унисон с представените писмени доказателства, събраните гласни такива, а именно – показания на св.Ю.И. се установява, че бащата на молителя заминал на гости на синовете си в РТурция, но останал да живее там до смъртта си на 01.07.2010г. Свидетелят заявява, че бащата на молителя не е приемал турско гражданство, както и не е бил регистриран като живущ в съответното населено място, поради което впоследствие неговите наследници не успяли да се снабдят с акт за смъртта му.

Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът прави следвите правни изводи:

При тези данни по делото, съдът намира, че искането следва да бъде уважено.

Разпоредбата на чл. 542 от ГПК урежда възможност, когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, какъвто е и актът за гражданско състояние, и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето, което черпи права от този факт, може да иска с молба до районния съд установяване на факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответният документ. Когато фактите по чл.542 от ГПК са настъпили в чужбина, тяхното установяване може да се иска по реда на глава 50-та от ГПК само ако бъде доказано, че молителят не може да се снабди с необходимия му документ или със заместващото го удостоверяване от органите на държавата, на чиято територия е настъпил фактът. Доказването на тази пречка става с документи, издадени от компетентните органи на чуждата държава, или с удостоверение на Министерството на външните работи, че органите на чуждата държава са отказали да разгледат молбата на заинтересованото лице или че няма възможност да се отправи такова искане.

В настоящото съдебно производство се цели установяването на факт от правно значение – смъртта на бащата на молителя. Цитираното по-горе удостоверение, издадено от Кметство с.Мъдрево, че за смъртта на Р.И.А. няма съставен акт за смърт, представлява годно доказателство относно обстоятелството, че в действителност молителят не може да се снабди с такъв документ, какъвто следва да има за всяко лице след смъртта му. Категорично с представеното Писмо  № 24037792-113.99-Е.1242/22.08.2016г год. издадено от Общинска дирекция „Население” при Каймаканство Алтънова, РТурция, се установява и наличието на предпоставката на чл.548 от ГПК, яа именно – чуждата държава не може да издаде искания акт за смърт, поради това, че съобщението за смъртта на Р.И.А. не е подадено в съответната общинска дирекция. 

Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗГР, при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред. В случая се касае за невъзможността да се състави акт за смърт, а оттам впоследствие и да се издаде удостоверение за наследници на Р.И.А., поради което са налице предпоставките на чл.38, ал.4 от ЗГР, във вр. с чл.548 във вр. чл. 542 от ГПК. Молбата е предявена от заинтересувано да иска установяване на факта лице, което е свързано като последица и с постановяването на съдебно решение, с което да бъде разпоредено съставянето на  липсващия акт за смърт.

Във връзка с обстоятелството, че молителят е син на покойния се ангажират писмени доказателства - налице са отразени такива данни в приложеното удостоверение за родствени връзки и издаденото удостоверение за наследници на наследодателя И.И.Я., б. ж. на с.Мъдрево – дядо на молителя.   

С оглед изложеното, съдът намери, че следва да се признае за установено по отношение на Община гр.Кубрат, че Р.И.А., ЕГН ********** е починал на 01.07.2010г. в  село Субашъ, община Алтънова, област Ялова, Република Турция и следва да се разпореди на същата община да състави акт за смърт с посочените данни.

Съдът, на основание чл.546 от ГПК,

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община – гр.Кубрат, че Р.И.А., ЕГН ********** е починал на 01.07.2010г. в  село Субашъ, община Алтънова, област Ялова, Република Турция.

РАЗПОРЕЖДА на Община – гр.Кубрат да състави Акт за смърт на Р.И.А., ЕГН **********, че е починал на 01.07.2010г. в село Субашъ, община Алтънова, област Ялова, Република Турция, както и да впише последния в регистрите за гражданското състояние.

Препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на Община гр.Кубрат, за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.546, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване по общия ред – в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                    Председател: /П/ Ал. Великова