Р Е Ш Е Н И Е

 

  171

 

гр. Кубрат, 19.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на  деветнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                          Председател: Диана П.-Енева

                                                    

при участие  на  секретаря  П.П. и в присъствие на прокурора ……………..,  като разгледа гр. дело № 299 по описа за 2016 година, докладвано от съдия  Председателя,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ДОПУСКА до съдебна  делба между Ф.Х.С., ЕГН **********,***,   Р.М.И., ЕГН **********,***,   Ф.М.А., ЕГН **********,***,  и Р.М.Х., ЕГН **********,***,   следния недвижим имот:

           УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, с площ съгласно  скица №64/2015г. на  Община Кубрат,  от 945 кв.м /деветстотин четиридесет и пет квадратни метра/,  находящо се в село Сеслав, община Кубрат, област Разград, на ул. Чавдар Войвода №34, съставляващ съгласно ПУП на селото одобрен със заповед № 602/1992г. - УПИ XVIII – 225 /римско осемнадесет, арабско двеста двадесет и пет/ от квартал 19/деветнадесет/, при граници: улица, УПИ XVII- 224, УПИ I - 209, заедно построените в същия имот ЖИЛИЩНА СГРАДА с декларирана застроена площ от 76 кв.м., ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с декларирана застроена площ от 53кв.м,  ведно с всички подобрения и приращения в имота, останал в наследство от  М. Х.С., б. ж. на с.Севар, поч. на 14.12.2005г.,

       при права, както следва:  5/8  идеални части за Ф.Х.С. и по 1/8 идеална част за Р.М.И.,  Ф.М.А. и Р.М.Х..

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС - гр.Разград.

 

                                           Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева

 

           МОТИВИ към Решение № 171/ 20.10.2016 год. по гр. дело № 299/ 2016 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК – съдебна делба на наследствен  недвижим имот  във фазата по допускането  й.

            Ищците – Ф.Х.С., ЕГН ********** ***, и Р.М.И., ЕГН ********** ***, и дв. чрез адв. С. Вели, като твърдят, че са съсобственици с ответниците,  първата по покупко – продажба и наследство, а останалите като наследници на общия им наследодател: М. Х.С., б.ж. на с. Сеслав, поч. на 14.12.2005 г. в с.с., на описания подробно в исковата молба недвижим имот, молят съда да допусне и извърши между тях съдебна делба на описания подробно в обстоятелствената част и петитума на исковата молба недвижим имот – дворно място, ведно с построените в него Жилищна сграда и второстепенна постройка, находящ се в с. Сеслав, ул. „Чавдар Войвода”  № 34, при права: 5/ 8 ид.части за Ф.Х.С., и по 1/ 8 ид.част за всяка от останалите.

            Ответницата Ф.М.А., ЕГН ********** с адрес ***, жк „Ботунец” – 2, № 10, вх. В, ет.2, ап.46, на която е връчено редовно съобщение, ведно с преписи от исковата молба и приложенията, не е дала писмен отговор в срок и не е направила доказателствени искания. Редовно призована за о.с.з по делото, не се явява и не изпраща представител.

   Ответницата Р.М.Х., ЕГН ********** с адрес ***, на която е връчено редовно съобщение, ведно с преписи от исковата молба и приложенията, изпраща писмен отговор в срок, чрез адв. Б. Н., АК – гр. Разград. Заявява становище за допустимост и основателност на исковата претенция, което поддържа с депозирано преди о.с.з. писмено становище  вх. № 2160/ 18.10.2016 г. 

  По отправеното с писмен отговор от Р. Х. предложение за спогодба по силата на която в нейн дял и изключителна собственост да се постави делбения имот, а тя да заплати на останалите подходящо уравнение за дяловете им от същия, страните не са ангажирали становище.

         Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са съответно преживяла съпруга и дъщери на починалия, както е посочено в исковата молба М. Х.С., б.ж. на с. Сеслав, поч. на 14.12.2005 г. в с.с.,  за което в Кметство – с. Сеслав, Община – Кубрат, е съставен  Акт за смърт № 9/ 14.12.2005 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 115/ 08.08.2016 год. на Община – Кубрат, Кметство – с. Сеслав. Към момента на смъртта си М. Х.С. е оставил съпруга – ищцата Ф.Х.С., и три деца – ищцата Р.М.И. и ответниците Ф.М.А. и Р.М.Х..

         Между страните не се спори, че ищцата Ф.Х.С. и наследодателя са били съпрузи, сключили граждански брак, който е прекратен със смъртта на мъжа на 14.12.2005 г..

         От събраните по делото писмени доказателства -  НА за покупко-продажба № 70, т. І, н.д. № 155/ 1967 г. на нотариус при РС – гр. Кубрат, надлежно вписан в СВ при същия; Скица № 64/ 23.02.2015 г. , заверена за актуалност на 11.07.2016 г., изд. от Община – гр. Кубрат, Отдел „ТСУ”; Удостоверение за идентичност на имот № 233/ 13.07.2016 г. на цитираната община; Удостоверение за данъчна оценка № 6703001743/ 14.07.2016 г. на ДС при цитираната община, се установява по несъмнен начин изложеното от ищцата в исковата молба относно правото на собственост, придобито от нея и съпругът й – общ наследодател, на 18.05.1967 г.  по отношение на процесния недвижим имот, купен  като празно дворно място, в което през 70-те години на миналия век построили по одобрен архитектурен проект – заверено копие от страниците на който са приложени към исковата молба, масивна жилищна сграда с декларирана застроена площ от 76 кв.м., а по – късно и второстепенна постройка с декларирана застроена площ от 53кв.м.; видно от цитираната скица имота е записан по разписен лист към ПУП на с. Сеслав, одобрен през 1992 год. като собствен на М. Х.С., и са заснети жилищна сграда и допълващо я застрояване – второстепенни постройки; че правата на собственост са данъчно декларирани пред Община – гр. Кубрат като обекти, както се твърди да съществуват – терен и сгради, оценени на 4 056.60 лева, и наследствени между страните.

           Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Искът за допускане на съдебна делба е основателен и доказан.

           Към момента на откриване на наследството на наследодателя М. Х.С., б.ж. на с. Сеслав - 14.12.2005 г. в с.с., описания в постъпилата на 30.06.2016 год. искова молба ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място, ведно с застроените в него жилищна сграда, второстепенни постройки и подобрения, находящ се в строителните граници на село Сеслав, община Кубрат, област Разградска, на улица „Чавдар войвода” № 4, се е намирал като обособен и самостоятелен обект на собственост в патримониума   на наследодателя.

           Правото да получат наследствената 1/ 2 ид. част от имота, придобит по договор за покупко – продажба от 18.05.1967 г., сключен с нотариален акт, относно терена, и по приращение, относно Жилищна сграда и допълващото застрояване, в СИО с преживялата го негова съпруга Ф.Х.С., се признава на призованите към наследяване в този отминал момент - 14.12.2005 г.,  негови низходящи – дъщерите му Р.М.И.,  Ф.М.А. и Р.М.Х., и на преживялата го съпруга - Ф.Х.С.. Децата на наследодателя – негови наследници по закон от първи ред, са го наследили в равни части помежду си, съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 ЗН, а съпругата е наследила част, равна на частта на всяко дете, съгласно чл.9 ЗН, т.е. по силата на наследственото правоприемство Р.М.И.,  Ф.М.А. и Р.М.Х., и Ф.Х.С. са  придобили по 1/ 8 ид. част от правото на собственост върху процесния недвижим имот, а разликата от 4/ 8 ид. част – съставляваща половината – чл.27 СК /отм./, е останала в собственост на преживялата съпруга Ф.Х.С., с оглед прекратяването на имуществената общност и брака със смъртта на съпруга й.

           Воден от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

 

                                                                 Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева