О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 270

 

Гр. Кубрат, 05.10.2016 г.

 

 

         Кубратският районен съд,  в закрито заседание на пети октомври, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                      Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 401/ 2016 г. по описа на РС – Кубрат, за да се произнесе съобрази следното:

 

        Производството е образувано по постъпило искане от Окръжния съд в Гент, Белгия - за връчване на съдебни книжа на Д.М.М. с пост./наст. адрес в Р България, област Разград, община Кубрат, село Медовене, ул. „Софроний Врачански” № 19, по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1393/2007 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 ноември 2007 г., относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела /"връчване на документи"/ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета във връзка с чл. 611, ал.3 от ГПК.

         С Разпореждане от 01.09.2016 г. е постановено извършване от длъжното лице по призоваването към Кметство – село Медовене извършване на необходимото процесуално действие - връчване на изпратените книжа на посочения адресат - Д.М.М. с пост./наст. адрес в Р България, област Разград, община Кубрат, село Медовене, ул. „Софроний Врачански” № 19, но видно от изпратеното му съобщение, върнато в цялост с надлежни отбелязвания, той не е намерен на посочения адрес. Видно от направената справка от НБД "Население" е, че постоянния адрес на посоченото лице е в с. Медовене. В т.5 от Приложение № I за връчване предаващия по см. на чл. 2, ал.1 от Регламента орган не е посочен различен начин на връчване от този, установен в съответствие със закона на държавата - членка адресат. Ето защо и по арг. на  чл. 611, ал.4 от ГПК, с Разпореждане № 1247 от 10.09.2016 г.  връчването е постановено да се извърши по реда за връчване на съдебни книжа, установен в глава VI, Раздел I, чл. 37 и сл. от ГПК,  вр. с чл. 105 от ГПК, а именно от служител на съда по връчването /чл. 42, ал.1 от ГПК/ и на постоянния адрес, според справката от НБД "Население", по арг. на чл. 611, ал.3 от ГПК.

Тъй като документите за връчване не са на българския език - официалния език на получаващия орган, то на основание чл. 8 от Регламента е изготвен за връчване на адресата и формуляр - образец II, с което му се укаже, че може да откаже получаването на документа, ако той е на език, който не разбира, като в случай на отказ на това основание на адресата да получи книжата в съответствие с § 1 на чл. 8 от Регламента незабавно да се уведоми предаващия орган чрез изпращане на удостоверение, предвидено в чл. 10 и се върнат документите на предаващия орган.

На известния постоянен адрес по справката НБД е постановено залепване на уведомление по чл. 47, ал.1 от ГПК и в двуседмичния срок, считано от това залепване на 19.09.2016 г., изтекъл на 03.10.2016 г., не се е явил в Деловодството на РС – гр. Кубрат адресата или негов представител за получаване на съдебните книжа.

С оглед неявяването на адресата или на негов пълномощник в срока и условията на съобщението в деловодството на РС – гр. Кубрат, за получаване на съдебните книжа, адресирани до заинтересованото лице - адресат, то те следва да се приложат към делото, с което да се удостовери и редовност на връчването, като съдебната поръчка се счита за изпълнена при приложение на фикцията на българския ГПК - чл. 47, ал.5 от ГПК, на 04.10.2016 г..

Съдебната поръчка следва да се счете за изпълнена, предвид разпоредбата на чл. 7, ал.1 от Регламент /ЕО/ № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите - членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 47, ал.5, във вр. с ал.1 от Българския Гражданско - процесуален кодекс, ако физическо лице - адресат на съдебни книжа, не се яви в канцеларията на съда в района на известния му постоянен адрес, според нарочно събраните официални данни за този адрес и в двуседмичен срок, считано от залепване на уведомление със съдържание по чл. 47, ал.1 от ГПК, или в посочената в уведомлението институция, то всички съобщения се прилагат по делото и се считат за редовно връчени по правилото на на чл. 47, ал. 5 от ГПК, а съобразно цитираната норма на Регламент /ЕО/ № 1393/2007 г. връчването на документите се извършва в съответствие със законодателството на държавата - членка - адресат при наличие на условията по чл. 6, ал.3 от Регламента - представени са молба за връчване, съобразно приложното поле на регламента и при спазване на формалните изисквания за териториална компетентност и при представяне на документи, преведени на езика на държавата - адресат и при липса на друг изрично посочен в изпратените за връчване документи начин на връчване, различен от този на държавата - членка - адресат.

