Р Е Ш Е Н И Е

 

  164

 

гр. Кубрат, 05.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П. - ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря П.П. и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 409 по описа за 2016 година, докладвано от съдия Председателя,  на основание чл.127 от СК,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

УТВЪРЖДАВА постигнато между К.И.В., ЕГН: ********** ***, и С.К.Х., ЕГН: **********,***,  споразумение, относно упражняване на представителна власт по отношение на малолетното  им дете К.К. В., род. на *** год. в гр. Разград, с ЕГН **********, по силата на което:

1.      Детето К.К. В. остава да живее в домът на баща си К.И.В. ***.

2.       Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете К.К. В., роден на *** год., се предоставя на бащата К.И.В..

3.       На майката, С.К.Х. се определя режим на лични отношения с детето, изразяващ се в правото да прекарва заедно с него всяко удобно за майката и детето време, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време, след предварителна уговорка с бащата. Майката има право да пътува с детето в страната и чужбина, след изричното съгласие на бащата.

4.       Майката, С.К.Х., се задължава да заплаща на малолетното си дете К.К. В., чрез неговия баща и законен представител К.И.В. - ежемесечна издръжка в размер на 95.00 /деветдесет и пет/ лева, платима към първо число на текущия месец, и дължима считано от влизането в сила на решението по настоящото дело, до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

      Разноските по настоящото дело остават за сметка на този, който ги е направил, а присъдената от съда държавна такса се поема по равно между страните.

ОСЪЖДА С.К.Х., ЕГН: ********** и К.И.В., ЕГН: ********** *** да заплатят по сметка на РС – Кубрат сумата от 68.40 /шестдесет и осем лева и четиридесет ст./ лева – д.т. по споразумяната издръжка

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                   Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева

 

 

 

 

МОТИВИ по Решение № 164 / 05.10.2016 год. по гр.дело № 409/ 2016 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

Производството е по реда на ч. 127, ал. 1 СК.

Производството по делото е образувано по повод постъпила молба от К.И.В., ЕГН ********** ***, и С.К.Х., ЕГН **********,***.  

В молбата си молителите твърдят, че са родители на малолетното дете К.К. В., род. на *** год. в гр. Разград, с ЕГН **********. Ангажират доказателства. Молителите представят писмено споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права и личните отношения между другия родител и детето. Искат от съда, на основание чл. 127, ал.1 СК, да утвърди постигнатото между страните споразумение.

В съдебно заседание, лично и чрез процесуалния си представител, поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл.127 СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното: Предявена е молба с правно основание чл.127, ал.1 СК. От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0239/22.05.2013г. на Община Разград, е видно, че непълнолетния К.К. В., е роден  на *** год. в гр. Разград,  с родители майка – С.К.Х., ЕГН **********  и баща – К.И.В., ЕГН **********. По делото е безспорно, че страните – родители на детето не са съпрузи. Потвърждава се факта, от представеното Удостоверение за постоянен адрес изх.№1582 от 19.09.2016г. на Община Кубрат, че детето К.К. В. ***.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на роденото от съвместното им съжителство дете, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал.1 СК.

В съдебно заседание поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на детето са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено, в съгласие с изразеното от Д „СП”, Отдел „Закрила на детето”  становище.

С подписаното споразумение страните уговарят, съдебните разноски да останат  в тежест на страните така, както са ги направили, а присъдената от съда държавна  такса се поема поравно между страните, поради което, на основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителите дължат държавна такса в размер на 68.40 лева върху присъдената издръжка на детето.

На основание чл. 127, ал.1, изр.трето СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК, съдът постанови своето решение.

                                   Районен съдия: /П/ Д. П. - Енева