О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 290

 

26.10.2016 г., гр. Кубрат

 

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева гр.д. № 431 описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

     Производството е по предявена искова претенции с правно основание в разпоредбата на чл.49, ал.1 СК.

     Преди изтичане на 1-месечния срок за писмен отговор, даден на ответницата, считано от 05.10.2016 г., ищецът с постъпила с вх. № 2211/ 25.10.2016 г. молба  заявява оттегляне на исковата претенция, поради извънсъдебно уреждане на отношенията им, съставляващо възстановяване на брачното съжителство  между страните.

     Поради изчерпване предмета на спора с оттегляне заявената с искова молба претенция, преди приключване на първото по делото заседание, и на основание чл.232 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 431 по описа на РС – гр. Кубрат за 2016 година.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване с частна жалба в 1 – седмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                           Районен съдия: /П/