О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 285

 

Гр.Кубрат, 24.10.2016г.

 

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                        Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 474 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

Постъпило е заявление от Ю.П.Р., ЕГН ********** с пост. адрес *** Освободител № 18, вх.А, ет.3, ап.9, в което декларира изявление, че като наследник на покойния си баща П.Р. ***.10.2016 год., се отказва от оставеното от наследодателя си наследство. Моли този отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН  и да му бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници, съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

            От представените Препис-извлечение от акт за смърт № 0116/14.10.2016 год. издаден от Община Кубрат и Удостоверение за наследници № 1781/17.10.2016г., издадено от Община Кубрат, се установява, че молителят е наследник на П.Р. ***.10.2016 год. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителя лично с нотариална заверка на подписа. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – гр.Кубрат -  е в съдебния район на Районен съд гр.Кубрат.

            Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49, ал.1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – гр. Кубрат  направения от Ю.П.Р., ЕГН ********** с пост. адрес *** Освободител № 18, вх.А, ет.3, ап.9, отказ от наследството, оставено от покойния му баща П.Р. ***.10.2016 год., Акт за смърт № 0116/14.10.2016 год. съставен от Община Кубрат.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.                                                                                                                                    

 

              Председател:/П/