Р Е Ш Е Н И Е

 

  163

 

гр. Кубрат, 05.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 294 по описа за 2016 година, докладвано от съдия Председателя, на основание чл.239, във вр. чл.238 от ГПК

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

         ОСЪЖДА  БУЛТЕКС-2005 ЕООД, ЕИК 116560158, със седалище и адрес на управление: гр.Кубрат, общ.Кубрат, обл. Разград, ул. Цар Освободител №50,  представлявано от П.Г.Н. — Управител, да заплати на  „Денев Лес” ЕООД, ЕИК 200207937, със седалище и адрес на управление в гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски” № 5, вх. 1, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Адриан Маринов Денев, действащ чрез пълномощник адв. В. Й., АК – гр. Русе,   сумата 5 760.00 лева /пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ лева – главница, остатък  по Данъчна фактура № 670/ 30.04.2014 год. за сумата 52 560.00 лева, с вкл. ДДС, ведно с обезщетение за  забавено изпълнение  в размера на 741.84 лева /седемстотин четиридесет и един лева и осемдесети  четири ст./, за времето от датата на издаване на фактурата до 28.06.2016г., както и законна лихва върху главницата считано от датата на завеждането на исковата молба – 28.06.2016г., до окончателното изпълнение.

ОСЪЖДА   БУЛТЕКС-2005 ЕООД, ЕИК 116560158, със седалище и адрес на управление: гр.Кубрат, общ.Кубрат, обл. Разград, ул. Цар Освободител №50,  представлявано от П.Г.Н. — Управител да заплати на  Денев Лес”  ЕООД, ЕИК 200207937, със седалище и адрес на управление в гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски” № 5, вх. 1, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Адриан Маринов Денев, действащо чрез пълномощник адв. В. Й., АК – гр. Русе, на основание чл.78, ал.1  ГПК, сумите 283.40 /двеста осемдесет и три лева и четиридесет ст./лева – платена държавна такса  за банков превод  и  700.00 /седемстотин/ лева – адвокатско възнаграждение, както и  10.00 /десет/ лева – платена д.т.  за  издаване на  2 бр. съдебни удостоверения.

Решението не подлежи на обжалване.

УКАЗВА на ответника възможността, съгласно чл.240 от ГПК, в едномесечен срок от получаване на решението с препис,  да иска отмяната му от ОС – Разград.

 

                              РАЙОНЕН СЪДЯ: /П/ Д. П. – Енева