Р Е Ш Е Н И Е

 

  172

 

гр. Кубрат, 19.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на деветнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                    

при участие  на секретаря  П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 256 по описа за 2016 година, докладвано от съдия  Председателя, съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.В.В., ЕГН **********,*** , срещу М.Г.В., ЕГН **********,***,  искове по чл.49, ал.1 СК - за прекратявате на сключения между тях с Акт № 0029/ 11.11.1982 г. на Община – гр. Завет граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, с развод, без произнасяне относно вината, във вр. с чл. 59, ал.2 СК - за възлагане на нея упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака непълнолетно дете – А.М. В., род. на *** год. в гр. София, ЕГН **********,  като неоснователни и недоказани.

Оставя без разглеждане исковите претенции за присъждане  издръжка на родено от брака дете и за определяне на мерки за поддържане на лични отношения между М.Г.В., ЕГН **********,***, и детето - А.М. В., род. на *** год. в гр. София, ЕГН **********, като недопустими, тъй като са разрешени с влязло  в сила Решение № 270 от 03.11.2008г. по гр.дело № 587  по описа  за  2008г. на РС-Разград, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните,  с връчване на препис, пред ОС – гр.Разград.

В частта, относно прекратяване производството по предявените искове за присъждане на издръжка и определяне режим на лични отношения, определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от съобщаването на страните  с връчване на препис,  с частна жалба през ОС – гр.Разград.

 

 

                              Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева

 

МОТИВИ по Решение № 172/ 19.10.2016 год. по гр.дело № 256/ 2016 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

        Предявени са искови претенции с правно основание чл.49, ал.1, във вр. с чл. 59, ал.2 и чл.143, ал.2  СК.

        Ищцата, като твърди, че са налице факти – влошени брачни отношения, които са причинили разстройство на гражданския брак между нея и ответника;  поради конфликти между тях, съпрузите са фактически разделени от 1998 г., когато ответника се установил да живее и работи в Испания, а ищцата до 2008 г. продължила да живее и работи в страната, ангажирана с отглеждането и издръжката на родените от брака преди фактическата раздяла на съпрузите три техни деца – В., род. на *** г., Г., род. на *** г. и М., род. на *** г., навършили пълнолетие към момента на подаване на исковата молба; родено от ищцата по време на брака непълнолетно дете – А., род. на *** год. в гр. София, ЕГН **********, живеещо с нея, по отношение на което с вл.в зак.сила на 25.11.2008 г. Решение № 270/ 03.11.2008 г., постановено по гр. дело № 587/ 2008 г. по описа на РС – гр. Разград бащата – М.Г.В., ЕГН **********, е лишен от родителски права; от 2008 г., заедно с непълнолетното дете А., трайно се е установила да живее и работи в Гърция, поради което подава настоящата и моли съда да постанови решение, с което да прекрати гражданския брак между нея и ответника, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, с развод, без да се произнася относно вината на брачните партньори; моли съда служебно да определи местоживеене на непълнолетното им дете при майката и възложи на нея упражняването на родителските права по отношение на него, като счита, че бащата следва да продължи да се ползва от определения му с Решение № 270/ 03.11.2008 г., постановено по гр. дело № 587/ 2008 г. по описа на РС – гр. Разград режим за поддържане на лични отношения с детето с право да вижда всяка първа неделя от месеца от 09.00 до 18.00 часа, както и две седмици през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката; претендира съдът да определи адекватна за нуждите на непълнолетното дете издръжка в тежест на бащата.

        Ответникът, на който е връчено съобщение, не е дал писмен отговор в срока за това. Редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не ангажира становище по предявените искове, както и доказателства за установяване на правнорелевантите за спора факти и обстоятелства. 

        Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните по делото действително са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двамата, на 11.11.1982 г. с Акт № 29 от с.дата на Община – гр. Завет, видно от приложеното към исковата молба удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на цитирания акт. Между страните не се спори, че от брака си имат родени четири деца, три от които навършили пълнолетие, а четвъртото – А., род. на *** г. в гр. София, е непълнолетно. Видно от приложеното към исковата молба Решение № 270/ 03.11.2008 г., постановено по гр. дело № 587/ 2008 г. по описа на РС – гр. Разград, М.Г.В. е лишен от родителски права по отношение на детето А.; определен му е режим за поддържане на лични отношения с нея с право да я вижда всяка първа неделя от месеца от 09.00 до 18.00 часа, както и две седмици през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката; осъден е да заплаща за издръжката й ежемесечно по 30.00 лева, считано от 10.07.2008 г., ведно с законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на предпоставки нейното изменение или прекратяване. От приложеното към молба вх. № 1382/ 28.06.2016 г. Удостоверение за издаване на данъчен номер, издадено от Р Гърция, ТТД – Амалиада, отдел регистър, на 10.12.2009 г., се установява, че на ищцата  е издаден данъчно-осигурителен номер 150267130, в качеството й на данъчен субект в Р Гърция, с регистрирано местоживеене в гр. Хавари, данъчна дирекция Амалиада, Р Гърция.

          По делото не са събрани годни -  гласни и/или писмени доказателства, установяващи фактическите твърдения на ищцата от исковата молба – влошени брачни отношения, поради конфликти между тях, съпрузите са фактически разделени от 1998 г., когато ответника се установил да живее и работи в Испания, а ищцата до 2008 г. продължила да живее и работи в страната, ангажирана с отглеждането и издръжката на родените от брака преди фактическата раздяла на съпрузите три техни деца – В., род. на *** г., Г., род. на *** г. и М., род. на *** г., навършили пълнолетие към момента на подаване на исковата молба; родено от ищцата по време на брака непълнолетно дете – А., род. на *** год. в гр. София, ЕГН **********, живеещо с нея, които да са причинили разстройство на гражданския брак между нея и ответника.

          При липсата на годни доказателства за установяване на твърдяните от ищцата с исковата молба факти, съдът не може да направи претендирания от ищцата извод за дълбоко и непоправимо разстройство на брачната й връзка с ответника, необходим за прекратяването й с развод, както и за предоставяне на родителски права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете на майката – служебно или по искане на ищцата. Видно от изискания служебно от съда Социален доклад, изх. № 1702-11-00-0167/ 03.08.2016 г. на Д „СП” – гр. Кубрат, Отдел „Закрила на детето” – гр. Кубрат, на посочения от ищцата адрес от години не живее никой от семейство Василеви; ищцата и ответника не са осъществили разпоредения им контакт със служители от дирекцията, поради което те не могат да извършат анкетиране и да ангажират становище за родителски капацитет, жилищни условия, нужди и интерес на детето.   

        Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Предявения иск за развод е неоснователен и недоказан, поради което следва да бъде отхвърлен. Не се установи по делото, че сключеният между страните граждански брак е дълбоко и непоправимо разстроен, чрез установяване на факти и обстоятелства, изнесени с исковата молба – продължителна фактическа раздяла, липса на съвместност в усилията за осигуряване благосъстоянието на семейството, вкл. и на родените от брачното съжителство деца. 

          В следствие на отхвърляне на бракоразводния иск на отхвърляне подлежи и исковата претенция на ищцата на нея изрично да бъде възложено упражняването на родителските права по отношение на останалото едно непълнолетно дете – А., род. *** г. В изпълнение на приложеното към исковата молба влязло в сила Решение № 270/ 03.11.2008 г., постановено по гр. дело № 587/ 2008 г. по описа на РС – гр. Разград, с което М.Г.В. е лишен от родителски права по отношение на детето А., то ищцата е единствения родител, който следва ефективно да упражнява същите.

          Недопустимо се претендира определянето на издръжка в полза на непълнолетното дете и в тежест на ответника, както и определяне на режим за поддържане на лични отношения между бащата и това дете, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 299 ГПК, спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван, освен в случаите, когато законът разпорежда друго; и повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда. Ако са налице основания за изменение – в смисъл на претендирано увеличение, на разположение на непълнолетното дете е искова претенция, предявена на основание чл. 150 СК. Поради това в тази част производството по делото следва да бъде прекратено.

          Воден от изложеното, съдът постанови своя акт.

               

    

Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева