О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

286

Гр.Кубрат, 24.10.2016г.

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

     Председател: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

 

при секретаря ............. и в присъствието на прокурора ......................  като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 475 по описа на КРС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.130, ал.3 от Семейния кодекс /СК/.

Постъпила е молба вх. № 2209/24.10.2016г. от А.Ш.Ю., ЕГН ********** действащ лично и със съгласието на своите родители Н.А.С., ЕГН ********** и Ш.Ю.С., ЕГН **********,***, с която моли съда на основание чл.130, ал.3 от СК да му даде разрешение да изтегли наличната сума от 1 248.88 евро по сметка в „Банка ДСК” ЕАД, клон гр.Кубрат с титуляр А.Ш.Ю., която ще използва за закупуване на преносим компютър и обзавеждане на детска стая. 

Към молбата е представено като доказателство удостоверение за раждане на непълнолетния А.Ш.Ю., издадено въз основа на акт за раждане № 119/31.05.2001г. на Община гр.Кубрат, от което е видно, че Н.А.С. и Ш.Ю.С. са родители на детето А.Ш.Ю.. Приложено е и копие от спестовна книжка на „Банка ДСК” ЕАД, от което се установява наличието на сметка с титуляр непълнолетния с наличност 1248.88 евро. Представено е и становище от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат, с което социалните работници преценяват, че искането следва да се уважи.

След преценка - поотделно и в съвкупност на релевираните в молбата доводи и представените по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Съобразно чл.4 от ЗЛС лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни и извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд. В случая молбата е подадена от надлежно легитимирани лица – непълнолетен, действащ със съгласието на своите родители, пред местно компетентния районен съд (по настоящия адрес на детето), молбата е допустима. Разгледана по същество се явява и основателна. Излагат се съображения, че сумата набрана по посочената сметка ще се използва за задоволяване текущи нужди на детето.

Разпоредбата на чл.130, ал.3 от СК, предвижда, че разпореждания с ценни книги принадлежащи на детето се извършват с разрешение на районния съд, ако това не противоречи на интереса на детето. Настоящият съдебен състав намира, че с оглед заявеното от молителите намерение, тегленето на сумата следва да се разреши, т. к. това е в интерес на детето.

         Мотивиран така, Кубратският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на А.Ш.Ю., ЕГН ********** действащ лично и със съгласието на своите родители Н.А.С., ЕГН ********** и Ш.Ю.С., ЕГН **********,***, да изтеглят наличната сума от 1 248.88 (хиляда двеста четиридесет и осем евро, осемдесет и осем евроцента) евро, набрана по сметка  IBAN: *** „Банка ДСК” ЕАД клон Кубрат, с титуляр А.Ш.Ю., ЕГН **********.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                      Председател:/п/