Р Е Ш Е Н И Е

 

 № 174

Гр.Кубрат, 26.10.2016г.

 

В     ИМЕТО      НА       НАРОДА

 

Кубратският  районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                                Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 479 по описа на КРС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 29 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) във вр. с чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Постъпило е искане от Гергана Ганчева – и. д. Директор на ТД гр.Варна към КОНПИ гр. София за постановяване от съда на решение за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, от две банки, регистрирани на територията на Република България, относно Р.Ю.И. и свързаните с него лица във връзка с извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни да е придобито от престъпна дейност от Айлин Бедри Яшар. Искането е за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ.

Съдът, след като разгледа искането на Директора на ТД  гр. Варна към КОНПИ гр. София, приема за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че с Протокол от 07.03.2016 г. на Директор на ТД  гр. Варна към КОНПИ гр.София, на основание уведомление от Окръжна прокуратура гр.Разград, че срещу лицето Р.Ю.И., ЕГН**********, привлечен като обвиняемо лице по Досъдебно производство № 283/2015г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат е внесен в РС гр.Кубрат обвинителен акт за извършено престъпление по чл.255, ал.1, пр.1 и пр.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК включено в чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ, е образувана проверка по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето Р.Ю.И., ЕГН ********** с пост. адрес ***.

Престъплението попада в обхвата по чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Искането е подадено от  Директор на ТД на КОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от ЗОПДНПИ във вр. чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ да иска разкриване на банкова тайна.

В хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл. 28 от ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и юридически лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информация по смисъла на ЗКИ за кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед установяване както на имуществото и неговото преобразуване(чл. 28, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, трансфери и др.(чл. 28, ал.1, т.5 във вр. §1, т.5 ДР на ЗОПДНПИ), както и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката (чл. 28, ал.1, т.12 от ЗОПДНПИ).

Установено е образувано досъдебно производство, по което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките в посочената банка, регистрирана със седалища на територията на Република България, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 от ЗКИ за Р.Ю.И., ЕГН **********(съгласно чл. 65 от ЗОПДИППД), и за свързаните с него лица, доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против проверяваните лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката. Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна.

Съобразно легалната дефиниция за банкова тайна, съдържаща се в чл. 62, ал.2 от ЗКИ, решението следва да обхваща информация за банковите сметки: номера, вида, валутата, датата на откриване, основанието за откриване, подразделението на банката, в което са открити, и датата на закриване на банковите сметки; информация за движението на средствата по сметките по дати и информация за наличностите по сметките (предоставена чрез салда по дати), както и данни – информацията, съдържаща се в Централния регистър към БНБ.    

Водим от горното и на основание чл. 29 от ЗОПДИППД във вр. чл. 62, ал.6, т.4 от ЗКИ, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ: информация за номера, вида, валутата, датата на откриване, основанието за откриване, подразделението на банката, в което са открити, и датата на закриване на банковите сметки; информация за движението на средствата по сметките по дати и наличностите по сметките (предоставена чрез салда по дати), необходими за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ срещу Р.Ю.И., ЕГН ********** с пост. адрес ***, както следва:

 

1.      Депозитна сметка № BG 17 CECB 9790 20А6 3493 00 в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Р.Ю.И., открита на 30.04.2009г., закрита на 07.05.2009г., за периода от датата на откриване до датата на закриване.

2.      Депозитна сметка в евро № BG 31 CECB 9790 24А6 3493 00 в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Р.Ю.И., открита на 30.04.2009г., закрита на 25.05.2009г., за периода от датата на откриване до датата на закриване.

3.      Разплащателна сметка № BG 79 CECB 9790 10А6 3493 00 в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Р.Ю.И., открита на 15.04.2015г.,  за периода от датата на откриване до  07.03.2016г.;

4.      Спестовна сметка № BG 86 CECB 9790 4030 8574 00 в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Силвия Иванова Антонова, открита на 28.04.2010г., за периода от датата на откриване до 07.03.2016г.;

5.      Разплащателна сметка BG 27 CECB 9790 1030 8574 00 в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Силвия Иванова Антонова, открита на 10.03.2004г., закрита на 03.06.2011г., за периода от 07.03.2006г. до 07.03.2016г.;

6.      Разплащателна сметка № BG 24 PRCB 9230 1011 8730 19 в „ПроКредит Банк” АД, с титуляр Р.Ю.И., открита на 12.06.2006г., закрита на 05.03.2009г., за периода от датата на откриване до датата на закриване.

Препис от настоящото решение да се връчи на Директора на ТД  гр. Варна към КОНПИ гр. София.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                Председател:/П/