Предвид изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

РАЗПОРЕЖДА да се приложат към настоящото дело съобщението и съдебни книжа, адресирани до Д.М.М., ЕГН **********, с пост./наст. адрес в Р България, област Разград, община Кубрат, село Медовене, ул. „Софроний Врачански” № 19, и същите да се считат за редовно връчени на адресата на основание чл. 47, ал.5, във вр. с ал.1 от ГПК на 04.10.2016 г..

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 401/ 2016 г. по описа на Районен съд – гр. Кубрат.

СЪДЕБНАТА ПОРЪЧКА да се докладва за надлежно изпълнение директно пред изпращащия съд на посочения в молбата адрес по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1393/2007 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 ноември 2007 г., относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела /"връчване на документи"/ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета, във връзка с чл. 611, ал.3 от ГПК, като се изпрати на предаващия орган уведомление за връчване/невръчване на документи по образец съгласно чл. 10, параграф 2 от Регламент /ЕО/ 1393/2007 г., ведно с документите за връчване.

Заверени преписи от документите да се оставят по делото

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        Районен съдия: /п/

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

(член 10 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела [16])

 

 

 

Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако не е било възможно връчването да се извърши в едномесечен срок от датата на получаването, получаващият орган уведомява предаващия орган (член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1393/2007).

 

 

12. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕТО

12.1. Дата и адрес на връчване: 04.10.2016 г.

12.2. Документът беше

12.2.1. връчен в съответствие със закона на държавата-членка — адресат, а именно

12.2.1.1. предаден

12.2.1.1.1. лично на адресата

12.2.1.1.2.. на друго лице

12.2.1.1.2.1 Наименование:

12.2.1.1.2.2. Адрес:

12.2.1.1.2.2.1. Улица и номер/п.к.:

12.2.1.1.2.2.1. Населено място и пощенски код:

12.2.1.1.2.2.3. Държава:

12.2.1.1.2.3. Връзка с адресата:

семейство ... длъжностно лице ... друго ...

12.2.1.1.3. адрес на адресата

12.2.1.2. връчване чрез пощенска услуга

12.2.1.2.1. без обратна разписка

12.2.1.2.2. с приложената обратна разписка

12.2.1.2.2.1. от адресата

12.2.1.2.2.2. от друго лице

12.2.1.2.2.2.1. наименование:

12.2.1.2.2.2.2. адрес

12.2.1.2.2.2.2.1. улица и номер/п.к.:

12.2.1.2.2.2.2.2. населено място и пощенски код:

12.2.1.2.2.2.2.3. държава:

12.2.1.2.2.2.3. връзка с адресата:

семейство ... длъжностно лице ... друго ...

12.2.1.3. връчване по друг начин (моля посочете какъв): чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал.5, във вр. с ал. 1 Граждански процесуален кодекс на Р България

12.2.2. връчен по следния конкретен начин (моля посочете какъв):

12.3. Адресатът на документа бе информиран писмено, че може да откаже да приеме документа, ако не е написан или придружен от превод на някой от езиците, които разбира, на официалния език или един от официалните езици на мястото на връчването.

13. ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007

Невъзможно бе да се извърши връчване в едномесечен срок от получаването.

14. ОТКАЗ НА ДОКУМЕНТ

Адресатът отказа да приеме документа на основание на използвания език. Документът е приложен към настоящото удостоверение.

15. ОСНОВАНИЕ ЗА НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

15.1. Неизвестен адрес

15.2. Невъзможност да се издири адресатът

15.3. Документът не е могъл да бъде връчен преди датата или срока по точка 6.2.

15.4. Друго (моля пояснете):

Документът е приложен към настоящото удостоверение.

Съставено във: Районен съд – гр. Кубрат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: 05.10.2016 година. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подпис и/или печат: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .