Р Е Ш Е Н И Е

 

  162

 

гр. Кубрат, 05.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на пети октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело №344 по описа за 2016 година, докладвано от съдия Председателя, на основание чл.49, ал.1 от СК, по реда на чл.235 ГПК, съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между О.А.Ч., ЕГН **********,  с постоянен адрес ***  и А.С.Ч., ЕГН **********,***   и настоящ адрес:***,  с Акт №№ 14/11.05.1980 г.  на  Кметство с. Мъдрево, Община Кубрат, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, без да се произнася относно вината за това състояние на  брачната връзка.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в с.Мъдрево, общ. Кубрат, ул. „**” № 62  на О.А.Ч., ЕГН **********.

ОСЪЖДА А.С.Ч., ЕГН **********,***   и настоящ адрес:***,  да заплати по сметка на РС -гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на   25.00 /двадесет и пет/ лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи, пред ОС – гр. Разград.

 

                              Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева

 

 

    

МОТИВИ по Решение № 162 / 05.10.2016 год. по гр.дело № 344/ 2016 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

Предявен е иск с правно основание чл.49 СК.

Ищецът О.А.Ч., ЕГН ********** ***, като твърди, че са налице факти – различно разбиране за брачни отношения и семейство; липса на сърдечност в общуването и настъпило отчуждение между съпрузите, които са и фактически разделени, които са причинили дълбоко и непоправимо разстройство на гражданския брак между него и ответницата А. С.Ч., ЕГН ********** от с.с. и адрес, в момента с местоживеене ***, моли съда да го прекрати с развод, без да се произнася относно вината на брачните партньори, на основание чл.49 СК.

Ответницата А. С.Ч., ЕГН **********,***   и настоящ адрес:***,  редовно уведомена, не изпраща писмен отговор. Редовно призована не се явява и не изразява становище по предявения иск за развод.

 Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двамата, на 11.05.1980 г. с.Мъдрево, общ.Кубрат, за който Кметство с. Мъдрево е съставило Акт №14/11.05.1980 г., видно от приложеното към исковата молба удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на цитирания.

 От събраните по делото гласни доказателства, не оспорени от ответницата, се установи по несъмнен начин, че проблеми в семейството има от години, като през последните няколко  месеца съпрузите са се и разделили. От момента на фактическата им раздяла съпрузите не са правили опити за помирение и за възстановяване на брачното съжителство, от което имат родени две деца - пълнолетни. Всеки заживял отделно със свой кръг от близки. 

  Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Предявения иск е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен. Бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен.  Брачната връзка е лишена от съдържание – през последните няколко месеца съпрузите не живеят съвместно в едно домакинство, не полагат и не желаят да полагат грижи и усилия един за друг и за семейната общност, и  в този й вид, следва да  бъде прекратена.

   Страните не претендират произнасяне по въпроса за вината за това състояние на брачните отношения, поради което съдът не дължи установяване и произнасяне.

Семейното жилище находящо се в с.Мъдрево, общ. Кубрат, ул. „**” № 62, следва  да бъде  предоставено за ползване от ищеца  О.А.Ч., ЕГН **********, тъй като същото е придобито  от него с Нотариален акт за дарение № 185, том I, дело № 229 от 07.03.2006 г. на Служба по вписванията – Кубрат. Искане от страна на съпругата за ползване на същото семейно жилище не е заявявано.

На основание чл.329 ГПК разноските по делото следва да останат така, както са направени от страните.  Окончателната държавна такса, съдът определя в размер на 50.00 лева, от които ищцата е внесла 25.00 лева, поради което ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат разликата от 25.00 лева.

    Водим от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева